Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 596643-2020

Submission deadline has been amended by:  2768-2021
11/12/2020    S242

Tschechien-Prag: Personalcomputer

2020/S 242-596643

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nationale Identifikationsnummer: 00551023
Postanschrift: Na Poříčním právu 1/376
Ort: Praha 2
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 128 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Kristína Hnilicová
E-Mail: kristina.hnilicova@mpsv.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mpsv.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup přenosných počítačů a příslušenství pro potřeby resortu MPSV

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 4 typů sestav přenosných počítačů a jim odpovídajících dokovacích stanic, 2 typů monitorů a dalšího příslušenství, konkrétně klávesnic, myší, mechanik paměťových médií, pamětí USB, headsetů, apod.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 60 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
30213100 Tragbare Computer
30231000 Computerbildschirme und Konsolen
30237460 Computertastaturen
30237410 Computermäuse
30237000 Teile und Zubehör für Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky. Podrobná specifikace místa plnění, resp. míst plnění, je uvedena v příloze č. 3 závazného vzoru rámcové dohody - Seznam míst plnění.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadáním veřejné zakázky budou naplněny potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů spočívající v uzavření rámcové dohody na období 24 měsíců, na základě které budou MPSV a zapojené resortní organizace objednávat 4 typy sestav přenosných počítačů a jim odpovídajících dokovacích stanic, 2 typy monitorů a dalšího příslušenství, konkrétně klávesnic, myší, mechanik paměťových médií, pamětí USB, headsetů, apod., a poskytnutí souvisejících služeb (zejména zajištění záručního servisu), a to dle aktuálních potřeb Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 60 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Více viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace vč. příloh.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje seznam významných dodávek realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace kupujícího.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel splňuje toto kritérium kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka osobních počítačů (vč. příp. příslušenství) v minimálním finančním objemu 5 000 000 CZK bez DPH za každou takovou významnou dodávku. Osobními počítači se pro účely veřejné zakázky rozumí jak stolní počítače (PC) tak přenosné počítače (NTB). Příslušenstvím se pro účely veřejné zakázky rozumí zejména, nikoli však výlučně, dokovací stanice a monitory.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Vybraný dodavatel je povinen Centrálnímu zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit doklady prokazující kvalifikaci dle Přílohy č. 2 ZD - Kvalifikační dokumentace.

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen předložit Centrálnímu zadavateli na písemnou výzvu údaje a doklady ve vztahu ke skutečnému majiteli dle § 122 odst. 5 ZZVZ, pokud tyto údaje Centrální zadavatel nezíská z registru ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Centrální zadavatel si v souladu s § 104 ZZVZ vyhrazuje právo žádat jako podmínku pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel je povinen Centrálnímu zadavateli a/nebo Pověřujícímu zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit vzorky dodavatelem nabízeného Zboží.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/01/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/01/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

V sídle Centrálního zadavatele

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

MPSV plní ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ funkci centrálního zadavatele pro státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a veřejné výzkumné instituce v působnosti resortu práce a sociálních věcí, a to na základě Smlouvy o resortním společném nákupu, uzavřené mezi Centrálním zadavatelem a následujícími resortními organizacemi:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963;

Česká republika - Úřad práce České republiky, IČO: 72496991;

Česká republika - Státní úřad inspekce práce, IČO: 75046962;

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, IČO: 00025402;

Technická inspekce České republiky, IČO: 00638919;

Centrum sociálních služeb Tloskov, IČO: 00640841;

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, IČO: 00411949;

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích, IČO: 13693131;

Centrum Kociánka, IČO: 00093378;

Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO: 70630551;

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i, IČO: 45773009 a

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., IČO: 00025950.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 56 000 000 CZK bez DPH za dobu trvání rámcové dohody. Překročení zadavatelem uvedené předpokládané hodnoty veřejné zakázky bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Centrální zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem, a to na dobu určitou 24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 60 000 000 CZK bez DPH, a to dle toho, která z daných skutečností nastane dříve. K uzavírání jednotlivých smluv na základě rámcové dohody (dílčích smluv) bude docházet způsobem uvedeným v rámcové dohodě, tj. na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění ze strany Centrálního zadavatele nebo Pověřujícího zadavatele a písemného potvrzení této výzvy vybraným dodavatelem.

Centrální zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, a to ve vztahu k technickým podmínkám veřejné zakázky, konkrétně si Centrální zadavatel vyhrazuje možnost změny v požadovaných parametrech technické specifikace Zboží pro případ, že dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda, předloží Centrálnímu zadavateli prohlášení výrobce předmětného Zboží, ze kterého bude zřejmé, že určitá součást poptávaného Zboží (komponenta) či Zboží jako celek se od určitého data již objektivně nevyrábí. Od okamžiku předložení daného prohlášení výrobce je dodavatel povinen Centrálnímu zadavateli a Pověřujícím zadavatelům dodávat Zboží s použitím jiných komponent s obdobnou funkčností, minimálně však v úrovni technické specifikace dodavatelem původně nabízené komponenty Zboží či původně nabízeného Zboží jako celku (tj. nabízené v nabídce podané dodavatelem na plnění veřejné zakázky). Změna dodávané komponenty Zboží či změna dodávaného Zboží jako celku v důsledku ukončení výroby nebude mít za následek navýšení kupní ceny.

Vyhrazená změna závazku dle předchozího odstavce se aplikuje rovněž pro případ, kdy v rámci výroby konkrétního Zboží dojde k jeho upgradu. Dodavatel je povinen předložit Centrálnímu zadavateli prohlášení výrobce konkrétního Zboží, ze kterého bude zřejmé, že k určitému datu došlo k upgradu Zboží.

Od okamžiku předložení daného prohlášení výrobce je dodavatel povinen Centrálnímu zadavateli a Pověřujícím zadavatelům dodávat novou (upgradovanou) verzi Zboží s tím, že tato nová (upgradovaná) verze Zboží musí vždy splňovat minimálně technické parametry původně dodavatelem nabízeného Zboží (tj. Zboží nabízeného v nabídce podané dodavatelem na plnění veřejné zakázky). Změna dodávaného Zboží v důsledku upgradu nesmí mít za následek navýšení kupní ceny.

Centrální zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel po celou dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti na základě rámcové dohody s limitem poj. plnění ve výši nejméně 20 000 000 CZK, přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu poj. plnění.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/12/2020