There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 596744-2019

17/12/2019    S243

Denmark-Kalundborg: Refuse skips

2019/S 243-596744

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kalundborg Kommune
National registration number: 29189595
Postal address: Holbækvej 141B
Town: Kalundborg
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postal code: 4400
Country: Denmark
Contact person: Jacques Weirauch
E-mail: jawe@kalundborg.dk
Telephone: +45 59535136
Internet address(es):
Main address: http://www.kalundborg.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193882
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255222&B=KALUNDBORG
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255222&B=KALUNDBORG
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Indkøb af affaldsbeholdere

Reference number: 326-2019-25216
II.1.2)Main CPV code
44613700 Refuse skips
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Indkøb af, montering og udkørsel af affaldsbeholdere omfattende følgende ydelser: Som hovedleverance leveres ca. 25 100 stk. 240 l og 2 100 stk. 360/370 l beholdere primært 2-delte samt 800 stk. 660 l minicontainere. Alle er inklusiv levering, montering og udbringning. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden i alt ca. 28 000 stk. fra 140 - 360/370 l primært 2-delte samt ca. 1 100 stk. minicontainere fra 660 - 770 l. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning.

Opgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1.9.2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31.8.2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
44613700 Refuse skips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Main site or place of performance:

Kalundborg Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Indkøb af, montering og udkørsel af affaldsbeholdere omfattende følgende ydelser: Som hovedleverance leveres ca. 25 100 stk. 240 l og 2 100 stk. 360/370 l beholdere primært 2-delte samt 800 stk. 660 l minicontainere. Alle er inklusiv levering, montering og udbringning. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden i alt ca. 28 000 stk. fra 140 - 360/370 l primært 2-delte samt ca. 1 100 stk. minicontainere fra 660 - 770 l. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning.

Opgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1.9.2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31.8.2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Funktionalitet / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 25
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver kan forlænge kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Leverandøren skal oplyse følgende finansielle nøgletal:

(a) resultat før skat (ekskl. moms) i de 3 seneste godkendte regnskabsår,

(b) soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.

Hvis oplysningerne ikke er til rådighed for de angivne perioder, fordi virksomheden er nyetableret, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, og forholdet beskrives på anden vis eksempelvis via revisorpåtegnelse for økonomisk formåen eller lignende.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et krav, at leverandøren enten:

- har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller

- har en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste afsluttede årsregnskab.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I ESPD'en skal leverandør oplyse følgende for hver af sine betydeligste referencer:

- antal og art af leverede beholdere,

- kontraktperiode,

- kundens navn og kontaktoplysninger.

Alternativt kan leverandør vedlægge en referenceliste, hvor disse oplysninger fremgår, og i ESPD'ens del IV henvise til den medsendte referenceliste. Det skal af beskrivelsen kunne konstateres, om mindstekravet er opfyldt.

Hvis oplysningerne ikke er til rådighed for de angivne perioder, fordi virksomheden er nyetableret, skal det på anden tilfredsstillende vis dokumenteres at den fornødne tekniske- og faglige kapacitet er tilstede. Det er Kalundborg Kommunes der vurderer, om den medsendte dokumentation er fyldestgørende.

Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Leverandøren skal i løbet af de sidste 3 år have håndteret minimum 2 opgaver omfattende levering af 2-hjulede affaldsbeholdere. Disse 2 opgaver skal samlet som minimum omfatte levering af 15 000 stk. affaldsbeholdere.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/01/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2020
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/12/2019