Suministros - 596817-2020

11/12/2020    S242

Polonia-Varsovia: Ordenadores portátiles

2020/S 242-596817

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd Statystyczny w Warszawie
Dirección postal: ul. 1 Sierpnia 21
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-134
País: Polonia
Persona de contacto: Jerzy Lach
Correo electrónico: zamowieniauswaw@stat.gov.pl
Teléfono: +48 224642317
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://warszawa.stat.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka administracji rządowej terenowej
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

Número de referencia: WAW-WA.271.5.2020
II.1.2)Código CPV principal
30213100 Ordenadores portátiles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 162 sztuk laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 162 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 162 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 973 620.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30237270 Maletines para ordenadores portátiles
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 162 sztuk laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 162 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 162 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego;

o parametrach wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

2. Zakres przedmiotu zamówienie obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych z torbami;

2) obowiązek wykonawcy, dostawy oraz rozładunku komputerów przenośnych oraz oprogramowania do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia w jego siedzibie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w dodatku do SIWZ.

4. Wykonawca na sprzęt dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji na okres wskazany w dodatku do SIWZ (OPZ).

5. Zamawiający informuje, iż wymienione gdziekolwiek w SIWZ wraz z dodatkami nazwy własne lub materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Za produkt równoważny zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i które będą kontaktowały się z zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin realizacji / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: cena brutto oferty / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem (https://epuap.gov.pl/wpsportal/) i (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

2. Okres realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, o ile wykonawca nie zaproponuje krótszego terminu, ale nie dłużej niż do dnia 21 grudnia 2020 r.

Uwaga: skrócenie terminu realizacji zamówienia podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-449319
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/12/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bcoders S.A.
Número de identificación fiscal: 9512398447
Dirección postal: ul. Owczarska 7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-351
País: Polonia
Correo electrónico: biuro@bcoders.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 973 620.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587702
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587702
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587702
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2020