Suministros - 596817-2020

11/12/2020    S242

Polska-Warszawa: Komputery przenośne

2020/S 242-596817

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Statystyczny w Warszawie
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Lach
E-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl
Tel.: +48 224642317
Adresy internetowe:
Główny adres: https://warszawa.stat.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka administracji rządowej terenowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

Numer referencyjny: WAW-WA.271.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 162 sztuk laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 162 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 162 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 973 620.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237270 Torby na komputery przenośne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 162 sztuk laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 162 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 162 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego;

o parametrach wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

2. Zakres przedmiotu zamówienie obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych z torbami;

2) obowiązek wykonawcy, dostawy oraz rozładunku komputerów przenośnych oraz oprogramowania do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia w jego siedzibie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w dodatku do SIWZ.

4. Wykonawca na sprzęt dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji na okres wskazany w dodatku do SIWZ (OPZ).

5. Zamawiający informuje, iż wymienione gdziekolwiek w SIWZ wraz z dodatkami nazwy własne lub materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Za produkt równoważny zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i które będą kontaktowały się z zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto oferty / Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem (https://epuap.gov.pl/wpsportal/) i (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

2. Okres realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, o ile wykonawca nie zaproponuje krótszego terminu, ale nie dłużej niż do dnia 21 grudnia 2020 r.

Uwaga: skrócenie terminu realizacji zamówienia podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-449319
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bcoders S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9512398447
Adres pocztowy: ul. Owczarska 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-351
Państwo: Polska
E-mail: biuro@bcoders.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 973 620.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2020