Dienstleistungen - 596845-2022

Submission deadline has been amended by:  612253-2022
28/10/2022    S209

Sverige-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2022/S 209-596845

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: UMEÅ KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2627
Postadress: Upphandlingsbyrån
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 901 84
Land: Sverige
E-post: annelie.edlund.3@umea.se
Telefon: +46 70-4451475
Internetadress(er):
Allmän adress: http://wwww.umea.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=73056
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=73056
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Tekniska konsulter Lås & Passage

Referensnummer: 22110
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende  konsulter inom området Lås & Passage för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Upphandlingen avser successiva avrop.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 800 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71200000 Arkitekttjänster
71300000 Ingenjörstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ett ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Lås & Passage.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 800 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2023
Slut: 28/02/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-02-28

Förlängningsoption till: 2027-02-28

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/12/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/03/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/12/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/10/2022