W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 597066-2019

17/12/2019    S243    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Medyczne urządzenia komputerowe

2019/S 243-597066

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 221964385
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 50
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 80-462
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Tel.: +48 587684281
Faks: +48 587684286

Adresy internetowe:

Główny adres: www.copernicus.gda.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu do telerehabilitacji kardiologicznej (rehabilitacji hybrydowej) wraz z oprogramowaniem – systemem telemedycznym.

Numer referencyjny: D10.251.56.C.2019
II.1.2)Główny kod CPV
33197000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do telerehabilitacji kardiologicznej (rehabilitacji hybrydowej) wraz z oprogramowaniem – systemem telemedycznym (CPV: 33121500-9 Elektrokardiogram, 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe, 38423100-7 Ciśnieniomierz, 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne). Przedmiot zamówienia składa się z 1 pakietu:

1) dostawa sprzętu medycznego: aparat EKG – 60 szt., ciśnieniomierz – 60 szt., waga – 60 szt.,

2) udzielenie bezterminowej licencji za system telemedyczny i instalację systemu,

3) hosting systemu telemedycznego oraz pakiet transmisji danych ze sprzętu medycznego do systemu telemedycznego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33121500
38423100
38311000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do telerehabilitacji kardiologicznej (rehabilitacji hybrydowej) wraz z oprogramowaniem- systemem telemedycznym (CPV: 33121500-9 Elektrokardiogram, 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe, 38423100-7 Ciśnieniomierz, 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne). Przedmiot zamówienia składa się z 1 pakietu:

1) dostawa sprzętu medycznego: aparat EKG – 60 szt., ciśnieniomierz – 60 szt., waga – 60 szt.,

2) udzielenie bezterminowej licencji za system telemedyczny i instalację systemu,

3) hosting systemu telemedycznego oraz pakiet transmisji danych ze sprzętu medycznego do systemu telemedycznego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości, zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2011, z późn. zm.) – dotyczy aparatów EKG, wagi (z wyjątkiem wagi o dokładności medycznej, która nie jest wyrobem medycznym z zastrzeżeniem, że musi ona posiadać aktualne świadectwo legalizacji, a podczas gwarancji wykonywa będzie legalizacja wagi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami), ciśnieniomierzy, elementów systemu telemedycznego, które służą bezpośrednio do realizacji celów zdefiniowanych przez ustawę (m.in. diagnozowanie, zapobieganie, monitorowanie, leczenie lub łagodzenie przebiegu choroby). Dodatkowo router do transmisji danych z ciśnieniomierza oraz z wagi nie muszą być zgodne zgodne z w/w ustawą.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy przedmiotu zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem.

7. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

8. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1B do SIWZ) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

9. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarte w załączniku 6 do SIWZ.

10. Zamówienie, dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji sprzętu / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: RPPM.05.04.02-22-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres 35 dni, wskazany w punkcie II.2.7. oznacza, iż w terminie 35 dni od daty podpisania umowy odbędzie się dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją systemu telemedycznego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 154-379427
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup sprzętu do telerehabilitacji kardiologicznej (rehabilitacji hybrydowej) wraz z oprogramowaniem – systemem telemedycznym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp). Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.) niniejszego ogłoszenia – Zamawiający nie określił szczegółowych warunków.

2. Oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

2.1. JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia),

2.2. oświadczenie o grupie kapitałowej – składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl/copernicus) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp,

2.3. oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, do złożenie których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni):

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 4 do SIWZ,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 5 do SIWZ,

d) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zał. nr 7 do SIWZ,

e) w razie wątpliwości czy oferowany asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego – Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia kart technicznych lub kart katalogowych producenta wyrobu dotyczących oferowanego asortymentu.

2. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:Szczegółowe informacje nt. dokumentów składanych przez Wykonawców zagranicznych znajdują się §IX ust. 3.3 SIWZ oraz w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Informacje dot. wadium:

— warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości,

— wadium wynosi: 7 000,00 PLN.

4. Oferta powinna być sporządzona według wzorów Zamawiającego (zał. do SIWZ). tj. Formularz oferty, zał. nr 1A do SIWZ – Formularz cenowy, zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), oświadczenie JEDZ, dowód wniesienia wadium,zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w § VIII ust. 3 pkt 1 opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI art. 179–198 ustawy Pzp.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019