We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 597091-2019

17/12/2019    S243    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Analizatory

2019/S 243-597091

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Medycyny Pracy im. prof dra med. Jerzego Nofera
Adres pocztowy: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 91-348
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Brewka
E-mail: zamowienia.publiczne@imp.lodz.pl
Tel.: +48 4263145871
Faks: +48 4263145573

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.imp.lodz.pl

Adres profilu nabywcy: www.imp.lodz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawu pomiarowego: spektrometru, wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowania próbek, do dozownika chromatografu gazowego, dwuwymiarowego chromat. gazowego (GCxGC-TOF MS)

Numer referencyjny: AZAPUZA/65/19/PN
II.1.2)Główny kod CPV
38434000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawa zestawu pomiarowego składającego się ze spektrometru mas z pojedynczym analizatorem czasu przelotu, wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowania próbek i wprowadzenia do dozownika chromatografu gazowego oraz dwuwymiarowego chromatografu gazowego (GCxGC-TOF MS).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 601 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200
48000000
30200000
51430000
30213000
79632000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, fabrycznie nowego zestawu pomiarowego składającego się ze spektrometru mas z pojedynczym analizatorem czasu przelotu, wielofunkcyjnego zestawu przygotowania próbek oraz dwuwymiarowego chromatografu gazowego (GCxGC-TOF MS).

1. System kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej (ang. two-dimensional gas chromatography – GCxGC) z detektorem typu spektrometr mas z analizatorem czasu przelotu (ang. time-of-flight mass spectrometer – TOF MS):

a) chromatograf dwuwymiarowy – GCxGC;

b) spektrometr mas z pojedynczym analizatorem czasu przelotu (TOF MS);

c) oprogramowanie;

d) zautomatyzowane urządzenie, dedykowane do chromatografu gazowego, umożliwiające, oprócz wprowadzenia próbek ciekłych i gazowych, zsynchronizowane i zrobotyzowane przygotowanie próbki i wprowadzenie jej do systemu GCxGC-TOF MS;

e) automatyczny moduł termodesorpcji (TD) wraz z mechanizmem wprowadzenia próbki do systemu GCxGC-TOF MS;

f) 2 dozowniki, pierwszy z programowalną temperaturą odparowania (PTV) oraz drugi pracujący w trybie podziału i bez podziału (ang. split/splitless, S/SL) strumienia gazu odparowanej próbki.

g) urządzenie do wprowadzenia próbki do układu GCxGC-TOF MS metodą dynamicznego headspace’a (dynamiczna analiza fazy nadpowierzchniowej – dHS);

h) wymagane materiały eksploatacyjne, narzędzia, części i standardy chemiczne;

i) stacja przetwarzania danych uzyskanych za pomocą systemu GCxGC TOF MS.

2. System kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej (ang. two-dimensional gas chromatography – GCxGC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (ang. flame ionization detector – FID) i detektorem wychwytu elektronów (ang. electron capture detector – ECD) i automatycznym, zrobotyzowanym układem do wprowadzania próbek ciekłych i gazowych z zasobnikiem na co najmniej 100 próbek:

1) system GCxGC FID/ECD.

3. Warunki dotyczące serwisu GCxGC-TOF MS, GCxGC FID, urządzenia do przygotowania i wprowadzenia próbki do systemu GCxGC-TOF MS, termodesorbera, inletu PTV, modułu dHS oraz oprogramowania sterującego całym systemem.

Wymagane jest by dostawca aparatury był w stanie zapewnić przeprowadzenie pełnej usługi serwisowej systemu i jego poszczególnych modułów, tj. chromatografu GCxGC i wszystkich podzespołów, spektrometru mas typu TOF, urządzenia do przygotowania próbki i wprowadzenia jej do systemu GCxGC-TOF MS, inletu typu PTV, termodesorbera, urządzenia do wykonania dHS, pompy wstępnej spektrometru po okresie gwarancji oraz oprogramowania do kontroli i przetwarzania danych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia użytkowników w szczególności w zakresie obsługi, działania,oprogramowania oraz zapewnienia pomocy merytorycznej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na urządzenie na okres minimum 24 miesięcy oraz gwarancji na pozostałe urządzenia będące przedmiotem zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w dokumentach gwarancyjnych producenta. Wykonawca przeniesie dłuższe okresy gwarancyjne na podzespoły, jeśli takowe posiadają u ich producentów. Gwarancja biegnie od daty montażu tj. podpisania przez obie strony protokołu przekazania do eksploatacji (protokół zdawczo-odbiorczy).

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego świadczonego przez podmiot posiadający autoryzację producenta na terenie Polski oraz możliwość zdalnego monitorowania stanu aparatu na gwarancji lub kontrakcie serwisowym przez dział serwisu.

7. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe ujawnione bezpośrednio po rozpakowaniu przedmiotu umowy u Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu dostępności części zamiennych do urządzenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 205-498809
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa zestawu pomiarowego: spektrometru, wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowania próbek, do dozownika chromatografu gazowego, dwuwymiarowego chromat. gazowego (GCxGC-TOF MS)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Leco Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Towarowa 23
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
E-mail: info_pl@leco.com
Tel.: +48 322000760
Faks: +48 322000536
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 601 626.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 601 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w art. od 179 do 189. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019