W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 597117-2019

17/12/2019    S243    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Symulatory

2019/S 243-597117

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8960005779
Adres pocztowy: Wybrzeże L. Pasteura 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-367
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Komorowska
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Tel.: +48 717841174
Faks: +48 717840045

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umed.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego i mebli do Zakładu Symulacji Medycznej UMW przy ul. Chałubińskiego 7a we Wrocławiu

Numer referencyjny: UMW / IZ / PN - 32 / 19
II.1.2)Główny kod CPV
34150000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu medycznego i mebli do Zakładu Symulacji Medycznej UMW przy ul. Chałubińskiego 7a we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 13 (trzynaście) części osobno ocenianych.

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji projektów pn.: „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” – części A–H oraz J–M zamówienia, oraz „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” – część I zamówienia.

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszach informacji technicznej, stanowiących Załącznik nr 2 (A–M) do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (A–M) do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 616 007.89 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część A – Meble administracyjne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części A jest dostawa:

1. krzeseł biurowych – 42 szt.;

2. stołów jezdnych składanych z blatem uchylnym – 12 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część B – Zaawansowane symulatory ALS z modułem urazowym

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48151000
39162100
34150000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części B jest dostawa:

1. zaawansowanych symulatorów dziecka z modułem urazowym z systemem sterowania 1 3 szt.;

2. zaawansowanych symulatorów osoby dorosłej ALS z modułem urazowym, systemem sterowania oraz stacjonarnym systemem audio video wraz z kamerami i mikrofonem 1 6 szt.;

3. symulatorów kobiety ciężarnej 1 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancyjno-serwisowe / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część C – Zestawy do udrażniania dróg oddechowych i wentylacji

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620
33157700
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części C jest dostawa:

1. zestawów do udrażniania dróg oddechowych i wentylacji dla dorosłych i dzieci – 3 zestawy;

2. zestawów do udrażniania dróg oddechowych i wentylacji dla dorosłych – 3 zestawy;

3. worków samorozprężalnych/resuscytatorów dla dzieci – 3 szt.;

4. worków samorozprężalnych/resuscytytatorów dla dorosłych – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część D – Drobny sprzęt medyczny

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części D jest dostawa:

1. podgrzewaczy płynów infuzyjnych – 9 szt.;

2. fonendoskopów internistycznych – 12 szt.;

3. fonendoskopów pediatrycznych – 6 szt.;

4. ciśnieniomierzy – 6 szt.;

5. ciśnieniomierzy pediatrycznych – 3 szt.;

6. młotków neurologicznych – 4 szt.;

7. staz taktycznych treningowych z zestawem opatrunków – 9 szt.;

8. zestawów do szybkiej infuzji/przetoczeń – 9 szt.;

9. podstawowych narzędzi chirurgicznych – 8 kompletów;

10. dozowników tlenowych – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część E – Trenażery i fantomy

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
34150000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części E jest dostawa:

1. trenażerów tracheotomii – 4 szt.;

2. fantomów do drenażu klatki piersiowej – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancyjno-serwisowe / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część F – Medyczne meble mobilne oraz zestawy wyposażenia sanitarnego i higienicznego

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części F jest dostawa:

1. stolików zabiegowych – 16 szt.;

2. szaf mobilnych – 6 szt.;

3. parawanów mobilnych – 12 szt.;

4. stojaków medycznych – 6 szt.;

5. wózków reanimacyjnych – 6 szt.;

6. wózków anestezjologicznych – 6 szt.;

7. zestawów wyposażenia sanitarnego i higienicznego – 6 kompletów;

8. podestów operacyjnych – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część G – Sprzęt medyczny zabezpieczenia urazowego

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części G jest dostawa:

1. unieruchomień pediatrycznych – 3 szt.;

2. pasów do unieruchomienia złamań miednicy – 10 szt.;

3. szyn wyciągowych – 12 szt.;

4. szyn próżniowych – 2 zestawy;

5. noszy zbierakowych z funkcją deski ortopedycznej – 6 szt.;

6. materaców podciśnieniowych – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część H – Monitory interaktywne

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
39162100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części H jest dostawa monitorów interaktywnych – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancyjno-serwisowe / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – Fantomy odbarczania odmy prężnej i drenażu opłucnej

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34150000
39162100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części I jest dostawa fantomów odbarczania odmy prężnej i drenażu opłucnej – 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancyjno-serwisowe / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.03.00-00-0002/15-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część J – Ssaki elektryczne przenośne

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części J jest dostawa ssaków elektrycznych przenośnych – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część K – Trenażery dostępu doszpikowego

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34150000
39162100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części K jest dostawa trenażerów dostępu doszpikowego – 13 zestawów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część L – Trenażery laparoskopowe

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34150000
39162100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części L jest dostawa trenażerów laparoskopowych – 10 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancyjno-serwisowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część M – Wózki transportowe

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia części M jest dostawa wózków transportowych – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.05.04.00-00-0166/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 077-182810
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Część D – Drobny sprzęt medyczny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Piotr Dopieralski (który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Empireum Dopieralski Piotr)
Krajowy numer identyfikacyjny: 9561697598
Adres pocztowy: ul. Chotomowska 30
Miejscowość: Jabłonna
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-110
Państwo: Polska
E-mail: biuro@empireum.com.pl
Tel.: +48 227824474-22
Faks: +48 222668497

Adres internetowy: www.empireum.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 130 625.01 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 59 704.90 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9
Nazwa:

Część I – Fantomy odbarczania odmy prężnej i drenażu opłucnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9542460470
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 6
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-241
Państwo: Polska
E-mail: michal.zyla@laerdal.com
Tel.: +48 601218301
Faks: +48 324937022

Adres internetowy: www.laerdal.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 151 177.69 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 963.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 10
Nazwa:

Część J – Ssaki elektryczne przenośne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Piotr Dopieralski (który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Empireum Dopieralski Piotr)
Krajowy numer identyfikacyjny: 9561697598
Adres pocztowy: ul. Chotomowska 30
Miejscowość: Jabłonna
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-110
Państwo: Polska
E-mail: biuro@empireum.com.pl
Tel.: +48 227824474-22
Faks: +48 222668497

Adres internetowy: www.empireum.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 978.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019