Dodávky - 597242-2021

23/11/2021    S227

Slovensko-Bratislava: Osobné automobily

2021/S 227-597242

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
E-mail: ivan.pudis@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.bratislava.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup motorových vozidiel

Referenčné číslo: MAGS OVO 60735/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
34110000 Osobné automobily
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup osobných motorových vozidiel podľa technických špecifikácií uvedených pre jednotlivé

časti.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 418 136.87 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

7 kusov osobných automobil nižšej triedy s hybridným pohonom

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34110000 Osobné automobily
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky v časti č. 1 je dodanie max. 7 kusov osobných automobil nižšej triedy s hybridným pohonom, podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

2 kusy osobných automobilov vyššej triedy s hybridným pohonom

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34110000 Osobné automobily
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky v časti č. 2 je dodanie max. 2 kusov osobných automobilov vyššej triedy s hybridným pohonom

podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

2 kusy úžitkových motorových vozidiel PICK-UP

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34110000 Osobné automobily
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky v časti č. 3 je dodanie max. 2 kusov úžitkových motorových vozidiel PICK-UP podľa technickej

špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

5 kusov osobných automobilov (5-miestnych malých dodávok)

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34110000 Osobné automobily
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky v časti č. 4 je dodanie max. 5 kusov osobných automobilov

(5-miestnych malých dodávok) podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

6 kusov osobných automobilov strednej triedy s Plug-in hybridným pohonom

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34110000 Osobné automobily
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky v časti č. 5 je dodanie max. 6 kusov osobných automobilov strednej triedy s Plug-in hybridným

pohonom podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 173-451107
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Predmetom zákazky v časti č. 1 je dodanie max. 7 kusov osobných automobil nižšej triedy s hybridným pohonom, podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
16/11/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Todos Bratislava s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31319823
Poštová adresa: M. SCh. Trnavského 14
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 84101
Štát: Slovensko
E-mail: todos@todos.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 93 836.52 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

2 kusy osobných automobilov vyššej triedy s hybridným pohonom

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
16/11/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Todos Bratislava s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31319823
Poštová adresa: M. SCh. Trnavského 14
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 84101
Štát: Slovensko
E-mail: todos@todos.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 59 692.07 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 3
Názov:

2 kusy úžitkových motorových vozidiel PICK-UP

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
16/11/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Todos Bratislava s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31319823
Poštová adresa: M. SCh. Trnavského 14
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 84101
Štát: Slovensko
E-mail: todos@todos.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 41 975.57 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 4
Názov:

5 kusov osobných automobilov (5-miestnych malých dodávok)

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
16/11/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Todos Bratislava s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31319823
Poštová adresa: M. SCh. Trnavského 14
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 84101
Štát: Slovensko
E-mail: todos@todos.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 60 438.96 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 5
Názov:

6 kusov osobných automobilov strednej triedy s Plug-in hybridným pohonom

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
16/11/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Todos Bratislava s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31319823
Poštová adresa: M. SCh. Trnavského 14
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 84101
Štát: Slovensko
E-mail: todos@todos.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 162 193.75 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/11/2021