Dostawy - 597254-2019

17/12/2019    S243

Polska-Grajewo: Lampy i oprawy oświetleniowe

2019/S 243-597254

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 204-495939)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Grajewo
Adres pocztowy: ul. Strażacka 6A
Miejscowość: Grajewo
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 19-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogdan Wojsławowicz, Sylwia Babik
E-mail: sekretariat@um.grajewo.pl
Tel.: +48 862730802
Faks: +48 862730803
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.grajewo.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo

Numer referencyjny: GK.271.03.2019
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zainstalowaniem energooszczędnych opraw ze źródłami typu LED oraz przebudowa istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo, na podstawie wykonanego przez Wykonawcę projektu wykonawczego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 204-495939

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/12/2019
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 30/12/2019
Czas lokalny: 12:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: