Προμήθειες - 59729-2021

05/02/2021    S25

Ελλάδα-Αθήνα: Γάντια εργασίας

2021/S 025-059729

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 255-639955)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αθηναίων
Ταχ. διεύθυνση: Λιοσίων 22
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 104 38
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ele.nona@athens.gr
Τηλέφωνο: +30 2132082910
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.cityofathens.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων, 2020 - 2021.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
18141000 Γάντια εργασίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων, 2020 - 2021.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/02/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 255-639955

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 02/02/2021
Τοπική ώρα: 12:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 08/02/2021
Τοπική ώρα: 12:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 08/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 12/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Σύμφωνα με την 99/2021 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία προσφορών κατά έξι (6) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 8.2.2021 και ώρα 12:00.