Szolgáltatások - 597659-2019

17/12/2019    S243

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2019/S 243-597659

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44–50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
E-mail: itm.kozbeszerzes@itm.gov.hu
Telefon: +36 17956535
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001540992019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001540992019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kormányzati médiamonitor szolgáltatás (2020-2022)

Hivatkozási szám: EKR001540992019
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó médiaszemlézési, médiakutatási és médiaelemzési tevékenységek megrendelése vállalkozási szerződés keretében, a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint

A médiaszemlézési, médiakutatási és médiaelemzési tevékenységek azonos szakmai szabályok szerinti, szemléleti egységben végzendők, ugyanazon nyertes ajánlattevő (AT) részéről

Ajánlatkérő (AK) magas szintű állami közfeladat ellátás alatt a következőt érti: olyan jogalkotói vagy jogalkalmazói feladat és az azzal összekapcsolódó kommunikációs tevékenység, amelyet központi kormányzati intézmény végez, amelynek során felhasználásra kerül, illetőleg a jogalkotói és jogalkalmazói feladatokkal kapcsolatos kommunikáció részeként megjelenik a belföldi és nemzetközi sajtómegjelenések összegyűjtése, értékelése és a médiahatás társadalmi vizsgálat eredménye

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
79411000 Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Elemzések benyújtásának helyszíne: AK székhelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó médiaszemlézési, médiakutatási és médiaelemzési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében

A nyertes ajánlattevő (AT) által végzendő tevékenységek és azok mennyisége:

1. Médiaszemlézés

1.1. hírműsorok tartalomjegyzéke - naponként 1 alkalommal (negyedévente legalább 90 alk.)

1.2. hírösszefoglaló szemle - munkanaponként 2 alkalommal magyar nyelven és 1 alk. angol nyelven (negyedévente 180 alk.) a magas szintű állami közfeladat ellátáshoz kapcsolódó belföldi hírek összefoglalása, hírenként min. 300 karakter, hírösszefoglalónként max. 45 000 karakter

1.3. tematikus médiaszemle - munkanaponként 120 kormányzati ügyfél számára (negyedévente 7 200)

1.4. világsajtó-szemle - munkanaponként 1 alkalommal (negyedévente legalább 60 alk.) az angol, francia, német, spanyol, olasz, orosz, valamint a lengyel, cseh, szlovák, szlovén, horvát, szerb, román és a héber nyelvű világsajtó Magyarországgal kapcsolatos cikkeinek magyar nyelvű összefoglalása

1.5. Közép-európai hírszemle - hetente 1 alkalommal (negyedévente 13 alk.) a közép-európai országok politikai és gazdasági híreinek magyar nyelvű összefoglalása

2. Médiakutatás

2.1. médiumok közönségkutatása - a felnőtt magyar lakosság körében, reprezentatív mintán készülő kérdőíves adatfelvétel, tracking jelleggel, hullámonként 2 000 fő, negyedévente összesen 6 000 fő személyes megkérdezésével, adatfelvétel hossza hullámonként 40 perc - a kutatást a visszaellenőrizhetőség érdekében GPS-követéssel ellátott, a VI.4.3) pont 5.2) alpontja szerinti technikai eszközökkel kell végezni

2.2. médiahatás-kutatás - negyedévente 12 alkalommal, a felnőtt magyar lakosság körében, reprezentatív mintán készülő kérdőíves adatfelvétel, összesen alkalmanként 1 000 fő telefonos megkérdezésével, adatfelvétel hossza 15 perc

2.3. Közép-európai médiahatás-kutatás - negyedévente 1 alkalommal, a térség 12 országában a felnőtt lakosság körében, reprezentatív mintán készülő kérdőíves adatfelvétel, országonként 1 000 fő telefonos vagy személyes megkérdezésével, adatfelvétel hossza 15 perc

3. Médiaelemzés

3.1. hírműsorelemzés - hetente 1 alkalommal (negyedévente 13 alk.), a hírműsorok tartalomjegyzékében szereplő tudósítások értékelése

3.2. hírelemzés - hetente 1 alkalommal (negyedévente 13 alk.), a legfontosabb magyarországi hírek médiamegjelenéseinek azonosítása

3.3. kvantitatív médiaelemzés - negyedévente 1 alkalommal, alkalmanként 60, a magas szintű állami közfeladat ellátáshoz kapcsolódó témára vonatkozó legalább 10 diából álló jelentés, a tematikus médiaszemlék alapján az adott témához kapcsolódó média-megjelenések csoportosításáról és értékeléséről

3.4. Magyarország-kép médiaelemzés - negyedévente 1 alkalommal, a világsajtó-szemle című termékben rögzített, Magyarországgal kapcsolatos média-megjelenések értékeléséről a 3.3. alpont szerinti módszertan szerint

3.5. Közép-európai trendelemzés - negyedévente 1 alkalommal, a térség 12 országának negyedéves legfontosabb eseményeinek elemzése a közép-európai hírszemle alapján - országonként max. 20 000 karakter, az összehasonlító-összefoglaló fejezettel együtt összesen min. 200 000 karakter

AK elvárása legalább a felhívás VI.4.3) pont 5.3) alpontja szerinti jellemzőknek megfelelő médiamonitor szoftver elérhetőségének biztosítása

Valamennyi érintett magyarországi médiafelület tekintetében biztosítani kell a jogtiszta médiafelhasználás feltételeit

További részletes elvárások a KD-ban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2.1) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további szakember biztosítása, aki tudományos fokozattal rendelkezik (fő, max. 1 fő) / Súlyszám: 11
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2.2) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további szakember biztosítása (fő, max. 3 fő) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az AK 36 hónapra, de legfeljebb 12/31/2022 napjáig köt szerződést, AK és az AT közös akaratnyilatkozatával (szerződésmódosítással) a szerződésben meghatározott időtartamot legfeljebb 1 alkalommal, további 12 hónappal meghosszabbíthatják. A meghosszabbításra vonatkozó szerződésmódosítást a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk)

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK a szerződés időtartama alatt a következő opciós tételeket (feladatokat és mennyiségeket) rendelheti meg, amennyiben az azokhoz szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll és erről nyilatkozik:

— II.2.4) pont 1.3. alpont szerinti feladat, legfeljebb negyedévente további 120 terméktípus (negyedévente 7 200)

— II.2.4) pont 3.3. alpont szerinti feladat, legfeljebb negyedévente további 78 téma (terméktípus)

A jelen pont szerinti opciós tételek a szerződés teljes időtartama alatt megrendelhetőek

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak

Kiegészítés II.1.6) ponthoz: a Kbt. 61. § (4) szerinti vizsgálat szerint a médiafigyelési és kapcsolódó szolgáltatások részben azonos, egymással összefüggő kérdésekre vonatkoznak, amelyek elemzését egységes módszertan szerint kell elvégezni, eredmények együttesen hasznosulnak

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]

Igazolási mód:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is

Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1)

Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az ajánlatkérő eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:

Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. §(1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a IV. részben nem kéri a részletes információk megadását.

Ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az ajánlattevő által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

A Kr. rendelet szerinti - az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

P1) AT az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó (magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó médiaszemlézési, médiakutatási és médiaelemzési tevékenységek) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kr. 19. § (1) c)]

P2) AT tekintetében valamennyi számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az AT mikor jött létre/mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról hogy mióta vezeti az AT számláját és volt-e a számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. szerinti egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó sorban állás/sorba állítás [Kr. 19. § (1) a)];

Csatoltandó a P2) követelményhez kapcsolódva az AT nyilatkozata a vezetett és a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben megszüntetett pénzforgalmi számlákról (arról hogy az AT a megjelölt számlákat vezető pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél számlát nem vezet, továbbá a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is)

Nem Mo.on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

Az alk. köv.ekre vonatkozó közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]

Az alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (együtt vagy csak egyikük).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha

P1) a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások nyújtásából (magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó médiaszemlézési, médiakutatási és médiaelemzési tevékenységek) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 3 000 000 000 HUF összeget, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak

P2) az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján - ide értve adott esetben a következő időtartamban megszüntetett pénzforgalmi számlá(ka)t is - előfordult a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben, egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó sorban álló tétel (a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt

AK a felhívás jelen és III.1.3) pontjában megjelölt magas szintű állami közfeladat ellátás alatt a jogalkotói tevékenységet végző, a jegybanki tevékenységet végző, az önálló szabályozó hatósági feladatot végző vagy a központi kormányzati feladatot ellátó intézményeket érti

A fentiekben megjelölt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (P1) tekintetében együttesen, P2) tekintetében elegendő ha egyikük), illetőleg az alkalmassági követelményeknek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6), (8)]

A fentiekben előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében, ha AT a fentiek szerint előírt irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alk.i köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr.19. § (2), (3)]

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:

Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az ajánlattevő által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti - az AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

M1) Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]

Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem mo.-i szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK - az AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]

M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével az EKR űrlap használatával, továbbá saját kezűleg aláírt önéletrajzuk - benne a gyakorlati időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével (év, hónap, nap bontásban) -, a szakember(ek) végzettségét és nyelvtudását (amennyiben az adott szakember tekintetében releváns) igazoló dokumentumok másolatának, vagy nyelvtudásra vonatkozó nyilatkozatának és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával.

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT műszaki és szakmai szempontból, ha:

M1) a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik egy vagy több, de legfeljebb három darab szerződésből teljesített referenciával, amely(ek) részeként

M1.1) legalább a referenciák egyike megszakítás nélküli 12 hónapos időtartamban napi rendszerességgel (legalább munkanapokon) végzett, napi belföldi hírekről szóló hírösszefoglaló szemle készítésére irányult, ahol a hírek legalább 50 %-a magas szintű állami közfeladat ellátáshoz kapcsolódott,

M1.2) legalább a referenciák egyike legalább 9 közép-európai országra kiterjedő, országonként legalább 1000 fős telefonos vagy személyes kutatás a felnőtt lakosságra vonatkozó reprezentatív mintán, legalább 15 perces kérdőívvel,

M1.3) legalább a referenciák egyike olyan kvantitatív médiaelemzésre irányult, amely végzése során legalább 45, a magas szintű állami közfeladat ellátáshoz kapcsolódó témára vonatkozó, legalább 6 hónapnyi média-megjelenés feldolgozására került sor;

M2) nem von be a teljesítésbe legalább 3 fő, alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező alábbi szakember(eke)t

M2.1) legalább 1 fő, felsőfokú szociológus vagy politológus végzettséggel és legalább 5 éves (60 hónapos), kvantitatív és kvalitatív médiafogyasztási kutatások terén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert

M2.2) legalább 1 fő, a II.2.4) 2.3. szerinti feladatot irányító, felsőfokú szociológus vagy politológus végzettséggel és legalább 6 hónapos, valamely közép-európai országról szóló események összefoglalásában és/vagy értékelésében és/vagy elemzésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert

M2.3) legalább 1 fő, a II.2.4) 1.4. szerinti feladatot koordináló, legalább középfokú végzettséggel és legalább középfokú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal és/vagy igazolással, és legalább 6 hónapos világsajtó szemlézésére irányuló szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

A szakemberek között átfedés nem megengedett

Az alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (M1)/M2) közösen)

A fenti követelmények tekintetében az AT bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, de az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás adott pontjának megjelölésével azt a követelményt, amelynek igazolása ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodva történik és csatolni kell a kapacitásait biztosító szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, ami alátámasztja, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt [Kbt. 65.§ (6)-(7)]

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK rendelkezik a teljesítést biztosító fedezettel

AK előleget biztosít, legfeljebb a teljes váll. díj 1/12 része értékében, feltétele az igényelt előleggel megegyező összegű előleg-visszafizetési biztosíték [Kbt. 134.§(6) b)]

Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) szerint naptári negyedévente, részszámlázás naptári negyedévente, a tényleges teljesítés alapján

AK a számlák ellenértékét a telj.ig. tartalmának és a jogsz.-nak megfelelően kiállított számlák ellenében a Ptk.6:130.§ (1)-(2) szerint, a számlák kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki

AK elfogad a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát

Követelések esetleges beszámítása Kbt.135.§(6) szerint

Szerződést megerősítő biztosítékok: kötbéralap késedelmesen teljesített szolgáltatás díja, mértéke: 1%/nap, de max. 9 %; hibásan teljesített szolgáltatás díja, mértéke: 0,7%/nap; teljes szerződésre vonatkozó meghiúsulás esetén az éves váll. díj 16 %-a

Részletes feltételek KD-ban (szerződéstervezetben)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/01/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/01/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre ott a nyilatkozatot az űrlap használatával kell benyújtani)

Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.)Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.68.§(1b)-(1c) bekezdése tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C.§, ill. 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben

Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT)

Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken

2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)

3) Ajánlathoz csatolni kell

a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket

b. az összesített ajánlati árat (negyedéves díjat) alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint)

c. felolvasólap szerinti vállalásokat alátámasztó adatokat (KD-ben foglaltak szerint)

d. a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) szerinti nyilatkozatokat

e. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást

f. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját

g. amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait

h. teljesítésre vonatkozó szakmai ajánlatot (VI.4.3)-ban foglaltak szerint: jogtiszta médiafelhasználáshoz szükséges engedélyre, GPS nyomkövetésre alkalmas eszközpark és médiamonitor szoftver rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozat)

i. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását

j. szerződést megerősítő biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat

k. adott esetben üzleti titkot tartalmazó iratokról szóló nyilatkozat

4) Minősített AT-kre vonatkozó információk a VI.4.3) pontban

5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t

7) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó (EKR nyilatkozat és fordítás)

8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint

9) AK az eljárásban való részvételt 10 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani Kbt.54.§ szerint (közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]

Befizetés helye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., Pénztár

AK fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár, 10032000-00290737-50000005,

Befizetés igazolásának módja: EKR űrlap szerinti nyilatkozat a biztosítékról és a befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet bizt. okirat vagy biztosítási készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)]

További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt.148.§-ban foglaltak szerint

2) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt.35.§(8)]

3) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10

AK 1. részszempontot az értékarányosítás (fordított arányosítás), 2. és 3. részszempontot az értékarányosítás (egyenes arányosítás) szerint értékeli

Az értékelés körében megajánlott szakemberek (III.1.3) M2) pont szerinti szakemberek és a 2-3. részszempont körében megajánlott szakemberek) között átfedés nem megengedett

A 2-3. részszempont szerinti vállalásokkal érintett szakemberek tekintetében benyújtandók az ajánlatban a III.1.3) M2) alpont szerinti igazolások is, a Kbt.69.§(4) szerinti felhívás nélkül is

AK tudományos fokozatnak tekinti a 2011. évi CCIV. törvény szerinti doktori fokozat megszerzését (rendelkezésre állását), ill. a 2001. évi C. törvény 15.§(1) szerinti feltételek teljesítését azzal, hogy AK a tud. fokozat honosítását nem várja el

4) Kiegészítés IV.2.6) ponthoz: AK a megjelölt időtartam alatt 60 napot ért [Kbt.81.§(11)]

5) AT szakmai ajánlatként köteles az ajánlat részeként benyújtani:

5.1) jogtiszta médiafelhasználáshoz szükséges engedélyre vonatkozó nyilatkozatot, amelyben AT nyilatkozik arról, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog legalább az alábbi kiadók és/vagy médiaszolgáltatók tekintetében a jogtiszta médiafelhasználáshoz szükséges engedéllyel: Közép-európai Sajtó- és Média Alapítvány Mediaworks Zrt. által kezelt médiumai, TV2 Média Csoport Zrt., Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

5.2) legalább 200 darabos, GPS nyomkövetésre alkalmas eszközpark (tablet vagy laptop) és adatfelvételi szoftver rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozatot, amelyben AT nyilatkozik arról, hogy olyan előbbiek szerinti eszközparkkal rendelkezik, amely garantálja a II.2.4) pont 2.1. alpont szerinti kutatás teljes körű visszaellenőrizhetőségét

5.3) médiamonitor szoftver rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozatot, amelyben AT nyilatkozik arról, hogy olyan médiamonitor szoftverrel rendelkezik, amely legalább 120 ügyfél egyidejű kiszolgálására alkalmas és amely legalább 99,5 százalékos, internetalapú rendelkezésre állása biztosított

A szakmai ajánlatot a KD-ban meghatározott módon kell benyújtani, a szakmai ajánlat vagy annak valamely eleme hiányában az ajánlatot az AK érvénytelennek nyilvánítja

6) AK felhívja a figyelmet a szerződés azon feltételére, hogy az AT-nek nem lehet alkalmazottja vagy alvállalkozója aki a teljesítés időtartama alatt a Kormány irányítása alá tartozó bármely szerv vagy intézmény kormánytisztviselője, közalkalmazottja vagy munkavállalója

7) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e) szerinti eredménytelenségi okot [Kbt.75.§(6)]

8) AK jelzi hogy a Kbt.98.§(3) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos (HNT) eljárást alkalmazhat a jelen elj. eredményeképpen megkötött szerződés alapján végzett további magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó médiaszemlézési, médiakutatási és médiaelemzési tevékenységekre (így különösen a következő kiegészítő tevékenységekre: tematikus médiaszemle, Médiumok Közönségkutatásának további hulláma, valamint Kvantitatív Médiaelemzés - azonos tartalommal további elemszámok/alkalmak), mint alapprojekttel összhangban álló szolgáltatások teljesítésére

A HNT eljárásban alkalmassági követelmény nem kerül előírásra (Kbt.65.§(2)), értékelés a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint (Kbt.100.§(5)), szerződéses feltételek megegyeznek jelen eljárás szerződéses feltételeivel

9) AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.2) pontban (P1) és P2) pontok) és III.1.3) pontban (M1) és M2) pontok) foglaltak szerint

10) AK által megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok KD-ban)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2019