Varer - 597688-2020

11/12/2020    S242

Danmark-Nørresundby: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)

2020/S 242-597688

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsbehandling

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udstyr til spildevandsanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne bekendtgørelse vedrører tildeling af kontrakt på design, projektering samt levering af vitale maskindele og komponenter til udførelse af større ombygning slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst. Ombygningen af slamtørringsanlægget kompliceres af, at design, projektering samt maskindele og komponenter har mange grænseflader til dette oprindelige specialdesignede anlæg. Til sikring og opretholdelse af samme ydelse samt driftssikkerhed på Aalborg Renseanlæg Øst er det strengt nødvendigt, at design, projektering samt maskindele og komponenter, som skal anvendes i forbindelse med slamtørringsanlægget, leveres efter samme specifikation som anvendt ved idriftsættelsen. Omfanget er specificeret i punkt II.2.4).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 250 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232422 Slambehandlingsanlæg
34951200 Slamhåndteringsudstyr
34951300 Slamtørreanlæg
90420000 Behandling af spildevand
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ombygningen omfatter i hovedtræk følgende anlægsdele:

1) Ombygning af støvhåndtering herunder etablering af ny bypass for støv:

- Ny dobbelt støvcyklon

- Ny støvsilo

- Ny støvtransport / bypass til granulatsilo

- Ny støvkøler

- Nyt kølevandssystem til støvkøler

- Tilpasning af rørsystemer, platforme osv.

2) Ombygning af granulathåndtering:

- Ny simplificeret installation for granulathåndtering

- Ny granulatkøler

- Nyt kølevandssystem til granulatkøler

- Tilpasning af rørsystemer, platforme osv.

3) Ombygning af blæserstation for inert tørregas:

- Ny blæserinstallation (nyt arbejdsmiljøvenligt layout)

- Nye blæsere med integreret udstækssystem

- Bulderhus omkring ny blæserinstallation (støjisolering).

4) Ombygning af anlæg for aspirationsgas:

- Modificering af installation for aspirationsgas

- Nyt layout hvor aspirationsgas ledes gennem dobbelt scrubbersystem.

Det forventes at visse af de tilknyttede opgaver vil blive udbudt, herunder installation af alle nye maskindele og komponenter samt ombygning af øvrige elektriske og mekaniske installationer (f.eks. platforme, trapper, rørinstallationer, eltavler og føringsveje). Design, projektering (processberegninger, styringsbeskrivelse, dimensionering) samt levering af vitale maskindele og komponenter (støvcyklon, støvsilo, støvkøler, granulatkøler, hovedblæser) i henhold hertil, vil ikke blive udbudt, men tildelt den oprindelige leverandør af slamtørringsanlægget, da denne som designer heraf, er den eneste leverandør, der teknisk kan definere og overtage ansvaret for såvel det oprindelige anlæg, det nye anlæg samt grænsefladerne mellem disse.

Det er ordregivers skøn, at kontrakten har en værdi på ca. 5,25 mio. DKK,.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Til sikring og opretholdelse af samme ydelse samt driftssikkerhed på Renseanlæg Øst er det strengt nødvendigt, at design, projektering samt vitale maskindele og komponenter, som skal anvendes i forbindelse med slamtørringsanlægget, leveres efter samme specifikation og kvalitet som anvendt ved idriftsættelsen. Andritz AG har udviklet, leveret og idriftsat slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst. Konsekvenserne ved anvendelse af forkerte materialer eller fejl i fremstillingen af maskindele og komponenter kan medføre længerevarende utilsigtede stop af slamtørringsanlægget samt beskadigelse af kritiske hovedkomponenter. Renseanlæg Øst er kun i besiddelse af overordnede beskrivelser og tegninger af slamtørringsanlægget i form af manualer og driftsinstruktioner. Renseanlæg Øst har således ingen specifikke tegninger over de konkrete maskindele og komponenter. Konstruktionstegninger er ikke en del af dokumentationen, som er leveret med slamtørringsanlægget i 2000. De konkrete tekniske informationer og tegninger er derfor kun tilgængelige for den oprindelige leverandør af anlægget. Ud fra en vurdering af de tekniske forhold, hvor kun den oprindelige leverandør er i besiddelse af tegninger samt de uforholdsmæssige store konsekvenser, som en forkert projektering og materialevalg vil have for renseanlægget, har Renseanlæg Øst i punkt II.2.4) angivet hvilke maskindele og komponenter, der er vitale for udførelsen af ombygningen, og som ikke kan leveres af andre leverandører end den oprindelige leverandør af anlægget. Den oprindelige leverandør er ligeledes bekendt med alle grænseflader (tørregas, støv, aspirationsgas, røggas, kølevand, granulat, trykluft mv.) mellem de nye maskindele og komponenter og den del af det eksisterende anlæg som ikke skal bygges om. Ved design og projektering af de nye maskindele og komponenter, som den oprindelige leverandør skal levere, er ovenstående erfaring således afgørende for korrekt funktion af det ombyggede slamtørringsanlæg.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Udstyring til slamtørringsanlæg

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Andritz AG
Postadresse: Stattegger Strasse 18
By: Graz
NUTS-kode: AT ÖSTERREICH
Postnummer: 8045
Land: Østrig
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 250 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2020