Services - 597729-2021

23/11/2021    S227

Poland-Krosno: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

2021/S 227-597729

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
Postal address: ul. Fredry 12
Town: Krosno
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-400
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Pachana
E-mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Telephone: +48 134748315
Fax: +48 134368678
Internet address(es):
Main address: www.bip.ekrosno.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sp. z o.o.
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 (rozdrobnione wielkogabaryty)

Reference number: DZ-2300-18/RCO/2021
II.1.2)Main CPV code
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przetwarzania odpadów w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego sklasyfikowanych, zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów – pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytworzone w wyniku procesu mechanicznego rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

II.2.4)Description of the procurement:

1. Odbiór odpadów odbywał się będzie z Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

2. Przewidywana do odebrania w okresie 12 miesięcy ilość odpadów, wynosi około 2 000 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów, niż wskazana powyżej w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej ilości odpadów, itp.) przy czym ilość przekazanych odpadów nie będzie mniejsza niż 1 200 Mg.

3. Odpady będą odbierane w formie rozdrobnionej.

4. Odpady będą odbierane sukcesywnie przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na jego koszt w terminie do 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zlecenia odbioru będą składane przez Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem.

5. Koszty transportu ponosi Wykonawca.

6. Koszty załadunku odpadów ponosi Zamawiający.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

Wymagania dodatkowe

Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp gdyż przekazywanie odpadów do przetworzenia w ramach niniejszej umowy nie będzie następowało w sposób powtarzalny, lecz w sposób doraźny, w nieregularnych odstępach czasowych, wynikających z potrzeb chwili Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę:

a) posiadanie aktualnej decyzji wydanej przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) zezwalającej na przetwarzanie odpadów pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w związku z eksploatacją linii do produkcji paliwa alternatywnego z uwzględnieniem działalności w zakresie magazynowania, przetwarzania odpadów w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia (2000 Mg) oraz wytwarzania paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10.

b) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie ww. procesów.

c) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty

w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie uprawnień przez co najmniej jednego z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania w/w uprawnień.

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art 126 ust 1 ustawy Pzp w zakresie:

1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej złoży:

a) aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zezwalającej na przetwarzanie odpadów pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w związku z eksploatacją linii do produkcji paliwa alternatywnego z uwzględnieniem działalności w zakresie magazynowania, przetwarzania odpadów w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia (2000 Mg) oraz wytwarzania paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10.

b) zawiadomienie (zanonimizowane w zakresie loginu i hasła) o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zawierające indywidualny numer rejestrowy lub inny dokument potwierdzający wpis do tego rejestru w zakresie warunku określonego w rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1 lit. b i c. SWZ

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający informuje, że nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający poniższy wykaz dokumentów umieścił w tej sekcji ogłoszenia z uwagi na wprowadzone ograniczenia w postaci limitów znaków dla poszczególnych sekcji informacyjnych.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający na wezwanie z art 126 ust 1 ustawy PZP żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:

a) w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp,

b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW;

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa:

a) w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp , dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 Zamawiający żąda złożenia informacji z odpowiedniego rejestru , takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz pkt 4 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 i 3

Minimum level(s) of standards possibly required:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolność techniczna - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował instalacją do produkcji paliwa alternatywnego,

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp :

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wymienionego w rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 2 SWZ, którym Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do IDW.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie).

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW,

b) Oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ),

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów,

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

e) Potwierdzenie wniesienia wadium,

f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy),

g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku gdy oferta jest podpisywana przez ustanowionego pełnomocnika.

2. Złożenie oferty.

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku .W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych w szczególności .doc lub .docx (pliki doc, docx można zapisać na format PDF) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna pod rygorem nieważności), a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia - część II SWZ

2. Zamawiający zastrzega prawo zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

4.Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN

5.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 11:30
Place:

MPGK Krosno Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno,

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XVIII ppkt 2) IDW, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem referencyjnym postępowania.

2)Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e–mail : m.pachana@mpgk.krosno.pl

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

4) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach - r.p.ś.d i r.d.e.

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Uczestnicy niniejszego postępowania akceptują postanowienia wyżej wymienionych Regulaminów.

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub e-mail (nie dotyczy składnia ofert).

3.Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wypełniony w zakresie określonym przez Zamawiającego w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1) JEDZ jest składanym przez Wykonawców oświadczeniem własnym stanowiącym wstępne potwierdzenie:

a) braku podstaw wykluczenia,

b) spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

zastępującym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie,

Zamawiający nie wymaga wypełnienia przez Wykonawcę JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia tylko sekcji alfa : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

4. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Terminy wniesienia odwołania:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,.

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1-3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

c) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2021