Услуги - 597745-2019

17/12/2019    S243    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по ремонт и поддръжка

2019/S 243-597745

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 000695235
Пощенски адрес: ул. „6-и септември № 29
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Сияна Вълчева
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29823653
Факс: +359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mvr.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/f003dc8c-a7e6-4e92-adeb-4a527eae964e/razshirena-mobilna-lokalizatcia-aml

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/f003dc8c-a7e6-4e92-adeb-4a527eae964e/razshirena-mobilna-lokalizatcia-aml
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Рашкова
Телефон: +359 29824676
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Факс: +359 29813010
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mvr.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/f003dc8c-a7e6-4e92-adeb-4a527eae964e/razshirena-mobilna-lokalizatcia-aml

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Внедряване на разширена мобилна локализация (Advanced mobile location — AML) в Национална система 112 на територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обект на обществената поръчка е внедряване на разширена мобилна локализация (Advanced mobile location — AML) в Национална система 112 на територията на Република БЪЛГАРИЯ. Услугата трябва да внедри в НС 112 технологията AML на територията на Република БЪЛГАРИЯ за всички обаждания от граждани, използващи смартфони с операционни системи (ОС) Android и iOS към телефон 112.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 190 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. София и на територията на страната по районните центрове 112, посочени в раздел II.2.14) „Допълнителна информация“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обектът на обществената поръчка е услуга, включваща извършване на следното: доставка на хардуерно и комуникационно оборудване; доставка на системен и приложен софтуер и лицензи; инсталиране на хардуерно и комуникационно оборудване; инсталиране на системен и приложен софтуер; приемане и обработка на SMS съобщения; инсталиране и настройване на услугата върху доставеното хардуерно и софтуерно оборудване; надграждане на функционалностите в PSAP за интегриране на услугата; интеграция на услугата в софтуерното приложение на НС 112 — Command MP 4.16; разширяване на системата за справки на НС 112, свързано с услугата; тестване на услугата; обучение на служителите на ДНС 112-МВР; пускане в експлоатация на услугата; гаранционна поддръжка на услугата.

Внедряването на разширена мобилна локализация (Advanced mobile location — AML) в Национална система 112 на територията на Република БЪЛГАРИЯ обхваща:

1. Доставка, монтаж и инсталиране на хардуерно и софтуерно оборудване, необходимо за интеграцията и функционирането на услугата в НС 112.

2. Приемане и обработка на SMS съобщения.

3. Интеграция на Услугата в софтуерното приложение на НС 112 — Command MP 4.16.

4. Разширяване на системата за справки на НС 112, свързано с услугата.

5. Обучение на 373 броя служители спрямо техните функции — оператори, координатори и администратори.

6. Гаранционна поддръжка на Услугата за период от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 190 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Районни центрове 112 в страната с административни адреси, както следва: гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 30; гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6; гр. Бургас, комплекс „Славейков“, ТД — Освобождение; гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 1; гр. Варна, ул. „Людвиг Заменхов“ № 38; гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 3.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът представя в офертата си еЕЕДОП, като в част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ декларира съответствието си със следните критерии за подбор:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейност/и с предмет и обем, сходни или идентични с предмета на поръчката. Под сходни дейности с предмет и обем се разбират кумулативно следните дейности: дейности по разработване и внедряване на информационно-комуникационна система и доставка на компютърно и мрежово оборудване, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата;

Участниците следва да представят в част IV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП информация за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на датите и получателите, изпълнени за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателство за извършената услуга се предоставя от участника под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата, референция или подписани протоколи за изпълнение и други. За извършена услуга възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата. Съответствието с изискването се доказва със списък от 1 или повече договора и референции от възложителите по посочения/те договор/и.

2. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, включващ специалисти, притежаващи познания, опит и квалификация, за които са налице:

2.1. Придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в следните области: комуникационна и компютърна техника, информатика и компютърни науки или еквивалентна на посочените.

2.2. Професионален опит — 2 години в областта на разработване и внедряване на информационно-комуникационни системи.

2.3. Персоналът и/или ръководният състав да включва:

2.3.1. Специалист/и, притежаващ/и по 1 или повече сертификат/и и/или еквивалентни документи за преминато обучение по разработка на софтуер.

2.3.2. Специалист/и, притежаващ/и по 1 или повече сертификат/и и/или еквивалентни документи за преминато обучение по бази данни.

2.3.3. Специалист/и, притежаващ/и по 1 или повече сертификат/и и/или еквивалентни документи за преминато обучение по компютърни мрежи и сигурност.

Участниците попълват в част IV, раздел В, т. 6 на ЕЕДОП, списък с посочени лица (квалифицирани специалисти), които ще отговарят за извършване на дейностите по изпълнението на предмета на обществената поръчка, включително и специалистите, отговарящи за контрола на качеството, както и посочват притежавани от тях сертификати, дипломи и други еквивалентни документи за доказване на тяхната квалификация и професионален опит. Съответствието с изискването се доказва с представяне на копие от сертификат, диплома или други еквивалентни документи, доказващи исканата квалификация и опит.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват дейности по проектиране, разработване, внедряване, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на информационни системи.

Участниците посочват в част IV, раздел Г на ЕЕДОП наличието или не на система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват дейности по проектиране, разработване, внедряване, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на информационни системи. Съответствието се доказва с валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват дейности по проектиране, разработване, внедряване, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на информационни системи.

Информацията за съответствие с критериите за подбор се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, сходни или идентични с предмета на поръчката.

2. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, включващ специалисти, притежаващи познания, опит и квалификация, за които са налице:

2.1. Придобита образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ в следните области: комуникационна и компютърна техника, информатика и компютърни науки или еквивалентна на посочените.

2.2. Професионален опит — минимум 2 години в областта на разработване и внедряване на информационно-комуникационни системи.

2.3. Персоналът и/или ръководният състав да включва:

2.3.1. Минимум 1 специалист, притежаващ 1 или повече сертификат/и и/или еквивалентни документи за преминато обучение по разработка на софтуер.

2.3.2. Минимум 1 специалист, притежаващ 1 или повече сертификат/и и/или еквивалентни документи за преминато обучение по бази данни.

2.3.3. Минимум 1 специалист, притежаващ 1 или повече сертификат/и и/или еквивалентни документи за преминато обучение по компютърни мрежи и сигурност.

3. Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват дейности по проектиране, разработване, внедряване, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на информационни системи, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/01/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/01/2020
Местно време: 10:00
Място:

ДУССД — МВР, ул. „Княз Борис I“ № 124

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника), даващо им възможност да представляват участника.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Изпълнението по договора е отложено при условията на чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен от възложителя.

Срок за изпълнение на поръчката — 150 календарни дни от датата на уведомяване.

Изпълнителят осигурява 36 месеца гаранционна поддръжка.

2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е 5 % от стойността му без ДДС под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор от документацията на обществената поръчка.

3. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Опаковката съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

4. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 и § 2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея или показатели с парично изражение. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник: чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички изисквания на възложителя съгласно техническата спецификация, участник, допуснал аритметична грешка в ценовото си предложение; участник, чието ценово предложение за изпълнение на поръчката надвишава прогнозната стойност, посочена в обявлението; както и в случаите по чл. 35а, ал. 3, изр. 3 от ППЗОП.

5. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107, т. 4 вр. чл. 101, ал. 11 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 и § 2, ал. 1 от ДР от ЗПКОНПИ се декларират в ЕЕДОП.

6. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документа за създаване на обединението, както и следната информация:правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

7. Условията за плащания към изпълнителя и директните разплащания с подизпълнителите са уредени в проекта на договор.

8. Преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, подава декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29822567
Факс: +359 29813010

Интернет адрес: http://www.mvr.bg/dussd

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2019