Tjenesteydelser - 598010-2020

11/12/2020    S242

Danmark-Ballerup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 242-598010

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Bach Tengberg
E-mail: fmi-sd-adt04@mil.dk
Telefon: +45 24764237
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f2ed0c4-b84a-49b3-b0a2-3d404dcc33d9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f2ed0c4-b84a-49b3-b0a2-3d404dcc33d9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f2ed0c4-b84a-49b3-b0a2-3d404dcc33d9/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Konsulentydelser til drift, kontrakt og leverandørstyring af Forsvarets it-system DeMars

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SAP driftsopgaver på miljøer/systemer, samt kontrakt- og leverandørstyring, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale for IT-kontrakter, inkl. evaluering af tilbud. Konsulenten skal bidrage til, samt yde assistance og rådgivning i relation til DeMars opgaver på miljøer/systemer. Opgaverne kræver indsigt i SAP systemporteføljer, fra statslige myndigheder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72222100 Strategisk gennemgang af informationssystemer eller -teknologi
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72222200 Planlægning af informationssystemer eller -teknologi
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DeMars kontrakt- og leverandørstyring. Rådgivning inden for SAP driftsopgaver, herunder i forbindelse med IT-sikkerhed.

Forsvarets SAP-baserede Enterprise Resource Planning system – DeMars – er outsourcet til en ekstern driftsleverandør.

Udbuddet vedrører ydelser fra en konsulent, som skal bidrage til drift og fortsat udvikling af DeMars.

Konsulenten skal supplere både de fastansatte ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) og øvrige leverandører til DeMars.

Det er derfor af afgørende betydning, at konsulenten ikke kun er på ekspertniveau inden for SAP, men også har stor viden om og erfaring med Forsvarets DeMars driftsløsninger, de understøttede forretningsprocesser og den tilknyttede IT governance, eller erfaringer fra tilsvarende systemer hos lignende offentlige myndigheder.

I DeMars er der gennem de seneste 15 år sket en omfattende egenudvikling af funktionalitet. Omfanget af egenudviklet kode har medført et SAP landskab, der afviger betydeligt fra SAP standard.

Ved FMI KAKI er der behov for en ekspert inden for SAP driftsopgaver på miljøer/systemer, samt kontrakt- og leverandørstyring, herunder støtte til udarbejdelse af udkast til udbudsmateriale for større og komplekse IT-kontrakter, inkl. evaluering af tilbud. Konsulenten skal bidrage til, samt yde assistance og højt kvalificeret rådgivning i relation til DeMars opgaver på miljøer/systemer, herunder f.eks.:

1) Udarbejdelse af udbudsmateriale samt evaluering af tilbud på store komplekse it-udbud.

2) Specifikation af og opfølgning på krav til IT-sikkerhed.

3) Omsætte og formidle krav fra KAKI driftsansvarlig til Forsvarets leverandør.

4) Teknisk sagsbehandling samt rådgivning ved fejlsøgning/-retning indenfor drift på SAP-platformen.

5) Sagsbehandle incidents, changes og problems i samarbejde med forretningen og Forsvarets leverandør.

6) Deltage, bidrage og rådgive om driftsrelaterede problemstillinger og udfordringer, herunder opfølgning på driftsstatus fra Forsvarets driftsleverandør til SAP.

7) Udarbejdelse, vedligeholdelse og review af driftsdokumentation, blandt andet håndbøger, konfigurationsoversigter og driftsinstrukser.

8) Deltagelse i driftsrelaterede projekter, herunder med løsningsarkitekturbidrag.

9) Drifts- og performanceoptimering på en SAP-platform.

10) Budgetplanlægning og budgetopfølgning inden for IT.

11) Planlægge, forberede og gennemføre mødeledelse med referatskrivning samt følge op på SAP drifts- og sikkerhedsrelaterede møder.

Opgaverne kræver stor indsigt i komplekse SAP systemporteføljer, fra store statslige myndigheder. Det forventes at konsulenten har haft en relevant rolle ifm. de i tilbuddet oplyste opgaver/projekter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Køber er berettiget til at forlænge aftalen på samme vilkår i ét (1) år. Aftalen må forlænges maksimalt tre (3) gange på samme vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, fordi en opdeling af kontrakten vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger ved den efterfølgende kontraktadministration.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ingen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ingen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Kontrakten skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til "Underbilag A - Betingelserne" for yderligere oplysninger.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/01/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten forventes genudbudt i år 2027.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148.

FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på Ethics-webportalen.

ESPD’et skal udfyldes og indgives via Ethics-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af Ethics.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155.

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

For yderligere oplysninger om denne udbudsforretning henvises til vedlagte “Supplerende oplysninger til Udbudsbekendtgørelsen”.

FMI kræver, at alle, der deltager i udførelsen af kontrakten, på personniveau skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere på niveauet Hemmelig. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele kontraktens løbetid. Se nærmere herom i kontrakten. Det er tilbudsgivers eget ansvar at opnå de sikkerhedsgodkendelser, som er en forudsætning for at kunne opfylde kontrakten.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2020