Tjenesteydelser - 598050-2020

11/12/2020    S242

Danmark-Aalborg: Ansvarsforsikring for motorkøretøjer

2020/S 242-598050

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Motorstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Lauritzens Plads 1
By: Aalborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Andersen
E-mail: helle.toft@adst.dk
Telefon: +45 72389653
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288600&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288600&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt på ansvarsforsikring gældende for prøvemærker til motorkøretøjer

Sagsnr.: 20-0779410
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66516100 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Motorstyrelsen udbyder en firårig kontrakt med én (1) leverandør vedrørende ”Ansvarsforsikring gældende for prøvemærker til motorkøretøjer. Motorstyrelsen vil i udbudsbekendtgørelsen være benævnt ordregiver.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
66514110 Motorkøretøjsforsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Motorstyrelsen udbyder en firårig kontrakt med én (1) leverandør vedrørende ”Ansvarsforsikring gældende for prøvemærker til motorkøretøjer. Motorstyrelsen vil i udbudsbekendtgørelsen være benævnt ordregiver.

Baggrunden for dette udbud er, at ordregiver, jf. § 7 g, stk. 3 i bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer (LBK nr. 186 af 1.3.2020), er forpligtiget til at tegne en ansvarsforsikring gældende for det prøvemærke, som ordregiver kan udlevere, jf. lovbekendtgørelsens § 7 f til en fysisk eller juridisk person til kørsel som nævnt i lovbekendtgørelsens § § 7 b, 7 c og § 7 d, stk. 1.

Et prøvemærke er et mærke af selvklæbende plastfolie, som under nærmere forudsætninger kan bruges til kørsel med et uregistrerede køretøj. Prøvemærket anvendes f.eks. i forbindelse med import eller eksport af et køretøj til og fra det sted her i Danmark, hvor importøren eller eksportøren har adresse, herunder virksomhedsadresse.

Tilladelsen til kørsel med et prøvemærke kan som udgangspunkt ikke have en gyldighed på mere end syv (7) dage, bortset fra de tilfælde, hvor ordregiver uden beregning har udleveret et (1) eller to (2) prøvemærker til brug, indtil en erstatningsnummerplade kan leveres, som følge af at køretøjet ikke har nogen brugbar nummerplade og køretøjet ikke skal indregistreres med nyt registreringsnummer. I sådanne tilfælde kan tilladelsen gives i op til tre (3) måneder.

Yderligere information om prøvemærker kan bl.a. findes her:

- Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer (LBK nr. 186 af 1.3.2020)

- Lovbekendtgørelse om registreringsafgift af motorkøretøjer (LBK nr. 228 af 11.3.2020)

- Ordregivers web-adresse: https://www.motorst.dk/

Der kan udleveres prøvemærker til alle typer af motorkøretøjer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har overvejet at opdele kontrakten, men finder det ikke hensigtsmæssigt, idet ydelsen skal løses ensartet og det ikke vil være administrativt muligt at styre og kontrollere, hvis flere forskellige forsikringsselskaber eller tilsvarende varetager ydelsen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Virksomheden, der afgiver tilbud, skal til enhver tid opfylde kravene i færdselslovens § 105 (LBK nr. 1324 af 21.11.2018) eller enhver anden bestemmelse, som i fremtiden måtte erstatte denne, for så vidt angår tilladelse til at drive ansvarsforsikringsselskab i Danmark.

Virksomheden, der afgiver tilbud, skal ligeledes have tilladelse til at drive ansvarsforsikringsvirksomhed inden for forsikringsklasse 10 - Ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer i Danmark, jf. § 4 i bekendtgørelse om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber (BEK nr. 1233 af 22.10.2007) eller enhver anden bestemmelse, som i fremtiden måtte erstatte denne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Virksomheden, der afgiver tilbud, skal til enhver tid opfylde kravene i færdselslovens § 105 (LBK nr. 1324 af 21.11.2018) eller enhver anden bestemmelse, som i fremtiden måtte erstatte denne, for så vidt angår tilladelse til at drive ansvarsforsikringsselskab i Danmark.

Virksomheden, der afgiver tilbud, skal ligeledes have tilladelse til at drive ansvarsforsikringsvirksomhed inden for forsikringsklasse 10 - Ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer i Danmark, jf. § 4 i bekendtgørelse om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber (BEK nr. 1233 af 22.10.2007) eller enhver anden bestemmelse, som i fremtiden måtte erstatte denne.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN`s Global Compact, og som formuleret i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/01/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/01/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ultimo 2024

VI.3)Yderligere oplysninger:

Elektronisk udbudsystem:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via EU-Supply. Tilbudsgiver skal være registreret som bruger i systemet, for at få adgang til udbudsmaterialet. Ved teknisk spørgsmål om brugen af systemet kontakt venligst EU-Supplys support på +45 70 20 80 14, eller pr. mail til support@eu-supply.com

Kommunikation og spørgsmål:

Al kommunikation med ordregiver skal ske via det elektroniske udbudssystem. Det kan stilles uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stilles senest den 14. januar 2021, kl. 10.00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, hvis det er muligt at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks (6) dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks (6) dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

ESPD

ESPD’et skal udfyldes i modulet ESPD-online i EU-Supply, og er en standardiseret egen-erklæring, der fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. pkt. VI.3). Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om ESPD’et.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk.

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil desuden udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

- Er erklæret konkurs

- Er under insolvens- eller likvidationsbehandling

- Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten

- Er under tvangsakkord

- Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet

- Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 (lovbekendtgørelsen kan hentes på retsinformation):

1) Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at kunden har indgået en kontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette kunden om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledningen kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2020