С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 598276-2023

04/10/2023    S191

България-Крумовград: Мебелировка

2023/S 191-598276

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД
Национален регистрационен номер: 2016195800053
Пощенски адрес: пл. БЪЛГАРИЯ №.8
Град: гр.Крумовград
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 6900
Държава: България
Лице за контакт: Svetoslav Ognianov Cholakov
Електронна поща: dgskrumovgrad@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 889318705
Факс: +359 36417209
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ucdp-smolian.com/bg/1617883046.html
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/19603
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/323901
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/323901
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Съгласно чл. 165 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

“Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и други материали за обзавеждане на сгради, собственост на "ЮЦДП" Смолян предоставени за ползване на териториалното му поделение ТП “ ДГС Крумовград"

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

“Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и други материали за обзавеждане на сгради, собственост на "ЮЦДП" Смолян предоставени за ползване на териториалното му поделение   ТП “ ДГС Крумовград"„

В предметния обхват на обществената поръчка възложителят предвижда изработване (когато е приложимо), доставка и монтаж на мебели и оборудване, необходими за обзавеждане на помещения в административната сграда на ТП „ДГС Крумовград “. както и към навес към сграда горски кантон в землището на с. Черничево, общ. Крумовград ,собственост на "ЮЦДП" Смолян предоставени за ползване на териториалното му поделение   ТП “ ДГС Крумовград"„ 

Прогнозно количеството на мебелите и оборудването, които се предвиждат от Възложителя,  подробно описание на техническите характеристики на необходимите мебели и оборудване се съдържа в техническата спецификация – Приложение № 1 както и в документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39130000 Мебелировка за офиса
39121200 Маси
39112100 Столове за трапезария
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставката и монтажа на мебелите е адм сграда на ТП "ДГС Крумовград“, адрес: гр. Крумовград, п.к. 6900, горски кантон на ТП „ДГС Крумовград" в с. Черничево, общ. Крумовград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП обект на настоящата процедура е „доставка”. Обектът на доставката не се дели на обособени позиции и участниците следва да участват за изпълнението на цялата доставка.

В предметния обхват на обществената поръчка възложителят предвижда изработване (когато е приложимо), доставка и монтаж на мебели и оборудване, необходими за обзавеждане на помещения в административната сграда на ТП „ДГС Крумовград“.

Прогнозно количеството на мебелите и оборудването, които се предвиждат от Възложителя са, както следва:

1. Дървен ( шкаф за документи класьори с пет рафта и двукрилна врата със секретно заключване) (200/40/75 см.) – 2 бр.;

2. Дървен (шкаф за документи клясьори с двукрилна врата със секретно заключване (200/40/100 см.) – 1 бр.;

3. Дървени маси (190/100/76 см.) – 3 бр.;

4. Дървени столове с облегалка (45/45/89,5, височина седалка - 45 см) – 25 бр.

Посочените в Техническата спецификация размери на мебелите са ориентировъчни. Поради което преди да започне изработването (когато е приложимо) и доставката на същите е необходимо прецизно измерване на помещенията на място – адрес: гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 8, административна сграда на ТП „Държавно горско стопанство Крумовград” и пристройка навес към горски кантон на ТП „Държавно горско стопанство Крумовград” , находящ се в местност „Кочорът“ на с. Черничево, общ. Крумовград, обл. Кърджали имот с кадастрален № 81027.16.207.1 по КККР на с. Черничево общ. Крумовград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед№ РД-18-463/06.10.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Измерването се извършва в присъствие на представител на Възложителя в рамките на работния ден от 08:30 до 17:00 ч. след предварителна заявка, в писмена форма, свободен текст, подадена до директора на ТП „ДГС Крумовград“ по пощата с обратна разписка или с куриерска служба на или на e-mail dgskrumovgrad@ucdp-smolian.com .

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата обществена поръчка, поради което не се представят информация и доказателства за съответствие в тази връзка

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците в настоящата обществена поръчка, поради което не се представят информация и доказателства за съответствие в тази връзка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя изисквания за технически и професионални способности на участниците в настоящата обществена поръчка, за което се представят информация и доказателства за съответствие в тази връзка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност идентична или сходна с предмета на поръчката предвиждаща изработване (когато е приложимо), доставка и монтаж на мебели и оборудване, за обзавеждане на

обществени помещения и административни и офис сгради , за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

*Забележка: Под идентични или сходни с предмета дейности следва да се разбира: Дейностти по изработване (когато е приложимо), доставка и монтаж на мебели и оборудване, необходими за обзавеждане на обществени помещения виадминистративни и офис сгради.

- До участие се допускат участници или техни обединения, които разполагат с производствен цех, или склад и/или магазин за продажба на мебели и други оборудване и други материали за обзавеждане, предмет на обявената обществена поръчка, на територията на град Крумовград или община Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали, Република България. Участниците могат да се позовавт на ресурсите на трети лица по смисъла на чл.67 от ЗОП , за което представят доказателства в тази насока с цел изпълнение на изискванеяоа за технически и професионални способност на участника за изпълнение на обществената поръчска с цел икономичност, качественост и целесъобразност и срочност за изпълнение на доставките предмет на обществена поръчка,

Преди сключване на договора с избрания за изпълнител за доказване на техническите и професионалните способности на участниците се представя декларация в свободен текст за точния адрес на производствения цех, или склад и/или магазин за продажба на мебели и друго оборудване и други материали за обзавеждане, начина на ползване на обекта собствен или нает ккато и описание на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

По подробно е описано в условията за участие в раздел КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР от утвърдената от Възложителя документация за участие в процедурата

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Преди сключване на договора с избрания за изпълнител за доказване на техническите и професионалните способности на участниците се представя декларация в свободен текст за точния адрес на производствения цех, или склад и/или магазин за продажба на мебели и друго оборудване и други материали за обзавеждане, начина на ползване на обекта собствен или нает ккато и описание на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с технически и професионални способности.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще из

Продължава в Раздел VI Допълнителна информация ....

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/10/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/11/2023
Местно време: 13:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

4. Гаранционен срок. Гаранционно обслужване.

4.1. Възложителят изисква предлаганият гаранционен срок за мебелите и оборудването да е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо - предавателен протокол за доставка и монтаж.

4.2. Срокът за отстраняване на възникнала повреда по време на гаранционния срок е максимум 10 (десет) работни дни от изпращане на писмено уведомление от страна на възложителя.

4.3. При невъзможност дефектът да се отстрани на място и/или в посочения в т. 4.2 срок, той се задължава да уведоми Възложителя писмено за това и в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на уведомяване, да подмени съответния артикул с нов със същите или по-добри характеристики.

4.4. Всички разходи (транспорт, труд, посещения на място, резервни части и др.) по отстраняване на гаранционните проблеми, ремонти или замяната на дефектирали мебели и/или оборудване, са за сметка на Изпълнителя. При наличие на недостатъци на доставените артикули, същите следва да бъдат подменени от и за сметка на изпълнителя.

При доставката на мебелите и оборудването е необходимо да се представят гаранционни карти.

Забележка. За всички мебели и елементи на оборудване и обзавеждане, участниците трябва да предложат еднакъв гаранционен срок.

5. Прогнозна стойност на поръчката и условия на плащане:

5.1. Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 000.00 лв. (десет хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС за целия срок на договора, като възложителят не се задължава да я достигне.

При необходимост Възложителя може да поръча и допълнителни артикули до достигане на размера на общата прогнозна стойност на поръчката е 10 000.00 лв. (десет хиляди лева) без включен ДДС, за целия срок на договора кояго се явява и максимално допустима цена за изпълнение на обществената поръчка.

Ценови предложения, които са по-високи от обща прогнозната стойност на поръчката няма да бъдат допуснати до оценяване и участниците ще бъде отстранени.

Участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията е 5 % от максимално допустимата стойността за изпълнението на поръчката която е равна на прогнозната стойност на поръчката 10000.00 лв. без включен ДДС.. по подробно в е разписано в раздел IX ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. на условия за участие в процедурата към докумунтацията за учатие в процедурата.. Участник, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представя на Възложителя гаранция, която да обезпечат изпълнението на договора за обществената поръчка.

Участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията е 5% Участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за от стойността на договора без включен ДДС.

Забележка!!! При изчисляване на срока на валидност на гаранцията за изпълнение, избраният за изпълнител участник следва да вземе предвид срока на договора, както и с предложените от него гаранционни срокове.

Гаранциите за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума, депозирана по следната банкова сметка на Възложителя: „Централна кооперативна банка” ЦКБ АД, IBAN: BG61 CECB 9790 10F7 0814 00 , BIC КОД: CECBBGSF;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранциите по т. а) и т. б) могат да се предоставят от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранциите за изпълнение.

По подробно е разсписано в раздел IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. в условията за участиев в одобрената документация за участие в процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки – жалба може да се подава в

10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или

решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/09/2023