Services - 598410-2021

23/11/2021    S227

Poland-Łódź: Snow-clearing services

2021/S 227-598410

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 211-553851)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Postal address: ul. Irysowa 2
Town: Łódź
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 91-857
Country: Poland
Contact person: Monika Rozwadowska
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 422339600
Fax: +48 422339675
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Sieradzu – droga ekspresowa S8

Reference number: O/Ł.D-3.2413.15.2021.mr
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Sieradz Południe (bez węzła) do węzła Łask (bez węzła) od km 169+511,23 do km 203+159,18, obejmujące usługi i roboty budowlane z zakresu bieżącego utrzymania dróg (BUD), zimowego utrzymania dróg (ZUD) oraz bieżącego utrzymania czystości na obiektach inżynierskich (BUM), realizowane w okresie 48 miesięcy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-553851

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: pkt. 3 lit. a)
Instead of:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Okres 7 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.;

Read:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesiące;

Okres 7 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.;

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 30/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 03/12/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 30/03/2022
Read:
Date: 01/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 30/11/2021
Local time: 11:30
Read:
Date: 03/12/2021
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: