Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 598416-2021

23/11/2021    S227

Poland-Warsaw: Software maintenance and repair services

2021/S 227-598416

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-538117)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postal address: Al. Jana Pawła II Nr 70
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-175
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Telephone: +48 223184311
Fax: +48 223185411
Internet address(es):
Main address: www.arimr.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security

Reference number: DPiZP.2610.14.2021
II.1.2)Main CPV code
72267000 Software maintenance and repair services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu, potwierdzonego Certyfikatami, dostępu do Usługi Opieki Serwisowej (dalej: „UOS”) (w przypadku Oprogramowania do UOS wraz z Subskrypcją):

1) dla Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1 (Rozdział I.1, ppkt 2.1.1. SWZ) przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji,

2) dla Urządzeń Forcepoint V10000 Appliance V10000 G4R2 w liczbie 2 szt., które Zamawiający nabył i z których korzysta na podstawie odrębnej umowy:

a) Forcepoint V10000 Appliance Extended Hardware Warranty(New) (kod: V10KEHW12-0-XX24-X-N) – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS

na zasadach określonych w ppumowy oraz ogólnych warunkach producenta Urządzeń i Oprogramowania.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538117

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Place of text to be modified: III.Warunki udziału w postępowaniu
Instead of:

1.2. dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:

1.2.1. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Web Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint,

1.2.2. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Email Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint,

1.2.3. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint DLP System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint.

Read:

1.2. dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:

1.2.1. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Web Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint,

1.2.2. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Email Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 22/02/2022
Read:
Date: 09/03/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/11/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: