Services - 598416-2021

23/11/2021    S227

Poland-Warsaw: Software maintenance and repair services

2021/S 227-598416

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-538117)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Postal address: Al. Jana Pawła II Nr 70
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-175
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Telephone: +48 223184311
Fax: +48 223185411
Internet address(es):
Main address: www.arimr.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security

Reference number: DPiZP.2610.14.2021
II.1.2)Main CPV code
72267000 Software maintenance and repair services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu, potwierdzonego Certyfikatami, dostępu do Usługi Opieki Serwisowej (dalej: „UOS”) (w przypadku Oprogramowania do UOS wraz z Subskrypcją):

1) dla Oprogramowania wskazanego w Tabeli nr 1 (Rozdział I.1, ppkt 2.1.1. SWZ) przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia UOS i Subskrypcji,

2) dla Urządzeń Forcepoint V10000 Appliance V10000 G4R2 w liczbie 2 szt., które Zamawiający nabył i z których korzysta na podstawie odrębnej umowy:

a) Forcepoint V10000 Appliance Extended Hardware Warranty(New) (kod: V10KEHW12-0-XX24-X-N) – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 ppumowy nie wcześniej jednak niż od dnia 12 grudnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi UOS

na zasadach określonych w ppumowy oraz ogólnych warunkach producenta Urządzeń i Oprogramowania.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538117

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Place of text to be modified: III.Warunki udziału w postępowaniu
Instead of:

1.2. dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:

1.2.1. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Web Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint,

1.2.2. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Email Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint,

1.2.3. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint DLP System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint.

Read:

1.2. dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:

1.2.1. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Web Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint,

1.2.2. jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadającą specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Forcepoint Email Security System Engineer lub równoważnym certyfikatem dotyczącym systemu Forcepoint.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 22/02/2022
Read:
Date: 09/03/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/11/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: