W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 598602-2021

Submission deadline has been amended by:  50126-2022
23/11/2021    S227

Rumunia-Târgoviște: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 227-598602

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 10084149
Adres pocztowy: Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50
Miejscowość: Targoviste
Kod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Kod pocztowy: 130055
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Tel.: +40 245614403
Faks: +40 245611774
Adresy internetowe:
Główny adres: www.catd.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131960
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DB-CL-02 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești

Numer referencyjny: DB-CL-02
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-02 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești”, incluzand proiectarea de detaliu şi execuţia construcțiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice şi de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, pentru extinderea si reabilitarea frontului de captare Branistea, construcția statiei de pompare si a aductiunii pentru transmiterea apei din Gospodaria de apă (GA) Titu in gospodariile de apa Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu, lucrari de reabilitare, extindere si integrare in sistemul SCADA a obiectelor din gospodariile de apa, lucrari de reabilitare si extindere a gospodariei de apa Produlesti.

Ob. 1: Reab. si ext. front de captare Branistea (Titu)

- Reabilitare 10 puturi existente (H=25m)

- Executie 5 foraje noi (adancime 25m, debit 5,5 l/s/foraj)

Aferent noilor foraje sunt necesare conducte de legatura la aduct. exist. in lung. totala de cca. 570 m, ce vor fi realiz. din PEID PE100 PN10.

Ob. 2. Conducte noi de aductiune intre GA Titu si gospodariile de apa Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu

- Conducte de aductiune principale: GA Titu - GA Ciocanesti - GA Slobozia Moara si GA Titu - GA Pitaru (lungime totală 38.410m)

- Conducta de aductiune secundara (din conducta de aductiune principala spre gospodariile de apa) (lungime totală 12.636m)

Ob. 3. Reab.si extindere gospodarii de apa din SZA Titu: Titu, Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Titu

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Contesti

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Racari

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Colacu

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Slobozia Moara

- Gospodarie de apa noua Ciocanesti

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Pitaru (Potlogi)

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Lunguletu

Ob. 4. Reab. si extindere Gospodarie de apa Produlesti

In cadrul contr. au fost definite urmat. sectoare:

• Sector 1. Reab. si ext. front de captare Branistea (Titu);

• Sector 2. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Titu;

• Sector 3. Conducte noi de aductiune intre GA Titu si ramura GA Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara;

• Sector 4. Conducte noi de aductiune ramura GA Pitaru, GA Lunguletu;

• Sector 5. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Contesti;

• Sector 6. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Colacu;

• Sector 7. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Racari;

• Sector 8. Gosp. de apa noua Ciocanesti;

• Sector 9.Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Slobozia Moara;

• Sector 10. Reab. si ext. gosp. de apa existenta Pitaru;

• Sector 11.Reab. si ext. gosp. de apa existenta Lunguletu;

• Sector 12. Reab. si ext. gosp. de apa existenta Produlesti.

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conf. cu legislatia nationala, incluzand toate doc. necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elab. doc. necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echip. tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remed. event. defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 6 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instal. este de 18 luni. Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

2. Termene-limită până la care E.C. va răspunde solicitărilor de clarificare/inf. suplimentare: 11 zile inainte de data limita de dep. a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 40 404 494.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31121000 Zestawy prądnicowe
45000000 Roboty budowlane
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45247270 Budowa zbiorników
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

UAT Braniștea, Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești - Judeţul Dâmbovița

II.2.4)Opis zamówienia:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-02 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații de pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești”.

Durata de proiectare a lucrariloor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 6 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 18 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimată a contractului include Sume Provizionate în valoare totală de 443.043 lei, pentru racordarea obiectivelor la rețelele de electricitate.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităţilor şi a alocării adecvate a resurselor / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Costul operațional anual maxim garantat total (calculat conform Caiet de sarcini, Cap. 4 Liste, subcap. 4.3 Liste de garanții), pentru: (i) Gospodarie de apa Titu,(ii) Gospodarie de apa Răcari, (iii) Gospodarie de apa Ciocănești, (iv) Gospodarie de apa Pitaru, (v) Gospodarie de apa Lungulețu, (vi) Gospodarie de apa Produlești / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Pretul ofertei / Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale"

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

- Cazierul judiciar al operatorului economic

- Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

- Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora; Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru operatorul economic va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat datorate, conform prevederilor alin.3, art.178 din Legea 99/2016, modificata si completata prin OG 3/2021.

- Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016

- alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTE:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informaţii suplimentare.

2. Neprezentarea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

3. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.177, 178, 180 se va accepta o declaratie pe propria răspundere, conform art.181 alin.(3) din Legea nr.99/2016.

4. Entitatea contractantă, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertantii aflați în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca acestia prezinta dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-şi demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

7. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Entităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: 1.DUMITRU Adrian - Director General; 2. TUTUIANU Ioan - Director tehnic si de productie; 3. IONESCU Radu - Director economic; 4. DUMITRU Valentin - Manager Dezvoltare; 5. NECULAESCU Ionut Sergiu - Manager Investitii; 6. OLARU Marin - Presedinte Consiliu de Administratie; 7. SERBAN Marian - Membru Consiliu de Administratie; 8. CHITULESCU Corneliu - Membru Consiliu de Administratie; 9. TABARCA Corneliu - Membru Consiliu de Administratie; 10. DINU Paul - Membru Consiliu de Administratie; 11. ENACHE George Ionut - Reprezentantul in AGA al Consiliului Local Targoviste; 12 Staicu Marian Ovidiu- E.M.A.I.L.- U.I.P. -POIM - Membru in comisia de evaluare; 13. ILIESCU Gabriela-Expert Achizitii Publice-Birou Achizitii Publice- membru in comisia de evaluare ;14. BORTESCU Adriana Cristina -Expert Achizitii Publice-Birou Achizitii Publice Membru in comisia de evaluare; 15. FRATILA Marius- Economist Birou Financiar UIP POM -Membru in comisia de evaluare; 16. NITA Vasile Laurentiu- Sef Oficiu Juridic-Gestiune Personal- Membru in comisia de evaluare; 17. ZEGHERU Catalin Nicusor- Manager Tehnic UIP POIM Presedinte de rezerva in comisia de evaluare; 18.MARINESCU Loredana Maria-Cons. Jr. Oficiu Juridic-Gestiune Personal -Membru de rezerva in comisia de evaluare; 19. Ec. Constantin Doinita- economist Sef Birou Financiar UIP POIM -Membru de rezerva; 20.ZEGHERU Ionut Aurelian E.M.A.I.L.- UIP POIM- Membru de rezerva in comisia de evaluare; 21 CRISTEA Madalina- Expert Achizitii Publice-Birou Achizitii Publice Membru rezerva in comisia de evaluare ; 22 Catu Sebastian – Expert Achizitii Publice- Birou Achizitii Publice Membru rezerva in comisia de evaluare; 23. RADU Maria -Sef Serviciu financiar Contabilitate- semnatar contract (viza CFP).

Cerinţa 1: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant in nume propriu sau in asociere, tert sustinator, subcontractant) este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea A. Capacitatea de a corespunde cerintelor

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va

prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

(a) Operarori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali și domeniul/domeniile de activitate. In cazul unei oferte in asociere, autorizarea activitatilor se va demonstra pentru fiecare asociat in raport cu implicarea in contractul pentru care se depune oferta.

(b) Operatori economici nerezidenti (straini) – documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana; - Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.

NOTE:

1. Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, in urma solicitarii autoritatii contractante;

2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic (ofertant individual / asociat / subcontractant / tert sustinator).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cifra de afaceri anuala generalaCerinta – cifra de afaceriMedia cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2018, 2019, 2020) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 55.000.000 lei (sau echivalent)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator).La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala.Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajamentferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formular nr. 6A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016.Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerința – Experiență similară Ofertantul trebuie să demonstreze că: (i) Ofertantul va furniza dovada că în ultimii 5 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a executat si a dus la bun sfarsit/finalizat lucrari (executie si/sau proiectare si executie) de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă, în valoare cumulată de cel puţin 30.000.000 lei, in cadrul a maximum 3 contracte; (ii) Ofertantul va furniza dovada ca în ultimii 3 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a prestat si a dus la bun sfarsit servicii de proiectare (elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire la faza de SF/DALI/PT si/sau DDE) si/sau in cadrul unor contracte de lucrari (proiectare si executie) pentru construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă, in valoare cumulata de cel putin 1.000.000 lei in cadrul a maxim 3 contracte; Nota: Prin „dus la bun sfarsit” / ”finalizat” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau - lucrari receptionate, insotite de proces- verbal de receptie finala, respectiv - servicii receptionate, insotite de proces- verbal de receptie sau orice alt document care atestă acceptarea de către beneficiar a serviciilor prestate. Daca Entitatea Contractanta este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului- limită stabilit pentru depunerea ofertelor, ultimii 5 ani, respectiv 3 ani, vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertelor cu mențiunea că în situația în care EC decalează data limita de depunere a ofertelor cu un nou termen limită, publicând astfel un anunț de tip erată, limita inferioara a perioadei de 5 ani, respectiv 3 ani, se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii economici care au prezentat dovada finalizării contractului de experiența similară în intervalul de timp nou rezultat.

Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza categoriile de lucrari din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze, precum si procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta ca fiind realizate de catre subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Cerinta nr. 1 - Dovada implementării unui sistem de management al calităţii pentru activităţi în domeniul în care se încadrează activitatea/acvtivitățile principala/e care fac obiectul contractului (proiectare, execuție lucrări de construcții), în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. In cazul unei asocieri, cerinta va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Cerinta nr. 2 - Dovada implementării unui sistem de management de mediu pentru activităţi în domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principala/e care fac obiectul contractului (execuție lucrări de construcții), în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. In cazul unei asocieri, cerinta va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Operatorii participanti la procedura vor completa, cu informatiile aferente situatiei lor, si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”. La nivelul DUAE ofertantii vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, beneficiarul contractului si datele sale de contact, calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (contractant unic, lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, data si numarul documentului de receptie, ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin completarea DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - copii ale unor părti relevante ale contractelor / recomandari / procese-verbale de receptie finala / certificari de buna executie / documente constatatoare / orice tip de certificat sau document de buna executie, datate, semnate şi parafate de beneficiar (autoritate contractantă sau beneficiar privat), care sa ateste faptul ca lucrarile similare au fost executate si duse la bun sfârsit; din documentele prezentate trebuie să reiasă: beneficiarul, perioada de derulare (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrărilor, tipul si cantitatile de lucrari similare executate. Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitat...

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu (pentru fiecare operator economic, in cazul unei asocieri). La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, in cazul, demonstrat, in care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa atesta ca ofertantul are implementat un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala/e care fac obiectul contractului (proiectare, execuție lucrări de construcții). Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu (pentru fiecare operator economic, in cazul unei asocieri). La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardelor de management de mediu, in cazul, demonstrat, in care operatorul economic nu are acces la un certificat de management de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa atesta ca ofertantul are implementat un sistem de management de mediu pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala/e care fac obiectul contractului (execuție lucrări de construcții). Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ofertantul va constitui in favoarea E.C. o garantie de participare în cuantum de 404.000 lei., G.P. se constituie in conf.cu prev. art. 42 din HG nr. 394/2016, prin viram. bancar sau prin instr. de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii – Formularul nr. 1. In cazul in care of. opteaza pentru constituirea G.P. prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., nr. RO77 RNCB 0128 0454 3363 0001, deschis la B.C.R., sucursala Targoviste. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrtrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a benef., pe baza declar. acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instr. de garantare trebuie:

- sa contina in clar denumirea entitatii contractante in favoarea careia s-a constituit;

- sa faca referire expresa la procedura organizata de entitatea contractanta;

- sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;

- sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;

- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;

In cazul depunerii de oferte în asociere, G.P. trebuie const. in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de Op. Ec.

G.P. emisa in alta lb. decat româna va fi insotita de traduc. autoriz. in lb. româna. Dovada constituirii G.P. va fi transmisă în format electr. (scan. în format .jpg sau .pdf, rezolutie minim 200 dpi), in SICAP, sect.."Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de depunere a of. Pt. o evaluare si raportare unitare ale cuantum. G.P., echiv. pentru o G.P. depusa in alta moneda se va face la cursul BNR di... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/01/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/01/2022
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Membrii comisiei de evaluare

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.3) Informaţii suplimentare

1. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv caietul de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, standarde specifice, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

2. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta numai in format electronic pana la data si ora limită de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Numai operatorii inscrisi in SICAP pot depune oferta. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SICAP cu semnatura electronica. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016.

3. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE

ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare

participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea

„Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.

5. Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile, pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru a pregati oferta. Entitatea contractanta va organiza, pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, vizitarea amplasamentelor în care vor fi executate lucrările ce fac obiectul contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SICAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

6. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (Sectiunea “Intrebari”), un termen de raspuns, de regula de cel mult trei zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA - Serviciul Juridic
Adres pocztowy: Bd. I.C. Brătianu nr. 50
Miejscowość: Targoviste
Kod pocztowy: 130055
Państwo: Rumunia
E-mail: secretariat@catd.ro
Tel.: +40 245614403
Faks: +40 245611774
Adres internetowy: www.catd.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2021