Bygge og anlæg - 598607-2019

17/12/2019    S243

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 243-598607

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Copenhagen Malmö Port, filial af Copenhagen Malmö Port AB, Sverige
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Landgren
E-mail: Peter.Landgren@cmport.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.cmport.com/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Krydstogtterminal 4

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

CMP skal bygge ny krydstogtterminal. Udbuddet vedrører projektering og opførsel af terminalbygning samt omfattende anlægsarbejder og kajanlæg i totalentreprise.

Udbuddet sker efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det følger af bekendtgørelse nr. 1624 af 15.12.2015, at en række bestemmelser i udbudsloven tillige finder anvendelse for udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Når der i det følgende henvises til bestemmelse i udbudsloven sker det således i overensstemmelse med den anførte bekendtgørelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Ydre Nordhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisen ”Krydstogtterminal 4”, omfatter arbejder for anlæggelse af ca. 10 000 m2 terminalbygningen i 2 plan, ca. 25 000 m2 vej og forpladser, ca. 6 500 m2 kajgade, ca. 5 500 m2 parkeringsplads, kajaptering, ISPS-hegn, vejbelysning, afvanding samt forsyninger for terminalbygningen (el, fiber, vand, varme og spildevand). Nærmere beskrivelse af omfang i henhold til øvrigt udbudsmateriale.

Den udbudte totalentreprisekontrakt gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets Artikel 47. Dette betyder, at bygherre efter modtagelsen af tilbud har mulighed for at gennemføre en forhandlingsrunde med deltagerne og anmode om, at disse skal afgive et yderligere tilbud. Bygherre tager således forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, jf. også bestemmelse om Udbud og Tilbud (BUT), pkt. 3.6.

Totalentreprisen er beliggende i Ydre Nordhavn, 2150 Nordhavn i forlængelse af de 3 eksisterende krydstogtterminaler T1 – T3 på Oceankaj.

For totalentreprisen produceres og leveres på kaj desuden 2 stk. landgangsbroer, der leveres som en selvstændig entreprise og er således ikke inkluderet i nærværende udbud.

Totalentreprisen skal udføres i perioden fra maj 2020 til oktober 2021.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ordregiver udvælge de 4 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have fremsendt de mest relevante referencer.

Vurderingen af ansøgers referencer vil ske ud fra en samlet vurdering af de af ansøgeren fremsendte referencer, jf. pkt. III.1.3).

Ved ”relevante referencer” forstås projekter, som har en kompleksitet svarende til det udbudte projekt [jf. beskrivelsen af projektet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

Ved vurderingen af relevansen af referencerne vil der blive lagt særlig positiv vægt på følgende:

— hvornår arbejdet/ydelserne omfattet af referencen er leveret/ydet (idet "nyere" referencer tillægges større vægt end "ældre" referencer),

— erfaring med større komplekse konstruktioner herunder terminaler, byggeri til lager/logistik eller lignende, hvor der er forskellige funktioner i samme bygning,

— erfaring med totalentrepriser, der i størrelse og kompleksitet ligner den udbudte opgave,

— bæredygtigt byggeri - herunder certificeret byggeri,

— pælefundering,

— havne- og kajarbejder, der i omfang og kompleksitet kan sammenlignes med det udbudte.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsmaterialets dokument 'Særlige Betingelser pkt. 1.2.3".

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet tilgås via https://www.rib-software.dk/udbudsportal

TN-Nummer: TN968906A

Spørgefrist for prækvalifikationsfasen er 6.1.2020.

(Den på udbudsportalen angivne spørgefrist er alene indsat af tekniske årsager. Eventuelle ændringer til spørgefrist mv. vil blive meddelt via udbudsportalen.)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD, del IV angive følgende oplysninger:

Del IV, litra B (»Samlet årsomsætning«) — ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår.

Del IV, litra B (»Finansielle nøgletal«) — ansøgeren skal angive sin soliditetsgrad for de 3 seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne i ESPD'et benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte mindstekrav.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

1) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder;

2) Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår, eller anden dokumentation for soliditetsgradens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 500 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Hvis en virksomhed stiller sine økonomiske og finansielle ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, hæfter virksomheden solidarisk og direkte overfor ordregiver for opfyldelse af kontrakten. Dette skal virksomheden således erklære i forbindelse med indhentelse af dokumentation, jf. punkt IV.3

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 15% i de 3 seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgrad beregnes som: Egenkapital/samlede aktiver*100.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital/samlede aktiver*100.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital/virksomhedernes samlede aktiver*100 i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger oplyser om sin økonomi i fremmed valuta, omregner ordregiver fra denne valuta til DKK på baggrund af Nationalbankens officielle vekselkurs pr. ansøgningsfristens udløb.

Ovennævnte mindstekrav vurderes ud fra situationen pr. ansøgningstidspunktet (uanset hvornår dokumentationen måtte indhentes).

Ovenstående krav er kumulative, og skal alle være opfyldt for at minimumskravet er opfyldt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD, del IV angive følgende oplysninger:

ESPD, del IV, litra C (»Bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type«) — ansøgeren bedes beskrive referencer, der dokumenterer entreprenør-, arkitekt-, og ingeniørmæssig erfaring vedrørende relevant byggeri, jf. herved beskrivelsen i afsnit II.2.4, gerne som totalentreprise. Referencerne kan være op til 5 år gamle regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristens udløb (dvs. arbejderne/ydelserne skal være udført inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb). Det er ikke muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter/projekter (projekterne skal således være afleverede eller på anden måde afsluttede).

Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et separat dokument. I så fald bør ansøgeren/enheden i ESPD, del IV, litra C, specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Der ønskes samlet maksimalt 10 referencer for ansøger som helhed (uanset om ansøger støtter sig på andre enheder, er en sammenslutning/konsortium eller afgiver ansøgning alene). Såfremt ansøger fremsender mere end 10 referencer, inddrager ordregiver alene de 10 nyeste referencer (dvs. de 10 senest afsluttede sager). Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 10 nyeste, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Det ses gerne at både arkitekt og ingeniørreferencer indgår som en del af referencerne - fx to til arkitekt og 2 til ingeniør.

Referencerne bør indeholde oplysning om følgende:

— Projektnavn,

— Dato for aflevering af byggeriet/afslutning af ydelser,

— Projektsum/honorar,

— Bygherrens/kundens navn,

— Beskrivelse af byggeriet/projektet (type, kompleksitet og størrelse i bruttokvadratmeter),

— Beskrivelse af ydelser leveret i forbindelse med projektet,

— Angivelse af entrepriseformen (fag,-, stor,-, hoved-, eller totalentreprise),

— Kort motivation af referencens relevans i forhold til den udbudte opgave.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske kapacitet, skal denne anden enhed anvendes som underleverandør/underentreprenør ved opgavens udførelse — de nærmere krav herom fremgår af kontrakten.

Oplysningerne i ESPD'et benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte mindstekrav.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, idet indholdet af ESPD'et/referencelisten betragtes som fyldestgørende dokumentation. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal som minimum vedlægge 1 reference som angår en totalentreprise med en entreprisesum på mindst 300 000 000.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten vil bygge på ABT18 med ændringer og tilføjelser af bygherre jf. udbudsmaterialets "særlige betingelser".

Totalentreprenøren er underlagt sociale klausuler og klausul for lærlinge.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/01/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning vil reglerne i udbudslovens § 147 blive anvendt.

Ansøgere skal ved ansøgning om prækvalifikation aflevere

— Udfyldt ESPD i xml og PDF (hvis ansøger baserer sig på andres økonomisk/finansielle eller teknisk/faglige kapacitet skal ESPD også udfyldes for disse),

— Evt. bilag med referencer jf. afsnit III. 1.3).

I det omfang totalentreprenøren baserer sin ansøgning og/eller tilbud på en anden enheds (underentreprenører/underrådgivere) tekniske og faglige formåen/disses nøglemedarbejderes faglige kvalifikationer, er totalentreprenøren forpligtet til at lade det konkrete arbejde udføre af den pågældende enhed og/eller nøglemedarbejdere.

Ansøgere skal som led i ansøgningen udfylde og via Byggeweb uploade den af ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD.

Ansøgning om prækvalifikation skal således ske ved aflevering af ESPD. I forhold til ESPD'-et skal ansøgeren indsætte følgende:

1) Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontaktperson samt oplysninger om virksomhedens selskabsform udfyldes i de relevante dele af ESPD'ets del II;

2) I relation til de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, 136 og 137 skal ansøger udfylde ESPD'ets del III A, B og C. Af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 finder alene stk. 1, nr. 2) anvendelse;

3) I relation til ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet, skal ansøger udfylde og levere de oplysninger, der efterspørges nedenfor i del III.1.2;

4) I relation til ansøgers tekniske og faglige kapacitet, skal ansøger udfylde og levere de oplysninger, der efterspørges nedenfor i del III.1.3.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder mv. skal der afgives ESPD for hver enkelt deltager i konsortiet/sammenslutningen.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske/finansielle kapacitet (afsnit III.1.2) og/eller tekniske og faglige kapacitet (afsnit III.1.3) på andre virksomheders ressourcer skal ESPD del II.C udfyldes, og der skal desuden indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens § 151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet henvises til punkt III.1.2).

Såfremt ansøger måtte være en sådan sammenslutning/konsortium, skal ansøger afgive erklæring om fælles befuldmægtiget, som kan forpligte gruppen i kontraktperioden, samt om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse overfor ordregiver/bygherre for totalentreprisekontrakten.

Såfremt ansøger måtte støtte sin økonomiske/finansielle og/eller tekniske/faglige kapacitet på andre virksomheder/tredjemand, vil denne blive bedt om at godtgøre at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremsende støtteerklæring for disse andre enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. Hvis en virksomhed stiller sine økonomiske og finansielle ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, skal denne tillige erklære at hæfte direkte og solidarisk overfor ordregiver for opfyldelse af totalentreprisekontrakten.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2019