Roboty budowlane - 598624-2021

23/11/2021    S227

Rumunia-Slatina: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 227-598624

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 187-487538)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA OLT SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 21307548
Adres pocztowy: Strada: Artileriei, nr. 2
Miejscowość: Slatina
Kod NUTS: RO414 Olt
Kod pocztowy: 230072
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Ovidiu Iulian Manda
E-mail: office@caolt.ro
Tel.: +40 249431750
Faks: +40 349401168
Adresy internetowe:
Główny adres: http://caolt.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL23Y - Extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Babiciu - Scarisoara – Gostavatu si Farcasele-Dobrosloveni

Numer referencyjny: 21307548/2020/23
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Entitatea Contractanta solicita proiectarea si executia lucrarilor pentru extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Babiciu - Scarisoara – Gostavatu si Farcasele-Dobrosloveni

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 187-487538

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/11/2021
Powinno być:
Data: 23/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/11/2021
Powinno być:
Data: 23/12/2021
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/03/2022
Powinno być:
Data: 22/04/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: