Prekės - 59894-2019

07/02/2019    S27

Nederland-Assen: Computerapparatuur

2019/S 027-059894

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe
Nationaal identificatienummer: 391668130
Postadres: Groningerstraat 96
Plaats: Assen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9402 LL
Land: Nederland
Contactpersoon: Thea Dijkstra
E-mail: t.dijkstra@ckcdrenthe.nl
Telefoon: +31 592346801
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ckcdrenthe.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT Tablets

Referentienummer: CKC 190718.1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren van tablets met IOS.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 250 000.00 EUR / Hoogste offerte: 320 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Drenthe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In de raamovereenkomst is indicatief een aantal van 1 250 tablets met IOS opgenomen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie: 2 keer een verlenging van 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 178-402776
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

ICT Tablets

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A-Mac B.V.
Nationaal identificatienummer: 30194102
Postadres: Visschersplein 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 LX
Land: Nederland
E-mail: info@a-mac.nl
Telefoon: +31 302333217
Fax: +31 464856965
Internetadres: http://www.a-mac.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 330 558.00 EUR
Laagste offerte: 323 645.00 EUR / Hoogste offerte: 330 966.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbanknoordnederland.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2019