В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 598982-2021

24/11/2021    S228

Гepмaния-Кьолн: Проект „Хоризонт Европа“: Стандарти за безпилотни летателни системи (БЛС)

2021/S 228-598982

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 140-371425)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ)
Пощенски адрес: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Град: Cologne
код NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Пощенски код: 50668
Държава: Германия
Електронна поща: tenders@easa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Адрес на профила на купувача: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проект „Хоризонт Европа“: Стандарти за безпилотни летателни системи (БЛС)

Референтен номер: EASA.2021.HVP.22
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

През 2019 г. Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) финансира проекта AW-Drone с цел допринасяне за безопасното използване на БЛС чрез подпомагане на текущия регулаторен процес на ЕС за определяне на технически стандарти и процедури. Оценката, предоставена от проекта AW-Drones, не включваше оценката на техническото съдържание, за да се определи дали стандартите са подходящи за постигане на целта за безопасност на разпоредбите на съответните регламенти. Този изследователски търг следва да се фокусира върху техническата оценка на тези стандарти, изброени в URDP и препоръчани от проект AW Droned, и върху новите стандарти, въведени от EUSCG, като част от нейната редовна актуализация. Освен това при това проучването следва да се определят потенциални нови стандарти, в допълнение към тези, изброени в U-RDP, да се покаже съответствие с глави 2, 3 и 4 и приложение 3 към Регламента за U-space, да се оценят стандартите и да се предостави препоръка на ЕААБ относно тяхната приемливост като средства за съответствие.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/11/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 140-371425

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 19/11/2021
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 02/12/2021
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 22/11/2021
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 03/12/2021
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: