Leveringen - 599042-2019

18/12/2019    S244

Hongarije-Boedapest: Levering van promotieartikelen voor Cepol

2019/S 244-599042

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
Postadres: Ó utca 27
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1066
Land: Hongarije
E-mail: tenders@cepol.europa.eu
Telefoon: +36 18038030
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cepol.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van promotieartikelen voor Cepol

Referentienummer: CEPOL/PR/OP/2019/002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39294100 Informatie- en reclameproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is het leveren van een brede waaier aan hoogwaardige promotieartikelen aan Cepol, waardoor het Agentschap informatie kan verstrekken over de Academie aan deelnemers van evenementen en opleidingsactiviteiten, aan bezoekers, doelgroepen evenals aan het grote publiek, om zo het bewustzijn inzake Cepol te vergroten en het imago van Cepol te versterken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22462000 Reclamemateriaal
30192000 Kantoorbenodigdheden
79342200 Promotiediensten
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

de artikelen moeten worden geleverd aan het hoofdkantoor van Cepol in Boedapest, Hongarije en aan de organisatoren van Cepol-activiteiten in de EU-lidstaten, andere EU-landen en derde landen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie het internetadres vermeld in I.3) van de aankondiging van opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de verstrekte voorbeelden; kenmerken van hoofd- en promotieproducten; aangeboden catalogus(sen); organisatie van het team; milieuoverwegingen / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Deze aanbesteding houdt gedeeltelijk verband met projecten die door Cepol worden uitgevoerd in het kader van verschillende instrumenten. Momenteel zijn deze projecten het tweede partnerschap voor opleiding inzake terrorismebestrijding tussen de EU en de MENA-landen, gefinancierd door instrumenten voor buitenlands beleid, en het programma inzake continue opleiding voor financieel onderzoek in de westelijke Balkan 2017-19: instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

zie het internetadres vermeld in I.3) van de aankondiging van opdracht.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 140-343566
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CEPOL/FWC/2019/337
Benaming:

Levering van promotieartikelen voor Cepol

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MCS Kick and Rush SA
Nationaal identificatienummer: BE 0457 855 935
Plaats: Braine l'Alleud
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

zie het internetadres vermeld in I.3) van de aankondiging van opdracht.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3) van de aankondiging van opdracht.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/12/2019