29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 599045-2023

04/10/2023    S191

Polska-Rzeszów: Artykuły informacyjne i promocyjne

2023/S 191-599045

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690587255
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Tomankiewicz
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Tel.: +48 178501776
Faks: +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.ezamowienia.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa artykułów promocyjnych.

Numer referencyjny: OR-IV.272.2.30.2023
II.1.2)Główny kod CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym: projekt, wydruk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego kalendarzy informacyjno-promocyjnych na 2024 rok promujących Fundusze Europejskie na Podkarpaciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawarty jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ"). SWZ dostępna jest na stronie prowadzonego postępowania. Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-940fe96f-5df7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
79823000 Usługi drukowania i dostawy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw: Rzeszów - siedziba zamawiającego (szczegóły w SWZ).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym: projekt, wydruk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego kalendarzy informacyjno-promocyjnych na 2024 rok promujących Fundusze Europejskie na Podkarpaciu. Ilość: Kalendarz książkowy I (165x235 mm) - 600 sztuk; Kalendarz książkowy II (165x235 mm) - 600 sztuk; Planer ścienny, suchościeralny, format 119x84 cm - 150 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ. SWZ dostępna jest na stronie prowadzonego postępowania. Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt graficzny / Waga: 60.00
Cena - Waga: 40.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

PT 41

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.).

2. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy: TAK.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Informacja:

Na mocy przepisu art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, dodane zostały przepisy art. 5k, które ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Podstawa wykluczenia wykonawcy wynika bezpośrednio z przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Wyżej wskazana podstawa wykluczenia stanowi samoistną, obligatoryjną, dodatkową w stosunku do przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy podstawę wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz odrębną podstawę wykluczenia w stosunku do przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, ze zm.).

Wobec powyższego:

1. Do oferty należy dołączyć Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Wykonawca, na wezwanie zamawiającego zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

2.1. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wyżej (pkt 1).

2.2. Szczegółowe oświadczenie, że w stosunku do wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, w tym:

2.2.1. Oświadczenie, że na podwykonawców i dostawców nie przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

albo

(w przypadku gdy na podwykonawców i dostawców przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia)

Oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

2.2.2. Wykaz podwykonawców i dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią odpowiednio załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia wspomnianych zmian określa SWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zastosowano procedurę przyśpieszoną na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin 35 dni, nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Skrócenie terminu jest konieczne, żeby można było zrealizować zamówienie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, bez uszczerbku dla jego celu, jakim jest promocja Funduszy Europejskich na Podkarpaciu. Przedmiotem zamówienia jest bowiem dostawa kalendarzy na rok 2024, które zwyczajowo dystrybuowane są wśród użytkowników w okresie świąteczno-noworocznym w roku poprzedzającym rok na który kalendarze są przeznaczone do użytku. Poprzednie postępowanie na identyczny przedmiot zamówienia zostało unieważnione. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tym polu szczegółowe uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert znajduje się w dokumentach zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 207, Polska

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje po ich odszyfrowaniu przez system na portalu e-Zamówienia. Po zakończeniu procesu odszyfrowywania ofert, zamawiający pobiera i zapisuje oferty na dysku komputera. Przed otwarciem ofert zamawiający udostępni w systemie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, ze zm.). Patrz również: sekcja III.1.1 Ogłoszenia. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy.

2. Wykaz żądanych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2.2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2.3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, ze zm.).

2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w pkt 2.1.

2.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

2.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 w sekcji III.1.1 Ogłoszenia.

3. Dokument, o którym mowa w pkt 2.4 i 2.5, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt 2 wykonawca składa na wezwanie zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2023