W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 599055-2021

Submission deadline has been amended by:  643336-2021
24/11/2021    S228

Rumunia-București: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 228-599055

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MUNICIPIUL BUCURESTI
Krajowy numer identyfikacyjny: 4267117
Adres pocztowy: Strada: Regina Elisabeta, nr. 47
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 050013
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Tinel TICU - p Director General; Cristina HARJEU - Consilier achizitii publice
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Tel.: +40 0213055530
Faks: +40 0213055587
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pmb.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132040
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contract de lucrari „CL6 - Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului”

Numer referencyjny: 4267117/2021/4
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„CL6-Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului”.

Contractul trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului si realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei compus dintr-un sistem de drenaj in zona limitrofa colectorului principal de canalizare A0 si un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitarii/inlocuirii.

In scopul contractului sunt incluse:

• Reabilitare/inlocuire retea de canalizare: aprox L = 32.479 m, prin tehnologii cu și fără tranșee deschise (no dig), din care:

- In cartierul Cotroceni, aprox. L= 16.424 m

- In cartierul Regina Maria, aprox. L= 11.995 m

- In cartierul Tineretului, aprox. L= 4.060 m

• Construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei aprox L = 15.025 m ce cuprinde:

- Executarea unor Drenuri secundare prin sapatura deschisa si foraj orizontal aprox L = 6.325 m, amplasate adiacent radierului rețelei de canalizare;

• Construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat și fronturi de puțuri de depresionare) la partea dreaptă a Casetei, în zona limitrofă colectorului de canalizare A0, în scopul menținerii nivelului pânzei freatice, cu o lungime totală de aproximativ 8.700 m ;

• Construirea unor stații de pompare apă drenată aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreaptă a Casetei.

Contractul de lucrări CL6 - "Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului" include următoarele activități:

a) Efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice si geotehnice necesare proiectarii lucrarilor.

b) Efectuarea unei Analize a zonei de drenaj din aria contractului finalizată printr-o modelare hidraulică a pânzei freatice care să determine/valideze parametrii lucrărilor de drenaj necesare (amplasamente, lungimi, debite etc).

c) Activitățile de proiectare fac referire la proiectul tehnic și detaliile de executie pentru realizarea unor puturi piezometrice de monitorizare a nivelului hidrostatic al panzei freatice și la proiectul tehnic și detaliile de executie pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrarilor precizate mai sus. Proiectele vor include toate documentele necesare (spre exemplu: memorii, desene, calcule, liste cu cantitati de lucrari, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic și detaliilor de executie in conformitate cu legislaţia naţională.

d) Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor și avizelor necesare executiei (inclusiv cele aferente proiectarii si executiei racorduri si bransamente electrice).

e) Lucrari de constructii, instalatii, procurare și montaj utilaje, inclusiv racorduri si bransamente electrice.

f) Monitorizarea funcţionării lucrărilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.

g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor.

Nr zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 28 de zile. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 183 423 545.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45232452 Roboty odwadniające
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Bucuresti

II.2.4)Opis zamówienia:

Lucrările constau, în conformitate cu caietul de sarcini, in urmatoarele:

A. Reabilitarea colectoarelor de apă uzată, cu măsuri referitoare la înlocuirea / reabilitarea colectoarelor din zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului care deversează în colectorul A0, cu o lungime totală de aproximativ 32,479 km;

B. Construirea unui sistem unitar de drenaj la partea dreaptă a Casetei, compus dintr-un sistem principal de drenaj în lungime de aproximativ 8,70 km, constituit din subtronsoane cu conducte de dren executate prin foraj orizontal și subtronsoane cu puțuri verticale de depresionare amplasat de-a lungul colectorului A0 și drenurile secundare aferente colectoarelor de canalizare din cele 3 zone în lungime de aproximativ 6,325 km. Acest sistem unitar de drenaj deversează în cuva de apă curată a râului Dâmbovița și are o lungime totală de aproximativ 15,025 km.

Lucrările includ fără a se limita la: Proiectul complet (PT+DE) al tuturor construcțiilor și instalațiilor de orice natură cu orice specific; obținerea Certificatului de Urbanism (CU), a avizelor/acordurilor/autorizațiilor menționate în CU sau necesare executării lucrărilor, inclusiv toată documentația necesară pentru a permite Autorității Contractante să obțină și să mențină în vigoare Autorizația de Construire; furnizarea materialelor, instalațiilor, echipamentelor și utilajelor necesare execuției sistemului unitar de drenaj de pe partea dreaptă a Casetei și reabilitării / înlocuirii rețelei de canalizare în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului; testări; recepția la terminarea lucrărilor pe fiecare sector de lucrări și recepția finală a tuturor lucrărilor așa cum este necesar astfel încât întregul sistem să satisfacă proiectul și performanțele solicitate; monitorizarea funcționării lucrărilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor; remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a Defectelor; instruiri, documentații post execuție și manuale de operare și întreținere.

Procedura implică incheierea unui contract de achizitie publica cu un singur operator economic cu o durata de 2115 zile (1020 zile pentru finalizarea proiectării şi execuției lucrărilor și 1095 zile perioada minimă de notificare a defectelor). În cazul ofertelor cu un plus de 730 zile (24 luni) garanție peste garanția minimă de 1095 zile (36 luni), durata contractului va fi de 2845 zile.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care îndeplinesc cerințele minime din Caietul de sarcini referitor la nivelul minim al garanției (minim 3 ani). Ofertele care precizează termenul standard de garanție (3 ani) nu se punctează. Nu se acordă punctaj pentru o perioadă de garanție de 36 de luni, aceasta durată fiind minimum necesar de îndeplinit prin caietul de sarcini și conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru conformitatea ofertei. / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 2115
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

"Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”, cod SMIS+: 102050

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinta nr. 1 Neincadrarea in situatiile de excludere cf. prevederilor art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti / tert sustinator. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate, cf. art. 196, alin. 2 din Legea nr. 98/2016, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale / actuale/ valide la data prezentarii acestora. Se vor solicita/prezenta urmatoarele documente justificative, in conditiile art. 196, alin (1) din Legea nr. 98/2016:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), actualizate.

Operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in art. 165 alin (1) iar pentru , sedii secundare / punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se incadreaza in situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr. 2 Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 (Inexistenta conflictului de interese)

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia, care au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element de natura a compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire, sunt:

Nicusor DAN - PRIMAR GENERAL al Municipiului Bucuresti,

Adrian IORDACHE -Director Executiv – Directia Juridic,

Monica MÎNDRU - Director General - Directia Generala Management Proiecte cu Finantare Externa,

Emanuela JUGUREANU - Director General - Directia Generala Economica,

Ion FLOREA - Director Executiv - Directia Financiar Contabilitate - Buget,

Tinel TICU - p. Director General – Directia Generala Achizitii Publice.

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE (documentul unic de achizitie european) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) insotit de Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 3 din sectiunea formulare a DA).

Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezentate de ofertanti.

Cerinta nr. 1 Documente care atesta inregistrarea.

Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului și care cad în sarcina sa conform ofertei depuse. Dacă un grup de operatori economici depune ofertă comună, aceste cerințe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa și prezenta DUAE. DUAE va fi completat în mod distinct și furnizat exclusiv în format electronic, de către ofertant / asociați / subcontractant(i) /terț(i) susținător(i). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau asociați și care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Cerința se aplică, de asemenea, terțului susținător/terților susținători pentru a verifica ca acesta/aceștia este/sunt legal constituit(i) și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Documentul justificativ care probează cele asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Național al Registrului Comerțului (ONRC) sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va implementa.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc stabilit în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile să prezinte documente justificative actualizate, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului privind capacitatea, în conformitate cu informațiile cuprinse in DUAE. Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea fiecărui operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activitățile care cad în sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementării contractului de achizitie publică:

1. pentru persoanele juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial din care sa rezulte: denumirea completă, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare autorizat(e) al(e) ofertantului și corespondența acestora cu obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul / codurile CAEN auto... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul trebuie sa demonstreze - Cifra de afaceri medie anuala calculată pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare/ani (2020, 2019, 2018) să fie cel putin egala cu 120.000.000 lei.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin (1) din Legea nr.98/2016. Operatorii economici care depun oferta in asociere vor depune cate un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii (inclusiv pentru terț susținător, dacă este cazul). Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, nivelul cifrei de afaceri solicitat se calculează prin cumul. Doar ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinței, la solicitarea Autorității Contractante, prin prezentarea de bilanț contabil / extrase de bilanț / raport financiar / raport al cenzorilor/ raport de audit financiar / declarații sau extrase bancare sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Ofertanții pentru care anul financiar nu este an calendaristic vor depune documente aferente ultimilor 3 ani financiari. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze îndeplinirea cerintelor minime solicitate. Dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă decât RON, conversia în RON se va face luând în considerare (pentru fiecare conversie în parte) cursul mediu de referință publicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv publicat pe site-ul https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx. Pentru conversia în RON, dacă situațiile financiare sunt întocmite în euro, se va lua în considerare cursul mediu de referință publicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv: 2018: 1 euro = 4,6535 lei; 2019: 1 euro = 4,7452 lei; 2020: 1 euro = 4,8371 lei. În cazul în care situațiile financiare sunt întocmite într-o monedă pentru care nu se poate stabili conversia în RON potrivit cursului mediu de referință publicat de Banca Națională a României, se va lua în considerare cursul mediu de referință al Băncii Centrale Europeană pentru anul respectiv publicat pe site-ul https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/html/index.en.html și, ulterior, se va face conversia în RON conform cursului de referință al Băncii Naționale a României pentru anul respectiv, publicat pe site-ul https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 182 din Legea nr. 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective odata cu depunererea DUAE, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea, sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 - Lista principalelor lucrari exec in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 7 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a benef publici sau privati. Prin lista lucrarilor exec, of trebuie sa faca dov ca, in ultimii 7 ani calculati pana la data lim stabilita pt dep ofertelor au fost exec in conf cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari de o complexitate comparabila sau superioara cu cele ce fac obiectul contr de achizitie publica care se atribuie prin prez procedura, la nivelul unuia sau mai multor contracte. In cazul in care se decaleaza termen-limita de depunere a ofertelor, limita inf. a per de 7 ani se extinde cu per de timp aferentă decalarii. Prin lucrari ”relevante/similare” AC a definit executia: 1. Of. va dem. că în ultimii 7 ani, împliniți la data term. limită de depunere a ofertelor, a executat și dus la bun sfârșit lucrări similare de construire/reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide pentru cel puțin 1 km de conducte vizitabile si nevizitabile prin tehnologii cu si fără tranșee deschise (no dig). sau 2. Of. va dem. ca in ultimii 7 ani, impliniti la data term. limita de depunere a ofertelor, a executat si dus la bun sfarsit lucrari similare de construire/reabilitare/modernizare/extindere a cel puțin 0,5 km conducte de dren si/sau conducte prin foraj orizontal. Prin sintagma ”lucrari duse la bun sfarsit”, se intelege: a) lucrari receptionate pe obiecte insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conf. cu prev. legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contr. sau echivalent sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau echivalent sau c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala sau echivalent. Of poate invoca pentru dovedirea exp similare partea de contr executata in perioada de referinta sol de AC in docum. de atribuire, cu conditia ca lucrarile prez. sa fie duse la bun sfarsit. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI - daca este cazul. -In vederea indepl cerintei, of poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prev. art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si art. 48 din HG nr. 395/ 2016. -In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prez odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Se va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul 7+anexa din Sectiunea Formulare. -Tertul/ terti ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle în situatia care determ excluderea din procedura de atribuire conf prev art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea de indeplinire: In cazul in care benef de sustinere din partea unui tert, of. va prez odata cu dep. DUAE si angajamentul tertului sustinator impreuna cu doc. anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va mat...

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta nr. 2 - Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de procese verbale de receptie/certificari/doc constatatoare sau echivalent. Prin lista serviciilor prestate, of trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data lim stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate in conf cu normele profesionale in dom si duse la bun sfarsit servicii de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul contractului de achizitie publica care se atribuie prin prezenta procedura, la nivelul unuia sau mai multor contracte. In cazul in care se decaleza termen-limită stab pt depunerea of, limita inf. a per de 5 ani se extinde cu per de timp aferentă decalării. Prin servicii ”relevante/similare” AC a definit prestarea serviciilor de proiectare cum ar fi, oricare din urm: 1. Of va dem. că în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a prestat și dus la bun sfârșit servicii de proiectare (întocmire Studiu de Fezabilitate/DALI/Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru construire/reabilitare/modernizare/ extindere rețele de apă/canalizare vizitabile și nevizitabile, în lungime de cel puțin 1 km, prin tehnologii cu și fără tranșee deschise (no dig) – lucrări ce au fost finalizate și recepționate, sau 2. Of va dem. că în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a prestat și dus la bun sfârșit servicii de proiectare (întocmire Studiu de Fezabilitate/DALI/Proiect Tehnic si Detalii de Execuție) pentru construire/reabilitare/modernizare/ extindere de conducte de dren și/sau conducte prin foraj orizontal, în lungime de cel puțin 0,5 km – lucrări ce au fost finalizate și recepționate. Prin sintagma ”servicii duse la bun sfarsit”, se intelege: a) servicii receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prev legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau echivalent sau b) servicii receptionate insotite de proces-verbal sau echivalent. Of poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract prestata in perioada de referinta solicitata de AC in DA, cu conditia ca serviciile prezentate sa fie duse la bun sfarsit si lucrarile sa fi fost receptionate.

Proportia de subcontractare INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII - daca este cazul. Of are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Se va prezenta Acordul de subcontractare - Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare. În cazul în care of va subcontracta o parte din ctr, of are obligatia de a completa DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat. La solicitarea Autoritatii Contractante, of clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea Contractanta va solicita inainte de semnarea contractului prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti. 1. Autoritatea contractanta (AC) solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi (daca sunt cunoscuti la data depunerii ofertei) precum si valoarea la care se ridica partile respective si acordul subcontractanilor cu privire la aceste aspecte, in conditiile art. 55 din Legea nr.98/2016, cu modificari si completari 2. AC va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi. 3. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, AC va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. 4. AC nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul de indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens. In conditiile art. 174, alin (1) din Legea nr. 98/2016, AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, AC va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea necesara pentru partea/partile din contract p...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cerinta nr. 1 - Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti/tert sustinator., cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE ofertantii vor fi preciza informatii cum ar fi: a. numărul și data ctr invocat drept experiență similară, b. obiectul ctr de lucrări; c. beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autoritati contractante si/sau clienți privati, si datele sale de contact; d. calitatea pe care ofertantul a deținut-o în contractul invocat (lider, asociat, subcontractant); e. valoarea în lei, fără TVA; f. caracteristicile lucrărilor realizate pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime, g. perioada de derulare (data încheierii contractului, data de început și data de finalizare); h. data și numărul documentului de recepție; i. ponderea și activitățile de care a fost responsabil. j. sa precizeze dacă au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Inainte de atribuirea ctr., AC va solicita of clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, în vederea probării celor asumate prin completarea DUAE următoarele documente doveditoare: copii ale unor părți relevante ale contractelor / recomandări / procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor și/sau procese verbale de recepție finală / certificări de bună execuție / documente constatatoare / orice tip de certificat sau document de bună execuție, datate, semnate și parafate de beneficiar (autoritate contractantă și/sau beneficiar privat), care să ateste faptul că lucrările similare au fost executate și duse la bun sfârșit. Din doc prezentate trebuie să reiasă cel puțin informatii precizate mai sus la lit. a-j. În cazul în care un grup de operatori economici depune ofertă comună, atunci îndeplinirea cerinței privind experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Note: 1. In cazul unei asocieri, formularele si doc solicitate mai sus, vor fi prez. de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii. 2. Doc edificatoare vor fi prezentate în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul". Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele / documentele edificatoare în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducere autorizată în limba română. 3. Dacă se vor prez ca exp sim ctr care au ca obiect execuția mai multor tipuri de lucrări at of are obligatia sa evidentieze și să dovedească în mod clar în doc repr certificări de buna execuție depuse, care sunt lucrările de natura a îndeplini solicitările din doc de atrib. 4. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite doc prez, AC are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirm. suplim. atat de la of in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. 5. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de benefi...

Pentru cerinta 2 - Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati/subcontractanti/tert sustinator, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE vor fi precizate informatii cum ar fi: a. numărul și data contractului invocat drept experiență similară, b. obiectul contractului prezentat dept experiență similară; c. beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități/entități contractante și/sau beneficiari privați, și datele de contact ale acestora; d. calitatea pe care ofertantul a deținut-o în contractul prezentat drept experiență similară; e. valoarea în lei, fără TVA; f. caracteristicile serviciilor prestate pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime, g. perioada de derulare (data încheierii contractului, data de început și data de finalizare); h. data și numărul documentului de recepție a serviciilor similare; i. data și numărul documentului de recepție a lucrărilor proiectate; j. ponderea și activitățile/serviciile similare de care ofertantul a fost responsabil; k. să precizeze dacă serviciile au fost prestate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Inainte de atribuirea ctr, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, în vederea probării celor asumate prin completarea DUAE următoarele documente doveditoare: copii ale unor părți relevante ale contractelor / recomandări / procese verbale de recepție pe obiecte a serviciilor (care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau echivalent) / certificări de bună execuție / documente constatatoare / orice tip de certificat sau document de bună execuție, datate, semnate și parafate de beneficiar (autoritate/entitate contractantă și/sau beneficiar privat), care să ateste faptul că serviciile similare au fost prestate și duse la bun sfârșit și că lucrările proiectate au fost executate și recepționate. Din doc prezentate trebuie să reiasă cel puțin informatii precizate mai sus la lit. a-k. Note: a se vedea Notele 1-7 din sectiunea MODALITATI DE INDEPLINIRE a Cerintei nr. 1

continuare: 5. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 6. In cazul subcontractantilor, autoritatea contractanta va aplica prevederile art 51 HG nr.395/2016. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. 7. Conform. art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii isi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora in contract, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre AC. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (art. 150 alin.1 si 2 din HG nr. 395/2016). 8. Contractantul are obligatia de a notifica AC orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica. 9. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului, cu cond. ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului, in conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite AC informatii referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul AC privind noi subcontractanti implicati ulterior. Modalitatea de indeplinire: Documentele doveditoare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, de catre ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile. Note: 1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 2. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. 3. Contractele incheiate intre liderul asocierii si subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea contractanta si acesta. Se vor respecta prevederile art. 218 alin. (4) si (5) din Legea nr.98/2016.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Orice referire la standarde naționale, europene și/sau internaționale, evaluări tehnice, specificații și/sau agremente tehnice, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică vor fi interpretate și aplicate ca fiind însoțite de sintagma “sau echivalent”.

Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul SEAP, in Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati prin intermediul SEAP.

In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 221 din Legea 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Vizitare amplasament: Pentru întocmirea corespunzatoare a ofertei se recomanda potentialilor ofertanţi sa viziteze amplasamentul lucrărilor. Ofertanţii interesaţi să participe la vizita sunt rugaţi să informeze autoritatea contractantă, în scris, prin intermediul SEAP, asupra intenţiei de a participa, cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de data/perioada la care se organizeaza vizitarea amplasamentului.

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv "cel mai bun raport calitate-pret".

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit.

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor.

Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare. În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajarii acestora, autoritatea contractanta va alege oferta cu cel mai mare punctaj obtinut la factorul de evaluare ¨Pretul ofertei¨.

În situația în care doua oferte au preturi egale, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea fina... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 060042
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Directia Generala Achizitii Publice
Adres pocztowy: B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5.
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 050013
Państwo: Rumunia
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Tel.: +40 213055500
Adres internetowy: www.pmb.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021