С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 599171-2023

04/10/2023    S191

България-Пловдив: Приспособление за изкачване на стълби

2023/S 191-599171

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЛОВДИВ
Национален регистрационен номер: 1210150560279
Пощенски адрес: бул. ХРИСТО БОТЕВ №.82 ет.3
Град: гр.Пловдив
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Павлина Георгиева Ставрева
Електронна поща: pstavreva@asp.government.bg
Телефон: +359 032/634495
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.asp.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21458
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/333155
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/333155
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКИ ОТ ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА – УСТРОЙСТВА ЗА ИЗКАЧВАНЕ НА СТЪЛБИ“

II.1.2)Основен CPV код
44115600 Приспособление за изкачване на стълби
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка: „Закупуване на оборудване за преодоляване на пречки от физическата среда – устройства за изкачване на стълби“ в териториалните структури на Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив към АСП.

Устройството за изкачване на стълби за инвалидни колички трябва да е снабдено с допълнителни обезопасяващи приспособления - колан и/или скоби, както и механизъм за заключване на инвалидната количка към устройството, с цел осигуряване сигурността на ползвателя.

Доставка и гаранционна поддръжка на 9 / девет/  броя оборудване за преодоляване на пречки от физическата среда, съгласно Техническа спецификация Приложение №1.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 66 960.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка e закупуване на оборудване за преодоляване на пречки от физическата среда – устройства за изкачване на стълби“ в териториалните структури на Регионална дирекция за социално подпомагане - Пловдив към АСП.

Устройството за изкачване на стълби за инвалидни колички трябва да е снабдено с допълнителни обезопасяващи приспособления - колан и/или скоби, както и механизъм за заключване на инвалидната количка към устройството, с цел осигуряване сигурността на ползвателя.

Доставка и гаранционна поддръжка на 9 / девет/ броя оборудване за преодоляване на пречки от физическата среда, съгласно Техническа спецификация Приложение №1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 66 960.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено по Проект Н7 (C11.I4) „Модернизиране на Агенция за социално подпомагане“, който е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, с период на изпълнение 2022г. – 2024г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

В случаите, когато определения за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:

3.1. Застраховката се предава на възложителя в оригинал, издадена в полза на възложителя/ в която възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер).

3.2. В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на възложителя и изпълнителя.

3.3.Застрахователната премия да е платена изцяло.

3.4. Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

3.5. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетение на възложителя, различни от условията в проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/11/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/11/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197 от АПК

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/09/2023