Bauleistung - 599197-2021

24/11/2021    S228

Polen-Rudy: Bauarbeiten für Sammelbecken

2021/S 228-599197

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Nationale Identifikationsnummer: 272536296
Postanschrift: ul. Rogera 1
Ort: Rudy
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 47-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Pacia
E-Mail: rudy@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 324103029
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.5.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Budowie obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok” zgodnie z dokumentacją projektową. Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji położony jest w zasięgu parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do zapisów (wymogów i ograniczeń) zawartych w Decyzjach

O środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca był zobowiązany udzielić min. 5 lat (60 miesięcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie jeżeli jest wymagana.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 322 957.66 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
45111291 Erschließungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45240000 Wasserbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, leśnictwo Krasiejów, gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, woj. sląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Odtworzenie dwóch zbiorników przelewowych na potoku "Raczok" w oddziale 169c

Zbiornik G1:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 35 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Zbiornik G2:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 56 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu z przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 175c

Zbiornik G3:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 43 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo

Przepust G3A

• rozbiórkę istniejącego przepustu;

• budowę nowego przepustu o średnicy 1200 mm, długości 11m;

• przebudowę istniejącej drogi z dostosowaniem najazdów nad przepustem;

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183g

Zbiornik G4:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 76 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Przebudowa zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183b

Zbiornik G5:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• odbudowę, przebudowę i nadbudowę grobli o długości ok. 64 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• remont mnicha piętrząco – upustowego z przepustem o średnicy 0,90 m;

• umocnienie wylotu istniejącego przepustu poniżej grobli brukiem wokół wylotu oraz narzutem kamiennym na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SWZ):

Zał.8 A Projekt budowlany

Zał. 8 B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

(dalej „STWIOR”)

Zał. 8 C Przedmiar robót

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16 współfinansowany ze środków Funduszu Spójności przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 139 PZP

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 144-381751
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.5.2021
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HYDROMAK Mariusz Kuterski
Nationale Identifikationsnummer: 161445390
Postanschrift: ul.Przyjaźni 102
Ort: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-225
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 322 957.66 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 896 974.67 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów UE na podstawie

Art. 132-139 oraz art. 83-131 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami - „PZP”)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.4. i 21.5 SWZ wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego

W Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/11/2021