Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 599197-2021

24/11/2021    S228

Polen-Rudy: Bauarbeiten für Sammelbecken

2021/S 228-599197

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Nationale Identifikationsnummer: 272536296
Postanschrift: ul. Rogera 1
Ort: Rudy
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 47-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Pacia
E-Mail: rudy@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 324103029
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.5.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Budowie obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok” zgodnie z dokumentacją projektową. Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji położony jest w zasięgu parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do zapisów (wymogów i ograniczeń) zawartych w Decyzjach

O środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca był zobowiązany udzielić min. 5 lat (60 miesięcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie jeżeli jest wymagana.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 322 957.66 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
45111291 Erschließungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45240000 Wasserbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, leśnictwo Krasiejów, gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, woj. sląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Odtworzenie dwóch zbiorników przelewowych na potoku "Raczok" w oddziale 169c

Zbiornik G1:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 35 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Zbiornik G2:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 56 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu z przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 175c

Zbiornik G3:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 43 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo

Przepust G3A

• rozbiórkę istniejącego przepustu;

• budowę nowego przepustu o średnicy 1200 mm, długości 11m;

• przebudowę istniejącej drogi z dostosowaniem najazdów nad przepustem;

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183g

Zbiornik G4:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 76 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Przebudowa zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183b

Zbiornik G5:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• odbudowę, przebudowę i nadbudowę grobli o długości ok. 64 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• remont mnicha piętrząco – upustowego z przepustem o średnicy 0,90 m;

• umocnienie wylotu istniejącego przepustu poniżej grobli brukiem wokół wylotu oraz narzutem kamiennym na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SWZ):

Zał.8 A Projekt budowlany

Zał. 8 B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

(dalej „STWIOR”)

Zał. 8 C Przedmiar robót

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16 współfinansowany ze środków Funduszu Spójności przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 139 PZP

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 144-381751
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.5.2021
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HYDROMAK Mariusz Kuterski
Nationale Identifikationsnummer: 161445390
Postanschrift: ul.Przyjaźni 102
Ort: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-225
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 322 957.66 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 896 974.67 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów UE na podstawie

Art. 132-139 oraz art. 83-131 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami - „PZP”)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.4. i 21.5 SWZ wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego

W Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/11/2021