Roboty budowlane - 599197-2021

24/11/2021    S228

Polska-Rudy: Budowa zbiorników

2021/S 228-599197

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 272536296
Adres pocztowy: ul. Rogera 1
Miejscowość: Rudy
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Pacia
E-mail: rudy@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 324103029
Adresy internetowe:
Główny adres: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Numer referencyjny: ZG.270.5.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45247270 Budowa zbiorników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Budowie obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok” zgodnie z dokumentacją projektową. Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji położony jest w zasięgu parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do zapisów (wymogów i ograniczeń) zawartych w Decyzjach

O środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca był zobowiązany udzielić min. 5 lat (60 miesięcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie jeżeli jest wymagana.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 322 957.66 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45247270 Budowa zbiorników
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, leśnictwo Krasiejów, gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, woj. sląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Odtworzenie dwóch zbiorników przelewowych na potoku "Raczok" w oddziale 169c

Zbiornik G1:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 35 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Zbiornik G2:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 56 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu z przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 175c

Zbiornik G3:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 43 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo

Przepust G3A

• rozbiórkę istniejącego przepustu;

• budowę nowego przepustu o średnicy 1200 mm, długości 11m;

• przebudowę istniejącej drogi z dostosowaniem najazdów nad przepustem;

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183g

Zbiornik G4:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 76 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Przebudowa zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183b

Zbiornik G5:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie biowłókniną z humusowaniem;

• odbudowę, przebudowę i nadbudowę grobli o długości ok. 64 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• remont mnicha piętrząco – upustowego z przepustem o średnicy 0,90 m;

• umocnienie wylotu istniejącego przepustu poniżej grobli brukiem wokół wylotu oraz narzutem kamiennym na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SWZ):

Zał.8 A Projekt budowlany

Zał. 8 B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

(dalej „STWIOR”)

Zał. 8 C Przedmiar robót

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16 współfinansowany ze środków Funduszu Spójności przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 139 PZP

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 144-381751
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZG.270.5.2021
Nazwa:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HYDROMAK Mariusz Kuterski
Krajowy numer identyfikacyjny: 161445390
Adres pocztowy: ul.Przyjaźni 102
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-225
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 322 957.66 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 896 974.67 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów UE na podstawie

Art. 132-139 oraz art. 83-131 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami - „PZP”)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.4. i 21.5 SWZ wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego

W Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021