Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 599233-2021

24/11/2021    S228

Magyarország-Kecskemét: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2021/S 228-599233

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Telefon: +36 76513513
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kecskemet.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt kivitelezéséhez szükséges tervek aktualizálása és a hiányzó ....

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt kivitelezéséhez szükséges tervek aktualizálása és a hiányzó engedélyek megszerzése, valamint a projekt építés kivitelezési munkáinak ellátása”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 548 579 927.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233128 Körforgalom építése
45233120 Közút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45315300 Villamos hálózati szerelés
45316110 Közúti világítóberendezések szerelése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45112712 Tereprendezési munkák kertekben
45112730 Tereprendezési munkák közutakon és autópályákon
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét, 020/248, 020/250, 10577/7, 020/54, 10955/204, 10955/23, 022/254, 022/256, 022/260, 022/262, 022/251, 022/252, 022/186, 10577/74, 10577/189, 10577/190, 022/242, 022/244,folyt.a VI.3. pontban

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt kivitelezéséhez szükséges tervek aktualizálása és a hiányzó engedélyek megszerzése, valamint a projekt építés kivitelezési munkáinak ellátása

A beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki paraméterek:

1.1. A projekt kivitelezéséhez szükséges tervek aktualizálása és a hiányzó engedélyek megszerzése:

A tervezési feladat a Kecskemét, Károly Róbert krt. II. ütem (Margaréta utca - 5. sz. főút közötti szakasz) kivitelezésének megkezdéséhez szükséges munkarészek elkészítése és hiányzó engedélyek beszerzése. A tervezés alapjául a Vonalvezető Kft. által 2018. áprilisában készített, VV-T 2017-33 munkaszámú tervdokumentációk és ahhoz kiadott engedélyek, valamint nyilatkozatok szolgálnak. Ajánlattevő feladata az útépítési és szakági tervek (hírközlés, elektromos, víziközmű, gáz) aktualizálása a már elkészült I. ütem, illetve az időközben felmerülő egyéb módosítási igények figyelembevételével. A tervekhez kapcsolódó közútkezelői hozzájárulások beszerzése szükséges. Ajánlattevő további feladata az előzetes régészeti dokumentáció elkészítése és az illetékes hatóság által történő jóváhagyás lefolytatása a kivitelezés megkezdése előtt, valamint a kivitelezés során szükséges esetleges régészeti szakfelügyelet megrendelése és az ehhez szükséges lőszermentesítés is.

1.2. A projekt építés kivitelezési munkáinak ellátása:

- Tervezési paraméterek:

A tervezett kialakítás során ~1135 m hosszú, 7,00 m szélességű, aszfalt burkolatú, 2x1 forgalmi sávos közút létesül, mindkét oldalon süllyesztett szegély megtámasztással, 1,50 - 1,50 m szélességű útpadkával, 10,00 m koronaszélességgel, kétoldali, 2,5 %-os oldaleséssel a tervezett kétoldali szikkasztó árkok irányába.

Az északi oldalon a közvetlen szomszédos ingatlan megközelítés, valamint a meglévő földúthálózat csatlakoztatása érdekében a főpályával párhuzamosan szervízút épül, jelen ütemben 4,50 m széles zúzottkő burkolattal, mindkét oldalon 1,25 -1,25 m széles padkával, 7,00 m koronaszélességgel, egyoldali, tervezett szikkasztó árok irányába lejtő 2,50 %-os oldaleséssel. A szervízút távlatilag 4,00 m széles szilárd (aszfalt) burkolattal ellátható. A szervízutak a 27007 hrsz. úti és a Hanusz István utcai csomópontban kerülnek bekötésre a Károly Róbert körúthoz. A szervízutak végét úgy kell kialakítani, hogy a gépjárművel közlekedők számára a megfordulás biztosított legyen.

A tervezett gyűjtőút déli oldalán az úttal közel párhuzamosan vezetett 2,5 m széles önálló kétirányú kerékpárút kerül kialakításra 2x1 haladósávval, valamint attól 1,50 m széles zöldsávval elválasztva külön nyomvonalon vezetett 2,25 m széles gyalogjárda. A kerékpárút tervezési paramétereit az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése”, valamint e-UT 03.04.11 „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” útügyi műszaki előírások alapján határoztuk meg. Ez alapján:

- Tervezési osztály: B.VII. (belterületi kétirányú kerékpárút)

- Tervezési sebesség: vt > 20 km/h

- Hálózati szerep: „B”

- Használati szélesség: 2,50 m

- Épített szélesség: 2,60 m

- Burkolati jel szélessége: 0,12 m (terelővonal)

- Helyszínrajzi vonalvezetés:

A tervezett út a hálózati szerepkör alapján a B.V.c.B. tervezési osztályba sorolható.

Tervezési sebessége vt = 50 km/h.

A tervezés során 7,00 m burkolatszélességű, aszfalt pályaszerkezetű, 1135 fm hosszú belterületi gyűjtőút létesül, 1,50-1,50 m szélességű útpadkával, kétoldali szikkasztó árkokkal, az árkok felé irányuló 2,5%-os oldaleséssel.

A tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvény (Szintbeni csatlakozás a tervezett I. ütem aszfalt útburkolatához), a tervezési szakasz vége az 1+134,60 km szelvény (5. sz főúti csomópont).

A részletes műszaki tartalmat az ajánlattételi felhívás mellékleteként kiadott műszaki dokumentáció tartalmazza!

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 104-206923
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosító számú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt kivitelezéséhez szükséges tervek aktualizálása és a hiányzó...

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 549 840 011.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 548 579 927.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatok, villamosvezetékekhez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai, forgalomkorlátozáshoz, forgalomirányításhoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai, útépítéshez, útfelújításhoz, útkarbantartáshoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai, kerékpár útépítéshez, felújításhoz, járdaépítéshez/felújításhoz, térburkolat építéshez/felújításhoz kapcsolódó egyes , folyt. a VI.3.pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Ajánlattevő neve: AS Kecskemét Konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.

Konzorcium vezető tagja: ALISCA BAU Építőipari Zrt.

székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.

Ajánlattevő adószáma: 14530603-2-17

Konzorciumi tag: Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Ajánlattevő adószáma: 10642166-2-03

2. Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Ajánlattevő adószáma: 14904134-2-44

3.Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Ajánlattevő adószáma: 28733232-4-03

Nyertes ajánlattevő:

DUNA ASZFALT Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Ajánlattevő adószáma: 28733232-4-03

A II.2.3. pont folytatása:

022/247, 10577/155, 022/248, 022/234, 022/238, 022/236, 022/231, 022/228, 022/264, 022/266, 028, 022/240, 022/258, 034/21, 034/24, 034/27, 034/45, 034/, 034/30, 034/34, 034/32, 034/36, 27029/1, 034/40, 27028/1, 27027/1, 27026/1, 27010, 27009/1, 27007, 034/38, 27011/1, 27012, 10576/382, 10576/285, 27013/1, 01181/34, 01181/32, 27014/1, 27015/1, 27016/1, 0159/1, 01187/2, 01187/1, 01181/36, 0211/1, 0212/170, 0212/168, 0212/172, 0212/175, 01188/1, 01188/44, 01188/46, 01188/42, 01188/48, 01188/50, 01188/52, 01188/54, valamint 27005/1 helyrajzi számú ingatlanok.

Az V.2.5. pont folytatása:

részfeladatok, vízépítési munkák egyes részfeladatai, közművezetékekhez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai, szakfelügyelet egyes részfeladatai, geodéziai munkákhoz kapcsolódó részfeladatok, zsaluzás egyes részfeladatai, dúcolás egyes részfeladatai, állványozás egyes részfeladatai, tereprendezés egyes részfeladatai, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, hírközlési, közvilágítási hálózat kiépítésének egyes részfeladatai, víztelenítési munkák egyes részfeladatai, hídépítés, alagút építési munkák egyes részfeladatai, közhasznú terek, parkok építésének, felújításának egyes részfeladatai, növényültetési, növénytelepítési, parképítési munkák egyes részfeladatai, töltésépítéshez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai, vasbetonozáshoz kapcsolódó munkanemek egyes részfeladatai, betonozáshoz kapcsolódó munkanemek egyes részfeladatai, vizsgálatok, ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok egyes részfeladatai, csapadékvíz, belvíz elvezetés egyes részfeladatai, utcabútorok, játszótéri elemek kihelyezésének egyes részfeladatai, támfalépítési munkák egyes részfeladatai, szádfalazási munkák egyes részfeladatai, mélyépítési szerkezetek gépészeti munkáinak egyes részfeladatai.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/11/2021