Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 599290-2021

24/11/2021    S228

Tchéquie-Sychrov: Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel

2021/S 228-599290

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 208-543166)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově
Numéro national d'identification: 75032333
Adresse postale: Zámek Sychrov, čp. 3
Ville: Sychrov
Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Code postal: 46344
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Hlaváč Roman
Courriel: roman.hlavac@rts.cz
Téléphone: +420 545120289
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.npu.cz/cs
Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/npu

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zhotovitel stavby Zámek a Panský dům Litomyšl

Numéro de référence: 7217
II.1.2)Code CPV principal
45212300 Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zásadní obnově národní kulturní památky státního zámku a panského domu v Litomyšli.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 208-543166

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 07/12/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 09/12/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek
Au lieu de:
Date: 07/12/2021
Heure locale: 10:01
Lire:
Date: 09/12/2021
Heure locale: 10:01
VII.2)Autres informations complémentaires: