Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 599291-2020

11/12/2020    S242

België-Gent: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 242-599291

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 239-591224)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17002
Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 82
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762839
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395035

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling en onderhoud van het "Elsa"-platform dat op basis van AI ondersteuning biedt bij strooibeslissingen

Referentienummer: EMG-VC/20097-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AWV wenst een automatisch platform te ontwikkelen dat de verantwoordelijke per wegendistrict die strooibeslissingen nemen (hierna: "de beslisser") ondersteunt bij strooibeslissingen. Dit platform dient aan te geven of een strooiactie moet worden uitgevoerd, welk type smeltmiddel aangewezen is, de hoeveelheid smeltmiddel, het strooi-uur en welk deel van de weg dient gestrooid te worden. Met dit nieuw platform hoopt AWV een drieledige impact te hebben:

1. meer uniforme strooibeslissingen over de verschillende districten onder gelijkaardige omstandigheden, zodat de wegen veilig en berijdbaar zijn tijdens de winterperiode;

2. minimaliseren van de impact op het milieu door enkel te strooien wanneer het nodig is. Het gebruikte smeltmiddel komt na een strooiactie immers in de bermen terecht;

3. het optimaliseren van kennisoverdracht zodat expertise niet verloren gaat en eenvoudig doorgegeven kan worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/12/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 239-591224

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Hierbij zijn de aanbestedingsdocumenten (eerste fase) opgeladen als begeleidende documenten.

Onder IV.1.3) werd verkeerdelijk vermeld dat het om een raamovereenkomst ging; dit wordt hierbij rechtgezet, geen raamovereenkomst