Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 599299-2021

24/11/2021    S228

Pologne-Wrocław: Travaux de construction

2021/S 228-599299

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-507163)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Wrocławska
Adresse postale: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-370
Pays: Pologne
Point(s) de contact: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-168/2021 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektron
Courriel: agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://przetargi.pwr.edu.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa budynku WDF oraz AT z wyposażeniem technologicznym należących do Kompleksu badawczego Innocamp-GEO2 PWr wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu

Numéro de référence: SZP/242-168/2021
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku WDF oraz AT z wyposażeniem technologicznym należących do Kompleksu badawczego Innocamp-GEO2 PWr wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Na Grobli we Wrocławiu (działka nr 4/13 i 7/2 AM-3 obręb Południe).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-507163

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 26/11/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 03/12/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 23/02/2022
Lire:
Date: 02/03/2022
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 26/11/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 03/12/2021
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w sekcji III.1.3) pkt 2.8 - (...) dotyczy dokumentów 2.2-2.4.