Marché de travaux - 599350-2021

24/11/2021    S228

Česko-Praha: Výstavba dálnic

2021/S 228-599350

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Anna Hambergerová
E-mail: anna.hambergerova@rsd.cz
Tel.: +420 954906109
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice

Spisové číslo: 05PT-001026
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233110 Výstavba dálnic
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj, okres České Budějovice.

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem zakázky je výstavba dálnice D3 úseku 0310/I Úsilné - Hodějovice, který začíná v km 131,250 za MÚK Úsilné (ta je součástí úseku 0309/9 Bošilec - Úsilné). Konec předmětného úseku je za MÚK Hodějovice, kde bezprostředně navazuje úsek 0310/II Hodějovice - Třebonín. Délka úseku je 7,210 km; stavba zahrnuje 13 mostních objektů, 1 hloubený tunel v délce 999,50 m a mimoúrovňové křížení.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 54
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Operační program doprava.

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 065-150420

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 05PT-001026
Název:

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
28/03/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: HOCHTIEF CZ a. s.
Národní identifikační číslo: 46678468
Poštovní adresa: Plzeňská 16/3217
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
E-mail: dopravni.stavby@hochtief.cz
Tel.: +420 257406311
Internetová adresa: www.hochtief.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: COLAS CZ, a. s.
Národní identifikační číslo: 26177005
Poštovní adresa: Rubeška 215/1
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
E-mail: colas@colas.cz
Tel.: +420 286003511
Internetová adresa: www.colas.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: M - SILNICE a. s.
Národní identifikační číslo: 42196868
Poštovní adresa: Husova 1697
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 530 03
Země: Česko
E-mail: obchod@msilnice.cz
Tel.: +420 495842111
Internetová adresa: www.msilnice.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 5 285 635 635.24 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/11/2021

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45233110 Výstavba dálnic
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jihočeský kraj, okres České Budějovice.

VII.1.4)Popis zakázky:

Změna během výstavby. ZBV č. 192.4.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 54
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 47 583 970.90 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: HOCHTIEF CZ a.s.
Národní identifikační číslo: 46678468
Poštovní adresa: Plzeňská 16/3217
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
E-mail: dopravni.stavby@hochtief.cz
Tel.: +420 257406311
Internetová adresa: www.hochtief.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: COLAS CZ, a. s.
Národní identifikační číslo: 26177005
Poštovní adresa: Rubeška 215/1
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 190 00
Země: Česko
E-mail: colas@colas.cz
Tel.: +420 286003511
Internetová adresa: www.colas.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: M - SILNICE a. s.
Národní identifikační číslo: 42196868
Poštovní adresa: Husova 1697
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 530 03
Země: Česko
E-mail: obchod@msilnice.cz
Tel.: +420 495842201
Internetová adresa: www.msilnice.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

SO 101. Dálnice km 131,240-138,450.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU
Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany:

Jedná se o úpravu postupu prací. Nově navržený postup je nezbytný pro realizaci podkladních vrstev dálničního tělesa. Uvedená změna vznikla na základě podrobného průzkumu.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 5 601 371 351.47 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 5 648 955 322.37 CZK