Tjenesteydelser - 599363-2020

11/12/2020    S242

Danmark-Hillerød: Databehandling

2020/S 242-599363

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: tkr@atp.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.atp.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Agreement on Outsourcing of IT Operations and Support Activities

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72310000 Databehandling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48610000 Databasesystemer
48700000 Værktøjsprogrampakke
48820000 Servere
72610000 Datamatsupporttjenester
72700000 Datamatnetværkstjenester
72910000 Backup-service
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

ATP indgik i 2016 kontrakt om outsourcing af drift og support af ATP’s IT-infrastruktur. Kontrakten blev tildelt KMD A/S.

Forud for tildelingen af kontrakten blev der offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (2015/S 248-451953) samt gennemført en fuld udbudsproces.

Nærværende ændring vedrører nødvendige ændringer i ATP’s IT-miljø med henblik på compliance med nye krav fra SWIFT.

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 197-356053

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: N/A
V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
26/09/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
Postadresse: Lautrupparken 42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 521 706 077.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontraktens værdi (inden ændringerne) nedenfor under pkt. VII.2.3) er opgjort på grundlag af prissætningen i det vindende tilbud og under anvendelse af de mængdeangivelser og vægte, der var indeholdt i de beskrivende dokumenter til brug for tilbudsevalueringen. Kontraktens værdi efter ændringerne, som angivet nedenfor under pkt. VII.2.3), er udtryk for denne værdi plus værdien af ændringen omfattet af nærværende bekendtgørelse om ændring. Der er således ikke taget højde for øvrige ændringer i opgørelsen af værdierne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1. Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
72310000 Databehandling
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
48600000 Database- og operativsystemprogrampakke
48700000 Værktøjsprogrampakke
48820000 Servere
72610000 Datamatsupporttjenester
72700000 Datamatnetværkstjenester
72910000 Backup-service
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit VII.2.2) nedenfor.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 60
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 537 488.00 DKK
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
Postadresse: Lautrupparken 42
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

ATP har i henhold til ændringsproceduren under ovennævnte eksisterende kontrakt med KMD A/S indgået et projekt om opgradering af eksisterende ATP SWIFT på grund af nye compliancekrav fra SWIFT fra 2020. Ændringens samlede værdi udgør 1,25 pct. af den oprindelige kontrakt.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Opgraderingen af SWIFT miljøet er omfattet af udbudslovens § 181, idet indkøb af denne nødvendige supplerende ydelse fra en anden leverandør ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af økonomisk eller teknisk art og vil forårsage betydelige problemer samt en væsentlig forøgelse af ordregiverens omkostninger. Opgraderingen er endvidere omfattet af udbudslovens § 183, idet ændringerne i SWIFT’s compliancekrav fra 2020 ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver, da de nye krav fra SWIFT ikke var kendt på tidspunktet for gennemførelse af udbuddet. Kontraktens overordnede karakter ændres ikke som følge af ændringen.

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 521 706 077.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 528 243 565.00 DKK