Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 599526-2021

24/11/2021    S228

Pologne-Opole: Consommables médicaux

2021/S 228-599526

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Numéro national d'identification: 754-25-63-619
Adresse postale: Al.W.Witosa 26
Ville: Opole
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 45-401
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aleksander Fijałkowski
Courriel: aleksander.fijalkowski@usk.opole.pl
Téléphone: +48 4520114
Fax: +48 4520121
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.opole.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://usk-opole.logintrade.net
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://usk-opole.logintrade.net
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup i dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku z zakresu żywienia na bieżące potrzeby USK w Opolu.

Numéro de référence: DZP/2-23/233/139/2021
II.1.2)Code CPV principal
33140000 Consommables médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z zakresu żywienia na bieżące potrzeby USK w Opolu.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL524 Opolski
Lieu principal d'exécution:

USK w Opolu

II.2.4)Description des prestations:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z zakresu żywienia na bieżące potrzeby USK w Opolu.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: jakość / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy asortymentu w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim zgłoszeniu zamówienia faksem bądź w formie dokumentu elektronicznego doręczonego na adres e-mail: …………………………………w terminie do 7 dni roboczych .

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia asortymentu drogą telefoniczną pod numerem telefonu Zamawiającego: …………….

3. Za datę i miejsce każdorazowej dostawy uważa się wydanie asortymentu objętego przedmiotem umowy osobie upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/12/2021
Heure locale: 11:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 26/03/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 27/12/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

platforma Logintrade

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:

1.1 Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony załącznik nr 1 do SWZ oraz instrukcje, katalogi, próbki, itp., potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.

1.3 W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć próbki w ilości 3 szt. przedmiotu zamówienia.

2. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2.1. Na podstawie art.139 ust.2 Pzp, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie przedstawi oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

2.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

2.3. Wzór JEDZ „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” Wykonawca otrzyma wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów.

2.4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

a/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt. 1, 2, 4 pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b/ odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie określonym w art. 109 ust.1 pkt.4 pzp.,sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Informacje dla wykonawców zagranicznych

3.1. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:

a)dokumentów o których mowa w pkt 2.4 a) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

b) dokumentów o których mowa w pkt 2.4.b) SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Al. Postepu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Al. Postepu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021