Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 599534-2021

24/11/2021    S228

Pologne-Kurów: Modules solaires photovoltaïques

2021/S 228-599534

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Kurów
Adresse postale: ul. Lubelska 35
Ville: Kurów
Code NUTS: PL815 Puławski
Code postal: 24-170
Pays: Pologne
Courriel: gmina@kurow.eu
Téléphone: +48 818811777/+48 818811151
Fax: +48 818811777/+48 818811151-36
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kurow.eu
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zamowienia.kurow.eu
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zamowienia.kurow.eu
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KURÓW

Numéro de référence: ZP.271.7.2021
II.1.2)Code CPV principal
09331200 Modules solaires photovoltaïques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest: „MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KURÓW” tj. dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kurów, obejmująca między innymi dostawę i montaż 153 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 3,10 kWp, w 153 wskazanych lokalizacjach.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45311200 Travaux d'installations électriques
45315300 Installations d'alimentation électrique
45317300 Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL815 Puławski
Lieu principal d'exécution:

gmina Kurów

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest: „MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE KURÓW” tj. dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kurów, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 153 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 3,10 kWp, w 153 wskazanych lokalizacjach;

2) montaż konstrukcji nośnej,

3) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

4) montaż inwerterów DC/AC na konstrukcji,

5) montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych,

6) montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn,

7) montaż połączeń wyrównawczych,

8) system monitorowania instalacji fotowoltaicznej,

9) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,

10) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV,

11) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

12) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do podłączenia do sieci dystrybucyjnej.

13) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

14) dostawę i wdrożenie systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą z OZE w gminie Kurów (w oparciu o technologie TIK) wraz z formularzem on-line

15) inne elementy ujęte w dokumentacji projektowej i projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącymi załączniki do SWZ.

Szczegółowy zakres zamówienia zawierają:

a) dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”),

c) Projekt dostawy i wdrożenia systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą z OZE w gminie Kurów

d) przedmiar robót – (jako dokument pomocniczy i informacyjny),

stanowiące integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Sprawność modułu fotowoltaicznego (na podstawie powierzchni brutto modułu) / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Współczynnik temperatury dla Pmax / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 4
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0033/19

II.2.14)Informations complémentaires

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie zamówienie(-a) polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 100 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu obejmują:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SWZ i w projekcie umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT). Szczegółowe informacje zostały zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 134-355613
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 22/12/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 11/03/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 22/12/2021
Heure locale: 11:00
Lieu:

„Platforma” – serwis internetowy (Platforma Zamówień Publicznych) o charakterze zamkniętym, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia, dostępny pod adresem: https://zamowienia.kurow.eu

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych za pośrednictwem Platformy ofert. „Platforma” – serwis internetowy (Platforma Zamówień Publicznych) o charakterze zamkniętym, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia, dostępny pod adresem: https://zamowienia.kurow.eu. Szczegółowe informacje zostały zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

Przedmiotowe środki dowodowe wymagane do złożenia wraz z ofertą:

a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w SWZ – przedmiot. środki dowod. służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

b) certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą jednostkę certyfikującą,

c) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak (NH3) zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,

d) szczegółowy raport z testów (Test Report) na zgodność oferowanych modułów fotowoltaicznych z normą IEC 61215 lub równoważną wydany przez właściwą jednostkę oceniającą zgodność, potwierdzający spełnianie przez te urządzenia parametrów określonych przez Zamawiającego w SWZ. Numer raportu z testów musi być zgodny z numerem, na który powołuje się certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami równoważnymi. Jeżeli przedstawiony ww. raport z testów jest kontynuacją lub uzupełnieniem wcześniej wykonanych raportów z testów i nie zawiera w swojej zawartości wyników badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients), Zamawiający żąda także przedstawienia wcześniej wykonanego raportu z testów zawierającego wyniki badań dotyczących pomiaru współczynników temperaturowych (MQT 04 – Measurement of temperature coefficients) – przedmiotowe środki dowod. służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

Przedmiotowe środki dowod., podlegające uzupełnieniu, jeżeli wykonawca ich nie złożył lub są one niekompletne:

1) certyfikat na zgodność modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą jednostkę certyfikującą,

2) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak (NH3) zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia ub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021