Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 599560-2021

24/11/2021    S228

Bulgarie-Dospat: Bulldozers

2021/S 228-599560

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: TERITORIALNO PODELENIE "DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO-DOSPAT"
Numéro national d'identification: 2016195800435
Adresse postale: ul. "Orfey" No.6
Ville: gr.Dospat
Code NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Code postal: 4831
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: MARTIN IVAYLOV SARIEV
Courriel: dgsdospat@ucdp-smolian.com
Téléphone: +359 0892202700
Fax: +359 030452272
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ucdp-smolian.com
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/14811
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.eop.bg/today/174330
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.eop.bg/today/174330
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: чл. 165, ал. 1 от Закона за горите- горско стопанство

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„ Доставка чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер за нуждите на ТП „ДГС Доспат“

II.1.2)Code CPV principal
43211000 Bulldozers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Предметът на обществената поръчка включва доставката чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер фабрично нов, неупотребяван да е с дата на производство не по-рано от 01.01.2022г. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения верижен трактор –булдозер.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 300 000.00 BGN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Lieu principal d'exécution:

Мястото на доставка на 1 брой нов специализиран верижен трактор – булдозер е до адреса на ТП ДГС ДОСПАТ находящ се в гр. Доспат, ул. “Орфей“ №6, общ. Доспат, обл. Смолян.

II.2.4)Description des prestations:

Доставка чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер за нуждите на ТП „ДГС Доспат“.Обществената поръчка включва доставката чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер фабрично нов, неупотребяван да е с дата на производство не по-рано от 01.01.2022г. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения верижен трактор –булдозер.Възложителят изисква предлаганият гаранционен срок за специализирания верижен трактор – булдозер да е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца и не повече от 60 (шестдесет) месеца без ограничение на моточасовете, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на булдозера. Срок за извършване на доставката на 1 бр. нов специализиран верижен трактор – булдозер е срокът, предложен от участника, избран за изпълнител, но не повече от 90 дни от датата на сключване на договора;Гаранцията за изпълнение, определена съгласно чл.111, ал.2 и ал.5 от ЗОП е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя по избор на кандидата. Възложителя определя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойност на договора. Възложителят на основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП определя отварянето на ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 61, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят ще декриптира подадените оферти след изтичането на датата и часът за отваряне и ще отвори ценовите предложения. Комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, включително допълнително представените такива, до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. Не се разглеждат документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на останалите участници, чиито оферти са класирани

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: оптимално качество/цена / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 300 000.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Участниците следва да са официални представители или вносители на производителя на предлаганата марка верижен трактор-булдозер за територията на Република България или оторизиран дилър (дистрибутор) с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз на територията на страната.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Минимални технически и професионални способности: в съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП, възложителят определя критерии, въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

а) участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 /една/ доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 /три/ години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.

Участникът трябва да има на разположение минимум 1 (една) сервизна база на територията на Република България, съгласно стандартите и изискванията на производителя с цел качествено гаранционно обслужване, като посочва адреса на сервизната база за обезпечаване на гаранционното обслужване.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/12/2021
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 29/12/2021
Heure locale: 14:00
Lieu:

В системата

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

по реда на чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021