Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 599560-2021

24/11/2021    S228

България-Доспат: Булдозери

2021/S 228-599560

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ"
Национален регистрационен номер: 2016195800435
Пощенски адрес: ул. "Орфей" №6
Град: гр.Доспат
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Пощенски код: 4831
Държава: България
Лице за контакт: MARTIN IVAYLOV SARIEV
Електронна поща: dgsdospat@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 0892202700
Факс: +359 030452272
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ucdp-smolian.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14811
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/174330
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/174330
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: чл. 165, ал. 1 от Закона за горите- горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„ Доставка чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер за нуждите на ТП „ДГС Доспат“

II.1.2)Основен CPV код
43211000 Булдозери
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставката чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер фабрично нов, неупотребяван да е с дата на производство не по-рано от 01.01.2022г. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения верижен трактор –булдозер.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка на 1 брой нов специализиран верижен трактор – булдозер е до адреса на ТП ДГС ДОСПАТ находящ се в гр. Доспат, ул. “Орфей“ №6, общ. Доспат, обл. Смолян.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер за нуждите на ТП „ДГС Доспат“.Обществената поръчка включва доставката чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер фабрично нов, неупотребяван да е с дата на производство не по-рано от 01.01.2022г. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения верижен трактор –булдозер.Възложителят изисква предлаганият гаранционен срок за специализирания верижен трактор – булдозер да е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца и не повече от 60 (шестдесет) месеца без ограничение на моточасовете, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на булдозера. Срок за извършване на доставката на 1 бр. нов специализиран верижен трактор – булдозер е срокът, предложен от участника, избран за изпълнител, но не повече от 90 дни от датата на сключване на договора;Гаранцията за изпълнение, определена съгласно чл.111, ал.2 и ал.5 от ЗОП е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя по избор на кандидата. Възложителя определя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойност на договора. Възложителят на основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП определя отварянето на ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 61, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят ще декриптира подадените оферти след изтичането на датата и часът за отваряне и ще отвори ценовите предложения. Комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, включително допълнително представените такива, до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. Не се разглеждат документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на останалите участници, чиито оферти са класирани

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: оптимално качество/цена / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са официални представители или вносители на производителя на предлаганата марка верижен трактор-булдозер за територията на Република България или оторизиран дилър (дистрибутор) с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз на територията на страната.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Минимални технически и професионални способности: в съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП, възложителят определя критерии, въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

а) участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 /една/ доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 /три/ години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.

Участникът трябва да има на разположение минимум 1 (една) сервизна база на територията на Република България, съгласно стандартите и изискванията на производителя с цел качествено гаранционно обслужване, като посочва адреса на сервизната база за обезпечаване на гаранционното обслужване.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/12/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/12/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

по реда на чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/11/2021