Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 599564-2021

Submission deadline has been amended by:  608668-2021
24/11/2021    S228

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2021/S 228-599564

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: IZPaLNITELNA AGENTsIYa PO SELEKTsIYa I REPRODUKTsIYa V ZhIVOTNOVaDSTVOTO
National registration number: 130925885
Postal address: ul. BISTRIShKO ShOSE No..26
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1756
Country: Bulgaria
Contact person: Georgi Todorov Yordanov
E-mail: g.yordanov@iasrj.eu
Internet address(es):
Main address: https://www.iasrj.eu/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/5639
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/172477
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/172477
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: селекция и репродукция в животновъдството

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към ИАСРЖ, по две обособени позиции, за срок от една година

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Настоящата обществена поръчка се обявява във връзка с прилагане на Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, във връзка с покриване на текущи и бъдещи нужди на Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

Доставка на реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Доставка на PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 337 700.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

гр. София, ул. "Бистришко шосе" № 26, сграда на ИАСРЖ

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на Кит за пречистване и изолиране на ДНК, Filter tips - 200µl, Filter tips - 1000µl, Rotor Adapters, Sample tubes CB – 2ml,  БУФЕР АТЕ,  PBS buffer solution(10Х STERILE),  DTT-Dithiothreitol solution-1M in H2O,  Етанол за молекулярна биология ЧЗА /над 95%/,  8-гнездни тънкостенни PCR стрипове от 0,2мл с индивидуално прикачени обли капаци, Набор капиляри, включващ комплект от 8 броя с дължина 50 см. за генетична система АВ3500,  Набор капиляри, включващ комплект от 8 броя с дължина 36 см. за генетична система АВ3500, Оптимизиран полимер (РОР7) за генетична система AB3500, 

Оптимизиран полимер (РОР4) за генетична система AB3500,  Hi-Di формамид за генетична система AB3500, Контейнер за буфер (аноден край) за генетична система AB3500,  Контейнер за буфер (катоден край) за генетична система AB3500,  Реагент за прaйминг и измиване на полимерната помпа за генетична система AB3500,  Стандарт за фрагментен анализ покриващ размери от 35 до 500 нуклеотида и маркиран с боя LIZ, предназначен за генетична система AB3500,  Лиофилизиран матрикс стандарт за фрагментен анализ с 5 бои, съвместим с кит Animaltype sheep и вътрешен стандарт S550, и предназначен за генетична система AB3500

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 91 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай на неотложност на доставката, Възложителят може да извърши и авансово плащане на сума до 80 % от стойността на договора, в който случай Участникът е длъжен да представи гаранция по смисъла на чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

гр. София, ул. "Бистришко шосе" № 26, сграда на ИАСРЖ

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на Амплификационен кит за PCR за говеда, съвместим със секвенатор Applied Biosystems и  Амплификационен кит за PCR за овце и кози, съвместим със секвенатор Applied Biosystems

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 246 700.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай на неотложност на доставката, Възложителят може да извърши и авансово плащане на сума до 80 % от стойността на договора, в който случай Участникът е длъжен да представи гаранция по смисъла на чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

По ОП № 2 участникът следва да притежава валиден лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти, издаден от БАБХ към МЗХГ

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците следва в последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

Като предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, ще се счита доставка, без значение дали е по обществена поръчка или не, чийто предмет включва доставка на идентични или сходни продукти на тези, предмет на съответната обособена позиция, в размер на поне 1/3 от количествата, заложени в настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция.

Деклариране: Участникът попълва и представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване: На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП след отваряне на офертите, или при сключване на договора - на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участника да представи:

- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Участниците следва да попълнят обстоятелството в Част IV, раздел В на ЕЕДОП - За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид.

2.Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка или други доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, отговарящ на предмета на настоящата поръчка.

Деклариране: Участникът попълва и представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване: На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП след отваряне на офертите, или при сключване на договора - на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участника да представи:

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка.

Участниците следва да попълнят обстоятелството в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП – Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/12/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/12/2021
Local time: 12:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Една година след сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП - В 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2021