Supplies - 599564-2021

Submission deadline has been amended by:  608668-2021
24/11/2021    S228

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2021/S 228-599564

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: IZPaLNITELNA AGENTsIYa PO SELEKTsIYa I REPRODUKTsIYa V ZhIVOTNOVaDSTVOTO
National registration number: 130925885
Postal address: ul. BISTRIShKO ShOSE No..26
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1756
Country: Bulgaria
Contact person: Georgi Todorov Yordanov
E-mail: g.yordanov@iasrj.eu
Internet address(es):
Main address: https://www.iasrj.eu/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/5639
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/172477
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/172477
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: селекция и репродукция в животновъдството

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към ИАСРЖ, по две обособени позиции, за срок от една година

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Настоящата обществена поръчка се обявява във връзка с прилагане на Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, във връзка с покриване на текущи и бъдещи нужди на Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

Доставка на реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Доставка на PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 337 700.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

гр. София, ул. "Бистришко шосе" № 26, сграда на ИАСРЖ

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на Кит за пречистване и изолиране на ДНК, Filter tips - 200µl, Filter tips - 1000µl, Rotor Adapters, Sample tubes CB – 2ml,  БУФЕР АТЕ,  PBS buffer solution(10Х STERILE),  DTT-Dithiothreitol solution-1M in H2O,  Етанол за молекулярна биология ЧЗА /над 95%/,  8-гнездни тънкостенни PCR стрипове от 0,2мл с индивидуално прикачени обли капаци, Набор капиляри, включващ комплект от 8 броя с дължина 50 см. за генетична система АВ3500,  Набор капиляри, включващ комплект от 8 броя с дължина 36 см. за генетична система АВ3500, Оптимизиран полимер (РОР7) за генетична система AB3500, 

Оптимизиран полимер (РОР4) за генетична система AB3500,  Hi-Di формамид за генетична система AB3500, Контейнер за буфер (аноден край) за генетична система AB3500,  Контейнер за буфер (катоден край) за генетична система AB3500,  Реагент за прaйминг и измиване на полимерната помпа за генетична система AB3500,  Стандарт за фрагментен анализ покриващ размери от 35 до 500 нуклеотида и маркиран с боя LIZ, предназначен за генетична система AB3500,  Лиофилизиран матрикс стандарт за фрагментен анализ с 5 бои, съвместим с кит Animaltype sheep и вътрешен стандарт S550, и предназначен за генетична система AB3500

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 91 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай на неотложност на доставката, Възложителят може да извърши и авансово плащане на сума до 80 % от стойността на договора, в който случай Участникът е длъжен да представи гаранция по смисъла на чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

гр. София, ул. "Бистришко шосе" № 26, сграда на ИАСРЖ

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на Амплификационен кит за PCR за говеда, съвместим със секвенатор Applied Biosystems и  Амплификационен кит за PCR за овце и кози, съвместим със секвенатор Applied Biosystems

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 246 700.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай на неотложност на доставката, Възложителят може да извърши и авансово плащане на сума до 80 % от стойността на договора, в който случай Участникът е длъжен да представи гаранция по смисъла на чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

По ОП № 2 участникът следва да притежава валиден лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти, издаден от БАБХ към МЗХГ

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците следва в последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

Като предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, ще се счита доставка, без значение дали е по обществена поръчка или не, чийто предмет включва доставка на идентични или сходни продукти на тези, предмет на съответната обособена позиция, в размер на поне 1/3 от количествата, заложени в настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция.

Деклариране: Участникът попълва и представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване: На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП след отваряне на офертите, или при сключване на договора - на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участника да представи:

- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Участниците следва да попълнят обстоятелството в Част IV, раздел В на ЕЕДОП - За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид.

2.Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка или други доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, отговарящ на предмета на настоящата поръчка.

Деклариране: Участникът попълва и представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване: На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП след отваряне на офертите, или при сключване на договора - на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участника да представи:

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка.

Участниците следва да попълнят обстоятелството в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП – Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/12/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/12/2021
Local time: 12:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Една година след сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП - В 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2021