Supplies - 599564-2021

Submission deadline has been amended by:  608668-2021
24/11/2021    S228

България-София: Диагностични реактиви

2021/S 228-599564

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Национален регистрационен номер: 130925885
Пощенски адрес: ул. БИСТРИШКО ШОСЕ №.26
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Георги Тодоров Йорданов
Електронна поща: g.yordanov@iasrj.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.iasrj.eu/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5639
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/172477
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/172477
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: селекция и репродукция в животновъдството

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към ИАСРЖ, по две обособени позиции, за срок от една година

II.1.2)Основен CPV код
33694000 Диагностични реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка се обявява във връзка с прилагане на Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, във връзка с покриване на текущи и бъдещи нужди на Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

Доставка на реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Доставка на PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 337 700.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. "Бистришко шосе" № 26, сграда на ИАСРЖ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Кит за пречистване и изолиране на ДНК, Filter tips - 200µl, Filter tips - 1000µl, Rotor Adapters, Sample tubes CB – 2ml,  БУФЕР АТЕ,  PBS buffer solution(10Х STERILE),  DTT-Dithiothreitol solution-1M in H2O,  Етанол за молекулярна биология ЧЗА /над 95%/,  8-гнездни тънкостенни PCR стрипове от 0,2мл с индивидуално прикачени обли капаци, Набор капиляри, включващ комплект от 8 броя с дължина 50 см. за генетична система АВ3500,  Набор капиляри, включващ комплект от 8 броя с дължина 36 см. за генетична система АВ3500, Оптимизиран полимер (РОР7) за генетична система AB3500, 

Оптимизиран полимер (РОР4) за генетична система AB3500,  Hi-Di формамид за генетична система AB3500, Контейнер за буфер (аноден край) за генетична система AB3500,  Контейнер за буфер (катоден край) за генетична система AB3500,  Реагент за прaйминг и измиване на полимерната помпа за генетична система AB3500,  Стандарт за фрагментен анализ покриващ размери от 35 до 500 нуклеотида и маркиран с боя LIZ, предназначен за генетична система AB3500,  Лиофилизиран матрикс стандарт за фрагментен анализ с 5 бои, съвместим с кит Animaltype sheep и вътрешен стандарт S550, и предназначен за генетична система AB3500

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 91 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В случай на неотложност на доставката, Възложителят може да извърши и авансово плащане на сума до 80 % от стойността на договора, в който случай Участникът е длъжен да представи гаранция по смисъла на чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. "Бистришко шосе" № 26, сграда на ИАСРЖ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Амплификационен кит за PCR за говеда, съвместим със секвенатор Applied Biosystems и  Амплификационен кит за PCR за овце и кози, съвместим със секвенатор Applied Biosystems

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 246 700.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В случай на неотложност на доставката, Възложителят може да извърши и авансово плащане на сума до 80 % от стойността на договора, в който случай Участникът е длъжен да представи гаранция по смисъла на чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

По ОП № 2 участникът следва да притежава валиден лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти, издаден от БАБХ към МЗХГ

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва в последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

Като предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, ще се счита доставка, без значение дали е по обществена поръчка или не, чийто предмет включва доставка на идентични или сходни продукти на тези, предмет на съответната обособена позиция, в размер на поне 1/3 от количествата, заложени в настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция.

Деклариране: Участникът попълва и представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване: На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП след отваряне на офертите, или при сключване на договора - на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участника да представи:

- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Участниците следва да попълнят обстоятелството в Част IV, раздел В на ЕЕДОП - За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид.

2.Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка или други доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, отговарящ на предмета на настоящата поръчка.

Деклариране: Участникът попълва и представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване: На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП след отваряне на офертите, или при сключване на договора - на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участника да представи:

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка.

Участниците следва да попълнят обстоятелството в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП – Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/12/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/12/2021
Местно време: 12:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Една година след сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП - В 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/11/2021