Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 599564-2021

Submission deadline has been amended by:  608668-2021
24/11/2021    S228

България-София: Диагностични реактиви

2021/S 228-599564

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Национален регистрационен номер: 130925885
Пощенски адрес: ул. БИСТРИШКО ШОСЕ №.26
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Георги Тодоров Йорданов
Електронна поща: g.yordanov@iasrj.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.iasrj.eu/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5639
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/172477
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/172477
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: селекция и репродукция в животновъдството

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към ИАСРЖ, по две обособени позиции, за срок от една година

II.1.2)Основен CPV код
33694000 Диагностични реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка се обявява във връзка с прилагане на Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, във връзка с покриване на текущи и бъдещи нужди на Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

Доставка на реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Доставка на PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 337 700.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. "Бистришко шосе" № 26, сграда на ИАСРЖ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Кит за пречистване и изолиране на ДНК, Filter tips - 200µl, Filter tips - 1000µl, Rotor Adapters, Sample tubes CB – 2ml,  БУФЕР АТЕ,  PBS buffer solution(10Х STERILE),  DTT-Dithiothreitol solution-1M in H2O,  Етанол за молекулярна биология ЧЗА /над 95%/,  8-гнездни тънкостенни PCR стрипове от 0,2мл с индивидуално прикачени обли капаци, Набор капиляри, включващ комплект от 8 броя с дължина 50 см. за генетична система АВ3500,  Набор капиляри, включващ комплект от 8 броя с дължина 36 см. за генетична система АВ3500, Оптимизиран полимер (РОР7) за генетична система AB3500, 

Оптимизиран полимер (РОР4) за генетична система AB3500,  Hi-Di формамид за генетична система AB3500, Контейнер за буфер (аноден край) за генетична система AB3500,  Контейнер за буфер (катоден край) за генетична система AB3500,  Реагент за прaйминг и измиване на полимерната помпа за генетична система AB3500,  Стандарт за фрагментен анализ покриващ размери от 35 до 500 нуклеотида и маркиран с боя LIZ, предназначен за генетична система AB3500,  Лиофилизиран матрикс стандарт за фрагментен анализ с 5 бои, съвместим с кит Animaltype sheep и вътрешен стандарт S550, и предназначен за генетична система AB3500

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 91 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В случай на неотложност на доставката, Възложителят може да извърши и авансово плащане на сума до 80 % от стойността на договора, в който случай Участникът е длъжен да представи гаранция по смисъла на чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. "Бистришко шосе" № 26, сграда на ИАСРЖ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Амплификационен кит за PCR за говеда, съвместим със секвенатор Applied Biosystems и  Амплификационен кит за PCR за овце и кози, съвместим със секвенатор Applied Biosystems

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 246 700.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В случай на неотложност на доставката, Възложителят може да извърши и авансово плащане на сума до 80 % от стойността на договора, в който случай Участникът е длъжен да представи гаранция по смисъла на чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

По ОП № 2 участникът следва да притежава валиден лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти, издаден от БАБХ към МЗХГ

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва в последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили поне 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

Като предмет и обем, сходен с предмета на поръчката, ще се счита доставка, без значение дали е по обществена поръчка или не, чийто предмет включва доставка на идентични или сходни продукти на тези, предмет на съответната обособена позиция, в размер на поне 1/3 от количествата, заложени в настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция.

Деклариране: Участникът попълва и представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване: На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП след отваряне на офертите, или при сключване на договора - на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участника да представи:

- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Участниците следва да попълнят обстоятелството в Част IV, раздел В на ЕЕДОП - За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид.

2.Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка или други доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, отговарящ на предмета на настоящата поръчка.

Деклариране: Участникът попълва и представя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване: На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП след отваряне на офертите, или при сключване на договора - на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участника да представи:

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка.

Участниците следва да попълнят обстоятелството в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП – Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/12/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/12/2021
Местно време: 12:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Една година след сключване на договор за възлагане на обществена поръчка

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП - В 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/11/2021