Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 599582-2021

Submission deadline has been amended by:  608633-2021
24/11/2021    S228

Pologne-Cracovie: Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo

2021/S 228-599582

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Sąd Okręgowy w Krakowie
Numéro national d'identification: 676-10-69-043
Adresse postale: ul. Przy Rondzie 7
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-547
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Piotr Radzikowski
Courriel: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl
Téléphone: +48 126195820
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.krakow.so.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.krakow.so.gov.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sąd
I.5)Activité principale
Autre activité: Wymiar sprawiedliwości

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa z montażem sprzętu i wdrożenie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw dla Sądu Okręgowego w Krakowie

Numéro de référence: ZP.26-9/2021
II.1.2)Code CPV principal
32330000 Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa z montażem sprzętu i wdrożenie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw dla 3 sal Sądu Okręgowego w Krakowie wraz z usługą serwisu i wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 200 000.00 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213000 Ordinateurs personnels
32232000 Matériel de visioconférence
32324100 Récepteurs de télévision couleur
32341000 Micros
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

Kraków, ul. Przy Rondzie 7

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa z montażem sprzętu i wdrożenie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw dla Sądu Okręgowego w Krakowie. Wielkość /zakres/ zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem sprzętu oraz wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych w 3 salach Sądu Okręgowego w Krakowie wraz z usługą serwisu i wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik (wzór umowy wraz z opz) do specyfikacji warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 200 000.00 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 28/12/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zgoda na wykorzystanie zaoszczędzonych środków na modernizację sal rozpraw pozostałych z poprzedniego postepowania została wyrażona pismem z dnia 18 listopada 2021 roku, znak DIRS-XVII.5420.3.2021. Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w połowie listopada, z uwagi na terminy obowiązujące w postępowaniu unijnym – wymóg zapewnienia terminu składania ofert nie krótszy niż 35 dni, zgodnie z §138 ust. 1 oraz fakt, że Wykonawca będzie wykonywał prace będące przedmiotem zamówienia ZP.26-7/2021, istnieje zagrożenie, że umowa nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku, a tym samym nie będzie możliwe wydatkowanie otrzymanych środków. Tym samym zachodzi okoliczność uzasadniająca zastosowanie §138 ust. 2 pkt 2

i skrócenie terminu składania ofert do 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 08/12/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 07/03/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 08/12/2021
Heure locale: 12:30
Lieu:

Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, POLSKA, II p., pok. E-201

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Piotr Radzikowski, Katarzyna Majewska - Miś – rozszyfrowanie ofert składanych w formie

elektronicznej

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 139 ustawy Pzp (procedura odwrócona, która kładzie nacisk w pierwszej kolejności na dokonanie przez Zamawiającego oceny ofert, a następnie zbadanie, czy

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu). Główne założenia toku postępowania:

3.1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia, o których mowa w art. 226 ustawy Pzp.

3.2. Następnie oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert określone w pkt XVIII SWZ.

3.3. Po dokonaniu oceny ustalony zostanie ranking ofert i tym samym Wykonawca, który złożył ofertę uznaną w powyższy sposób za najkorzystniejszą/najwyżej ocenioną.

3.4. Wyłącznie w odniesieniu do tego Wykonawcy Zamawiający dokona badania wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, złożonego wraz z ofertą.

3.5. Następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

3.6. Po pozytywnej weryfikacji Wykonawcy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. W niniejszym postępowaniu Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b)opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3)miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b)zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale IX ustawy Prawo

zamówień publicznych.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021