Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 599628-2021

24/11/2021    S228

Danmark-Ballerup: Beklædningsartikler til specielle formål samt tilbehør

2021/S 228-599628

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Mygind
E-mail: fmi-sd-alj03@mil.dk
Telefon: +45 40908530
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3b1a55d8-b42d-48f9-8369-61a197edcbf8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3b1a55d8-b42d-48f9-8369-61a197edcbf8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3b1a55d8-b42d-48f9-8369-61a197edcbf8/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bjørneskindshue, pelspleje og reparation af samme, samt reparation af diverse vagtudrustning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
18400000 Beklædningsartikler til specielle formål samt tilbehør
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse ønsker at indgå en rammeaftale til indkøb, pleje og reparation af bjørneskindshuer, samt reparation af øvrig vagtudrustning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
18600000 Pelse og pelsvarer
18900000 Bagageartikler, sadelmagervarer, sække, poser m.v.
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Høvelte, North Seeland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at indgå en rammeaftale omhandlende bjørneskindshuer til Den Kongelige Livgarde. Rammeaftalen skal dække indkøb af nye bjørneskindshuer samt pleje og reparation af eksisterende og nyindkøbte bjørneskindshuer. Rammeaftalen skal ligeledes dække reparation af Den Kongelige Livgardes øvrige vagtudrustning såsom sabelkvaste, bandoler, sabelbæreremme, fangsnore, webbing remme og lignende.

Som udgangspunkt er det leverandøren, der er ansvarlig for de materialer, der skal bruges i produktionen af bjørneskindshuen og tilbehør til denne. FMI leverer dog enkelte materialer til produktion af bjørneskindshuer og hageremme, som det er beskrevet i de tekniske referencer (Appendiks A.1).

Serviceydelser såsom pelspleje, reparation og øvrigt sadelmageri er beskrevet i Appendiks A, kravspecifikation.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Syning, håndværk, finish og komfort / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for at forlænge kontrakten i 1 år + 1 år efter udløb af de første 48 måneders kontraktperiode

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Med det formål at udvælge det bedste konkurrencefelt vil FMI udvælge et antal økonomiske aktører til deltagelse i nærværende udbud baseret på de økonomiske aktørers størrelse i henhold til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF); herefter ”SMV-Henstillingen”. Det er således FMI’s hensigt at udvælge:

- højst 3 ansøger(e), som er (en) mikro-, lille/små eller mellem virksomhed(er) gruppe 1 og

- højst 1 ansøger, som er en stor virksomhed gruppe 2

Denne fordeling er fastsat på baggrund af en markedsundersøgelse, som FMI har gennemført.

Hvis FMI modtager færre ansøgninger om prækvalifikation inden for en gruppe, end det antal pladser, som FMI har forbeholdt den pågældende gruppe, vil FMI ikke udvælge yderligere ansøgere fra de øvrige grupper end det nævnte.

FMI vil dog afvige herfra, hvis dette er nødvendigt for at prækvalificere 3 ansøgere til deltagelse i udbudsprocessen. I det tilfælde vil FMI først foretage en udvælgelse efter nedenfor nævnte principper inden for hver virksomhedsgruppe og dernæst i prioriteret rækkefølge udvælge eventuelle overskydende ansøgere fra gruppe 1 og i sidste eventualitet gruppe 2, indtil der er prækvalificeret 3 ansøgere (der udvælges kun én ekstra ansøger per gruppe, med mindre der ikke er overskydende pladser i de øvrige grupper).

Fastsættelsen af, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører, skal foretages ud fra reglerne i SMV-Henstillingen. For yderligere oplysninger herom, herunder om inddragelse af eventuelle enheder, som ansøger baserer sig på, henvises til dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

Ansøger skal i ESPD’et, Del V: Reduktion af kandidater, angive i fritekstfeltet, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører. Ansøger bør endvidere samme sted angive de væsentligste oplysninger, der er afgørende for, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører. Som minimum bør følgende data angives. Antal beskæftigede, årlig omsætning og samlet balance. Hvis ansøger baserer sig på andre enheder, jf. ovenfor, skal disse enheder også udfylde et ESPD. De skal dog ikke i ESPD’et angive oplysninger om virksomhedskategori, antal beskæftigede, årlig omsætning og samlet balance, da disse oplysninger indgår i opgørelsen af, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører, jf. nærmere dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængelig på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

Ansøger skal på FMI's anmodning fremlægge dokumentation for, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet tilhørte den pågældende virksomhedskategori. Dokumentation kan finde sted i form af årsregnskab eller uddrag heraf, revisorerklæring eller tilsvarende.

Udvælgelsen af ansøgere inden for hver virksomhedsgruppe sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer i forhold til den kontrakt/de anskaffelser, der er beskrevet i pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4) ovenfor. I relevansvurderingen vil der blive lagt vægt på arten og mængden af sådanne tidligere leverancer, samt hvornår leverancerne er udført, således at nyere leverancer vægtes højere end ældre leverancer. Vurderingen vil blive baseret på den i ESPD'et indeholdte reference liste, fremsendt af ansøgerne i henhold til pkt. III.1.3). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Opmærksomheden henledes på, at investeringsscreeningsloven (lov nr. 842 af 10. maj 2021) pålægger visse virksomheder at ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå ”særlige økonomiske aftaler” inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. Del IV, pkt. B.

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det seneste regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at ansøgeren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en positiv soliditetsgrad i det seneste regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD’et:

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), udført inden udløbet af prækvalifikationsfristen, jf. Del IV, pkt. C.

Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner de ydelser, der er beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4). Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af ansøgers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes ansøger angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen). Referencer kan med fordel illustreres med fotos vedhæftet. Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes ansøger anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelsen af leverancen, hvordan datoen er angivet.

Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for prækvalifikationsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, hvilken ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. pkt. IV.2.9). Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af ydelserne, der er afsluttet ved ansøgningsfristen, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af ydelserne ikke er afsluttet ved ansøgningsfristens, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført.

Ansøger kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). FMI forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i Del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Der er 1) en lang implementeringsfase, da processen med referenceprøven kan tage relativ lang tid bl.a. pga. afhængighed af skind, som kun kan erhverves på den årlige skindauktion, 2) leverandøren skal foretage betydelige investeringer i form af uddannelse af personale og 3) oplæring af personale tager lang tid (store håndværksmæssige udfordringer med fremstilling af bjørneskindshuen)

IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 030-071740
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/01/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/01/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

FMI indbyder til et informationsmøde 02. december 2021 på TEAMS. Potentielle kandidater opfordres til at deltage. Af hensyn til det praktiske bedes eventuelle potentielle kandidater bekræfte deres deltagelse på mail til fmi-la-wds05@mil.dk senest 29. november 2021 kl. 12:00. Mødet vil hovedsageligt omhandle ansøgnings proceduren, herunder den elektroniske tilgang til ESPD dokumentet.

Vedrørende pkt. II.1.5) Rammeaftalens anslåede værdi er EUR 2.2 mio. mens rammeaftalens maksimale værdi er EUR 3.0 mio. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid.

Vedrørende udbuddets sprogkrav m.v. se endvidere dokumentet ”Supplerende oplysninger”, som er at finde på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2), og at ansøger opfylder de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier anført i § 145, stk. 2, jf. pkt. II.2.9).

Ansøger, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på ETHICS-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via ETHICS-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af ETHICS. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøger er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se begrundelse herfor i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3.

For yderligere oplysninger om denne udbudsforretning henvises til dokumentet ”Supplerende oplysninger”, som er at finde på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3).

FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

Forhandlingsfasen forventes overordnet at forløbe som følger:

Efter modtagelse af de indledende tilbud vil der blive afholdt forhandlingsmøder med tilbudsgiverne.

Under forhandlingsforløbet kan tilbudsgiverne stille skriftlige spørgsmål om udbudsmaterialet og kontraktgenstanden.

Efter forhandlingerne kan FMI udsende et revideret udbuds materiale med henblik på et yderligere indledende eller endeligt tilbud. Tilbudsgivere vil på samme tid blive informeret herom med opfordring til at afgive indledende eller endeligt tilbud.

Efter modtagelse af endelige tilbud foretager FMI tilbudsevaluering samt beslutning om tildeling af kontrakten.

Der henvises i øvrigt til den mere deltaljerede beskrivelse udbudsbetingelserne.

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister :

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klages indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontakt oplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2021