29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 599663-2020

11/12/2020    S242

Niderlandy-Groningen: Pompy

2020/S 242-599663

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nv Nederlandse Gasunie
Krajowy numer identyfikacyjny: 152182772
Adres pocztowy: Concourslaan 17
Miejscowość: Groningen
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 9727 KC
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Johan Draijer
E-mail: j.draijer@gasunie.nl
Tel.: +316 51540984
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gasunie.nl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gasunie.nl/en/suppliers/ariba/access-to-tender-documents
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a8bba1d541a3daeff3fa5ac07560b951
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pomp packages voor WarmtelinQ/Gasunie

Numer referencyjny: WS2729577628
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Met het oog op de ontwikkeling van een warmtetransport netwerk in de regio Zuid-Holland (Rotterdam-Den Haag), is Gasunie voornemens ten minste één pompstation en een aantal warmteoverdrachtstations (WOS-en) te bouwen in de leiding Vlaardingen-Den Haag. Verder wordt met de mogelijkheid rekening gehouden dat de leiding vanaf Rijswijk nog een aansluiting krijgt naar Leiden. Ook in deze leiding zullen stations worden gerealiseerd.

Voor al deze stations zijn pompen benodigd die zorgen voor een betrouwbaar watertransport.

Deze aanbesteding heeft tot doel het contracteren van één leverancier met een raamovereenkomst voor pompen voorzien van elektromotor en frequentieregelaar.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Kod NUTS: NL333 Delft en Westland
Kod NUTS: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Opis zamówienia:

Voor het project WarmtelinQ wordt rekening gehouden met ca. 50-60 pompen gedurende de komende jaren. De raamovereenkomst staat ook open voor andere toepassingen/projecten van Gasunie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwaliteit / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Prijs / Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Twee optionele verlengingen van elk 48 maanden.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Twee optionele verlengingen van elk 48 maanden.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

De aanbesteding zal geheel elektronisch via het inkoopsysteem Ariba worden uitgevoerd, alle gevraagde informatie dient elektronisch via Ariba te worden aangeleverd.

Om toegang te krijgen tot de aanbestedingsdocumenten dient u een email te sturen aan de Gasunie contactpersoon zoals vermeld in I.1 onder vermelding van:

1. titel van deze aanbesteding;

2. onderstaande informatie over uw bedrijf:

— naam,

— straat,

— postcode,

— stad,

— land,

3. onderstaande informatie van de persoon die uitgenodigd dient te worden in Ariba:

— naam,

— email adres,

— telefoonnummer.

Gasunie zal zo snel mogelijk een uitnodiging voor de aanbesteding sturen naar de door u opgegeven persoon.

Wanneer u na twee werkdagen nog geen uitnodiging voor de aanbesteding hebt ontvangen, neem dan nogmaals

Contact op met de Gasunie contactpersoon en stuur tevens een email naar procurementsupport@gasunie.nl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Rechtbank Noord-Nederland Groningen
Adres pocztowy: Postbus 781
Miejscowość: Groningen
Kod pocztowy: 9700 AT
Państwo: Niderlandy
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Tel.: +31 883614444
Adres internetowy: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zie aanbestedingsstukken.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2020