Dostawy - 599745-2021

24/11/2021    S228

Cypr-Larnaka: Pompy

2021/S 228-599745

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Symboylio Apocheteyseon Larnakas
Krajowy numer identyfikacyjny: 1032
Adres pocztowy: P.O. Box 40620
Miejscowość: Larnaka
Kod NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Kod pocztowy: 6306
Państwo: Cypr
Osoba do kontaktów: Kyriakos Floyrentzoy
E-mail: kyriakos.flourentzou@lsdb.org.cy
Tel.: +357 24662253
Faks: +357 24638838
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5071421
Adres profilu nabywcy: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5071421
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5071421
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.eprocurement.gov.cy
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Προμήθεια και εγκατάσταση 20 αντλιών λυμάτων στα αντλιοστάσια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας

Numer referencyjny: ΣΑΛ 13/2021
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Η προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 20 καινούργιων βυθιζόμενων αντλιών λυμάτων για έντεκα αντλιοστάσια που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43134100 Pompy zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: CY000 Κύπρος / Kýpros
II.2.4)Opis zamówienia:

Η προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 20 καινούργιων βυθιζόμενων αντλιών λυμάτων για έντεκα αντλιοστάσια που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) κατά 100%

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Grecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 12:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Adres pocztowy: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820
Miejscowość: Λευκωσία
Kod pocztowy: 1304
Państwo: Cypr
E-mail: tra@aap.gov.cy
Tel.: +357 22445100
Faks: +357 22445107
Adres internetowy: http://www.tra.gov.cy
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).. 2. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy.. 3. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Adres pocztowy: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820
Miejscowość: Λευκωσία
Kod pocztowy: 1304
Państwo: Cypr
E-mail: tra@aap.gov.cy
Tel.: +357 22445100
Faks: +357 22445107
Adres internetowy: http://www.tra.gov.cy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021