W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 599780-2019

18/12/2019    S244    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2019/S 244-599780

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czdsigb.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie wykonawcze do umowy ramowej na dostawę komputerów i monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej.

Numer referencyjny: WZP-421-34/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie wykonawcze prowadzone na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-39/2019 na dostawę komputerów i monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej.

Przedmiot dostawy postępowania wykonawczego obejmuje:

1) komputer stacjonarny typ 1 – standardowy – ilość sztuk 561;

2) komputer all-in-one – ilość sztuk 539;

3) laptop typ 1 – standardowy – ilość sztuk 214;

4) monitor typ 2 do 21,5” – standardowy – ilość sztuk 213;

5) monitor typ 4 ekran 24-25” – powiększony – ilość sztuk 91.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 550 897.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000
30213100
30231300
48000000
30230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy apelacyjne z obszaru apelacji krakowskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie wykonawcze prowadzone na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-39/2019 na dostawę komputerów i monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej.

Przedmiot dostawy postępowania wykonawczego obejmuje:

1) komputer stacjonarny typ 1 – standardowy – ilość sztuk 561;

2) komputer all-in-one – ilość sztuk 539;

3) laptop typ 1 – standardowy – ilość sztuk 214;

4) monitor typ 2 do 21,5” – standardowy – ilość sztuk 213;

5) monitor typ 4 ekran 24–25” – powiększony – ilość sztuk 91.

2. Lokalizacje dostaw – wykaz lokalizacji dostaw wraz z ilością poszczególnych sprzętów wskazany został w załączniku nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie przeprowadza postępowanie wykonawcze na rzecz podległych jednostek sądownictwa, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4) umowy ramowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 185-450071
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Postępowanie wykonawcze do umowy ramowej na dostawę komputerów i monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Suntar Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Boya Żeleńskiego 5b
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 550 897.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 550 897.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2019